Urząd Gminy

28.10.2019

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość...czytaj więcej

Kondolencje
22.10.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
14.10.2019

Gmina Bolesław nie zapomina o rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym

We współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w okresie od września do grudnia 2019 roku na terenie Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie realizuje projekt: „Dostrzec- zrozumieć...czytaj więcej

Gmina Bolesław nie zapomina...
11.10.2019

Ogłoszenie

Zarządzeniem Nr 0050/136/2019 z dnia 10.10.2019 r.  Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie  konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego  program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi...czytaj więcej

Ogłoszenie
10.10.2019

Informacja

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego...czytaj więcej

Informacja
10.10.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370.0 m n.p.m.czytaj więcej

Zawiadomienie
10.10.2019

Obwieszczenie

Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370,0 m n.p.m.czytaj więcej

Obwieszczenie
20.09.2019

Informacja

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego...czytaj więcej

Informacja
19.09.2019

Zadbaj o środowisko i nasze zdrowie - wymień stary kocioł węglowy na nowoczesny ekologiczny!

Dla przypomnienia: Istotne postanowienia uchwały antysmogowej dla Małopolski. Podstawa prawna:Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów...czytaj więcej

Zadbaj o środowisko i...
17.09.2019

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiły do miast i gmin powiatu olkuskiego

30 sierpnia 2019r. prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie...czytaj więcej

Środki z Funduszu Dróg...
19.02.2010

Obwieszczenie

Wójta Gminy Bolesław
z dnia 15.02.2010 r.


o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Stosownie do art. 39 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o  przystąpieniu w styczniu br. przez Urząd Gminy Bolesław do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:


1. Projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolesław na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”            
2. Projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bolesław na lata 2010-2013”


Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolesław na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bolesław na lata 2010 - 2013” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozy oddziaływania na środowisko w/w projektów.


- Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ
- Prognoza oddziaływania na środowisko PGO


W terminie do 12.03.2010r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, pok Nr 6, w godz. 8.00-15.00, nr tel (32) 64 24 501.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej email: bolesław@gminaboleslaw.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków jest Wójt Gminy Bolesław. Uwagi i  wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszych opracowań wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40 - 053 Katowice.


Z-ca Wójta Gminy

mgr inż. Ewa Muszyńska

Autor:

autor

Pogoda

12 listopada


Chwilowy brak prognozy

Kalendarz

imieniny: