Urząd Gminy

22.03.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
12.03.2019

Informacja

W dniu 14 marca 2019 roku o godz. 17.00. w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Bolesław w celu przyjęcia rezygnacji oraz wyboru członka Rady Sołeckiej. Sekretarz...czytaj więcej

Informacja
01.03.2019

Wizyta w Gminie Bolesław

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przebywał z wizytą w gminie Bolesław. Tam m.in. uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Gminy oraz odwiedził Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu. Był również w pobliżu...czytaj więcej

Wizyta w Gminie Bolesław
28.02.2019

E-dowód - informacje

Czym jest e-dowód?Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód?Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu? Odpowiedzi na te, a także na inne pytania dotyczące e-dowodu znajdą Państwo na...czytaj więcej

E-dowód - informacje
27.02.2019

Zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie. Zarząd Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie oraz Wójt Gminy Bolesław serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Bolesław, w szczególności mieszkańców Sołectwa Bolesław, na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące perspektyw działalności...czytaj więcej

Zaproszenie
27.02.2019

Informacja

W związku z wdrożeniem z dniem 4 marca 2019roku systemu wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (e-dowodów) informujemy, że w dniu 1 marca 2019r. sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych...czytaj więcej

Informacja
22.02.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO CZĘŚCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW DLA MIEJSCOWOŚCI UJKÓW NOWY, MAŁOBĄDZ I KRZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie...czytaj więcej

Ogłoszenie
22.02.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO CZĘŚCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW DLA MIEJSCOWOŚCI KRZYKAWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 17 pkt. 1...czytaj więcej

Ogłoszenie
15.02.2019

Józef Liszka 1930-2019

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Śp. Józefa Liszki, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Honorowego Obywatela Gminy Bolesław, Kawalera Orderu Św. Stanisława...czytaj więcej

Józef Liszka 1930-2019
15.02.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE BOLESŁAW NA 2019 ROKczytaj więcej

Ogłoszenie
13.04.2018

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAW

O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XXXVIII/371/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zmiana studium sporządzana będzie w zakresie:

    • 1) Aktualizacji zapisów dotyczących parametrów zagospodarowania terenu;
     • 2) Aktualizacji przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń;
     • 3) Stawów osadowych ZGH „Bolesław” w Bukownie;
     • 4) Rozwoju komunikacji drogowej;
     • 5) Obiektów zabytkowych;
     • 6) Zbiornika wód podziemnych;
     • 7) Złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.


Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.


WÓJT

/-/ Krzysztof Dudziński

Autor:

autor

Pogoda

26 marca Temperatura: 8°C Wiatr: 31 km/h,

Kalendarz

imieniny: