Urząd Gminy

17.07.2018

Wodomat w Bolesławiu

W dniu dzisiejszym PWiK w Olkuszu podjął prace związane z montażem zdrojów parkowych tzw. wodomatów. Usytuowany przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu wodomat umożliwiał będzie picie wody bezpośrednio z...czytaj więcej

Wodomat w Bolesławiu
18.06.2018

ekoLIDER 2018 i ekoLIDER 25-lecia WFOŚiGW w Krakowie

Tytuł ekoLIDERA 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymało porozumienie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław działające w ramach spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkusz. W...czytaj więcej

ekoLIDER 2018 i ekoLIDER...
28.05.2018

Informacja

Na podstawie art. 24e ust. 2  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ...czytaj więcej

Informacja
28.05.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie
24.04.2018

„Małopolskie boiska” – Krzykawa, to też Małopolska!

„Małopolskie boiska” to projekt Województwa Małopolskiego mający na celu dofinansowanie remontów boisk przyszkolnych. Dzięki tym środkom w 58 małopolskich gminach boiska szkolne zmienią się nie do poznania. Gmina Bolesław pozyskała...czytaj więcej

„Małopolskie boiska” – Krzykawa,...
23.04.2018

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój...czytaj więcej

Ogłoszenie
13.04.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z...czytaj więcej

Ogłoszenie
13.04.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW, OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KRĄŻEK, PODLIPIE i MIĘDZYGÓRZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 17...czytaj więcej

Ogłoszenie
30.03.2018

Informacja

W dniu 30.03.2018r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 13.00. Kasa Urzędu Gminy Bolesław będzie czynna do godz. 12.00. Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2017 Wójta...czytaj więcej

Informacja
28.03.2018

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w terminie do  30 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Bolesław można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,...czytaj więcej

Informacja
13.04.2018

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAW

O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XXXVIII/371/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zmiana studium sporządzana będzie w zakresie:

 • 1) Aktualizacji zapisów dotyczących parametrów zagospodarowania terenu;
  • 2) Aktualizacji przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń;
  • 3) Stawów osadowych ZGH „Bolesław” w Bukownie;
  • 4) Rozwoju komunikacji drogowej;
  • 5) Obiektów zabytkowych;
  • 6) Zbiornika wód podziemnych;
  • 7) Złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.


Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.


WÓJT

/-/ Krzysztof Dudziński

Autor:

autor

Pogoda

21 lipca Temperatura: 13°C Wiatr: 2.2 km/h,

Kalendarz

imieniny: