Urząd Gminy

13.04.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z...czytaj więcej

Ogłoszenie
13.04.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW, OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KRĄŻEK, PODLIPIE i MIĘDZYGÓRZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 17...czytaj więcej

Ogłoszenie
30.03.2018

Informacja

W dniu 30.03.2018r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 13.00. Kasa Urzędu Gminy Bolesław będzie czynna do godz. 12.00. Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2017 Wójta...czytaj więcej

Informacja
28.03.2018

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w terminie do  30 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Bolesław można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,...czytaj więcej

Informacja
26.03.2018

Informacja

Znak sprawy: IR.271.4.2018 Dokumentacja podstawowych czynności ROZPOZNANIA CENOWEGO przekraczającej kwotę 6 000 euro i nie przekraczającej 30 000 euro Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień...czytaj więcej

Informacja
26.03.2018

W Urzędzie Gminy Bolesław zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

W Urzędzie Gminy Bolesław można już regulować opłaty z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów). Klient nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie...czytaj więcej

W Urzędzie Gminy Bolesław...
19.03.2018

Diamentowe Gody w Gminie Bolesław

W dniu 15 marca 2018 roku Jubileusz „Diamentowych Godów” świętowali Państwo Lidia i Władysław Białas zam. Podlipie, Państwo Zofia i Adam Cebo zam. Laski, Państwo Daniela i Edward Grzebinoga zam....czytaj więcej

Diamentowe Gody w Gminie...
16.03.2018

Ogłoszenie

Załącznik  do Zarządzenia Nr  050/34/2018Wójta Gminy Bolesławz dnia 15 marca  2018 r. Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu   Podlipie 153     32-329 Bolesław I. Do konkursu przystąpić...czytaj więcej

Ogłoszenie
16.03.2018

Ogłoszenie

Załącznik  do Zarządzenia Nr 0050/33/2018.Wójta Gminy Bolesławz dnia 15 marca  2018 r. Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Laskach  Laski ul. Błędowska 13     32-329 Bolesław I. Do...czytaj więcej

Ogłoszenie
09.02.2018

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.02.2018r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki Na podstawie art.17...czytaj więcej

Ogłoszenie
13.04.2018

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAW

O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XXXVIII/371/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zmiana studium sporządzana będzie w zakresie:

 • 1) Aktualizacji zapisów dotyczących parametrów zagospodarowania terenu;
  • 2) Aktualizacji przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń;
  • 3) Stawów osadowych ZGH „Bolesław” w Bukownie;
  • 4) Rozwoju komunikacji drogowej;
  • 5) Obiektów zabytkowych;
  • 6) Zbiornika wód podziemnych;
  • 7) Złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.


Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.


WÓJT

/-/ Krzysztof Dudziński

Autor:

autor

Pogoda

22 kwietnia Temperatura: 14°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: