Urząd Gminy

09.08.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.08.2019 OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018...czytaj więcej

Ogłoszenie
09.08.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.08.2019 OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018...czytaj więcej

Ogłoszenie
01.08.2019

Informacja

Informuję mieszkańców Gminy Bolesław, że na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, będzie opracowywana dokumentacja techniczna i prawna dotycząca przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia w Bolesławiu dla mieszkańców zasilanych...czytaj więcej

Informacja
01.08.2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesławczytaj więcej

Ogłoszenie
31.07.2019

Informacja

Informujemy, iż w dniu 16.08.2019r. (piątek)Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
29.07.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
29.07.2019

Prace remontowo-konserwatorskie przy mogile

Urząd Gminy Bolesław informuje, że trwają prace remontowo-konserwatorskie przy mogile pomordowanych członków ruchu oporu z pomnikiem nagrobnym na cmentarzu w Bolesławiu. Zadanie realizowane jest przez Gminę Bolesław z udziałem środków...czytaj więcej

Prace remontowo-konserwatorskie przy mogile
26.07.2019

Podwyżka cen za odbiór odpadów komunalnych

W ostatnim czasie z różnych zakątków kraju, także z okolicznych gmin, docierają do nas wieści o podwyżkach cen za odpady komunalne. W najbliższym czasie należy się spodziewać takiej podwyżki i...czytaj więcej

Podwyżka cen za odbiór...
01.07.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław uprzejmie informuje, że w dniu 01.07.2019r. (poniedziałek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godz. 15.00Kasa Urzędu do godz. 14.30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.06.2019

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził Bolesław

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwiedził Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w...czytaj więcej

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził...
17.05.2019

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI BOLESŁAW, LASKI, KOLONIA I HUTKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zmiana planu sporządzana będzie w szczególności zakresie:

1)       Zmiany układu redakcyjnego tekstu;

2)       Wskaźników zagospodarowania terenu;

3)       Złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych;

4)       Zbiornika wód podziemnych;

5)       Aktualizacji zapisów dotyczących obiektów zabytkowych;

6)       Uwzględnienia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń;

7)       Dopuszczenia funkcji mieszkaniowej w terenie UP1 w centrum Bolesławia;

8)       Korekt zasięgu terenów przeznaczonych do zainwestowania


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.


                Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019r.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.

                                                                                                        

Wójt

mgr inż. Krzysztof DudzińskiInformuję, że:

  1.    Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2.    Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Gmina Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
  3.    Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4.    Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
  5.    Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  6.    Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się osobiście i korespondencyjnie ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, przez tel. (32) 642-45-01, mail: iod@gminaboleslaw.pl
  8.    Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław.

Autor:

autor

Pogoda

23 sierpnia Temperatura: 13°C Wiatr: 9 km/h,

Kalendarz

imieniny: