Urząd Gminy

20.05.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
17.05.2019

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na...
17.05.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI BOLESŁAW, LASKI, KOLONIA I HUTKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art....czytaj więcej

Ogłoszenie
30.04.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław uprzejmie informuje, że w dniu 02.05.2019r. (czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
19.04.2019

Ogłoszenie

Bolesław, 18.04.2019 r. WÓJT GMINY BOLESŁAW32-329 Bolesław ul. Główna 58 ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz...czytaj więcej

Ogłoszenie
15.04.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w terminie do  30 kwietnia 2019r. w Urzędzie Gminy Bolesław można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,...czytaj więcej

Informacja
15.04.2019

Informacja

W dniu 19.04.2019r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7:00 do 12:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 10:30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
12.04.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 05.04.2019r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r....czytaj więcej

Ogłoszenie
05.04.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie Wersja XML - Link otwiera się w nowym oknie Drukuj Zarządzeniem Nr 0050/57/2019 z dnia 05.04.2019 r.  Wójt...czytaj więcej

Ogłoszenie
02.04.2019

Diamentowe Gody w Gminie Bolesław

W dniu 28 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bolesławiu Jubileusz „Diamentowych Godów” świętowali mieszkańcy naszej Gminy Państwo Wacława i Zygmunt Kondek, Państwo Janina i Mieczysław Liszka, Państwo Pelagia...czytaj więcej

Diamentowe Gody w Gminie...
19.04.2019

Ogłoszenie


Bolesław, 18.04.2019 r.


WÓJT GMINY BOLESŁAW
32-329 Bolesław ul. Główna 58


ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatu.1. Rodzaj zadania
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu następujących zadań publicznych:
1.1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym następujące zadania:
1) organizacja imprez kulturalnych wspierających integrację mieszkańców i promocję Gminy,
2) związane z kultywowaniem tradycji lokalnej,
3) dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej.
1.2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym następujące zadania:
1) przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej, promocji czytelnictwa (wystawy, odczyty, imprezy, publikacje),
2) działań na rzecz zwiększenia dostępu do lokalnych dóbr kultury i ich promocji.
1.3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym przedsięwzięcia z zakresu:
1) promowania dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, np. piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy, wędkarstwo, lekkoatletyka itd., poprzez organizację imprez, zawodów i otwartych turniejów sportowych, dla różnych grup wiekowych,
2) szkolenia oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, realizowane w oparciu o bazę sportową gminy (sale gimnastyczne przy obiektach szkolnych, kompleks sportowo rekreacyjny przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu)
1.4. Promocja i organizacja wolontariatu (w ramach zadań 1.1. - 1.3 )2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 12.000,00 zł, z czego:
1)    na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1.000,00 zł
2)    na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 3.000,00 zł
3)    na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 8.000,00 zł
1.2.    Na zadanie publiczne z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - dotacja w ramach zadań wymienionych w pkt 2.1.3.    Zasady przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.
3.1.    Podmiot ubiegający się o dotację jako operator musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
3.2.    Statut podmiotu ubiegającego się o dotację jako operator musi posiadać zapis o możliwości finansowania innych organizacji.
3.3.    W ramach konkursu ofert operator powinien uwzględnić zapisy art. 16 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku Rady Gminy Bolesław w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. oraz dokonać wyboru ofert na realizacje poszczególnych typów zadań publicznych, wymienionych w pkt. 1, 3.
3.4.    Maksymalna wysokość jednostkowej dotacji dla realizatora nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł.
3.5.    Środki w ramach jednostkowej dotacji przyznanej przez operatora na realizacje projektu nie mogą przekroczyć 90 % jego całkowitej wartości. Wymagane jest, aby podmiot ubiegający się o dotację zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10% wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego).
3.6.    Do zadań operatora, wyłonionego w ramach konkursu należy:
1)    Opracowanie regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów.
2)    Powołanie Komisji Konkursowej, w skład której wejdą: co najmniej dwóch reprezentantów Urzędu Gminy Bolesław wyznaczonych przez Wójta Gminy Bolesław oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.
3)    Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów i podpisanie umów na realizację projektów.
4)    Wypłatę dotacji przeznaczonych na realizację projektów.
5)    Monitoring realizacji projektów.
6)    Rozliczenie realizacji projektów.
7)    Rozliczenie całości zadania publicznego przez operatora.
8)    Prowadzenie punktu informacyjno doradczego dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania ofert oraz dla realizatorów projektów w zakresie ich realizacji.
3.7.    Koszty związane z realizacja, zadania ponosi w formie wkładu własnego operator. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Wysokość i charakter wkładu muszą zapewniać rzetelność i wysoką jakość wykonania zadania.
3.8.    Umowa zawarta z operatorem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.4. Termin i warunki realizacji zadania.
4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 31.12.2019 r.
4.2. W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie Gminy Bolesław i na rzecz jej mieszkańców.5. Termin i sposób składania ofert.
5.1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
5.2. Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny statut;
2)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności organizacji za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności- za ten okres;
5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:
- osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,
- inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
- notariusz.
5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;
5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
- uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.
- uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.
5.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.
5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
5.9. Oferty należy składać do dnia 15.05.2019 r. do godz. 13.00 wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: osobiście lub za pośrednictwem poczty kuriera w Urzędzie Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław ul. Główna 58 pok. 1 (biuro podawcze).
5.10. Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2019 r. godz. 14.00
6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów
 (zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :
6.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
- możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: (0-10 punków)
- proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)
- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)
- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)
- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)
6.5. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
6.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do składania ofert.
6.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław.7. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy.
7.1. Dotacje udzielone w 2018 r. dotyczyły wspierania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
7.2. W 2019 roku Gmina Bolesław nie wydatkowała środków na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizyczne, promocji i organizacji wolontariatu.
7.3. W 2018 roku Gmina Bolesław udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 8 200,00 zł, (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych) z czego na zadanie:
1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w kwocie 3.000,00zł
2) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w kwocie 1.000,00 zł
3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w kwocie 4 200,00 zł


Załączniki:
I.    Oferta – wzór
II.    Umowa – wzór
III.    Sprawozdanie – wzór

Autor:

autor

Pogoda

23 maja Temperatura: 12°C Wiatr: 6.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: