Urząd Gminy

09.08.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.08.2019 OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018...czytaj więcej

Ogłoszenie
09.08.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 09.08.2019 OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018...czytaj więcej

Ogłoszenie
01.08.2019

Informacja

Informuję mieszkańców Gminy Bolesław, że na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, będzie opracowywana dokumentacja techniczna i prawna dotycząca przebudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia w Bolesławiu dla mieszkańców zasilanych...czytaj więcej

Informacja
01.08.2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesławczytaj więcej

Ogłoszenie
31.07.2019

Informacja

Informujemy, iż w dniu 16.08.2019r. (piątek)Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
29.07.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
29.07.2019

Prace remontowo-konserwatorskie przy mogile

Urząd Gminy Bolesław informuje, że trwają prace remontowo-konserwatorskie przy mogile pomordowanych członków ruchu oporu z pomnikiem nagrobnym na cmentarzu w Bolesławiu. Zadanie realizowane jest przez Gminę Bolesław z udziałem środków...czytaj więcej

Prace remontowo-konserwatorskie przy mogile
26.07.2019

Podwyżka cen za odbiór odpadów komunalnych

W ostatnim czasie z różnych zakątków kraju, także z okolicznych gmin, docierają do nas wieści o podwyżkach cen za odpady komunalne. W najbliższym czasie należy się spodziewać takiej podwyżki i...czytaj więcej

Podwyżka cen za odbiór...
01.07.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław uprzejmie informuje, że w dniu 01.07.2019r. (poniedziałek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godz. 15.00Kasa Urzędu do godz. 14.30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.06.2019

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził Bolesław

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwiedził Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w...czytaj więcej

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził...
19.04.2019

Ogłoszenie


Bolesław, 18.04.2019 r.


WÓJT GMINY BOLESŁAW
32-329 Bolesław ul. Główna 58


ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatu.1. Rodzaj zadania
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu następujących zadań publicznych:
1.1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym następujące zadania:
1) organizacja imprez kulturalnych wspierających integrację mieszkańców i promocję Gminy,
2) związane z kultywowaniem tradycji lokalnej,
3) dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej.
1.2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym następujące zadania:
1) przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej, promocji czytelnictwa (wystawy, odczyty, imprezy, publikacje),
2) działań na rzecz zwiększenia dostępu do lokalnych dóbr kultury i ich promocji.
1.3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym przedsięwzięcia z zakresu:
1) promowania dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, np. piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy, wędkarstwo, lekkoatletyka itd., poprzez organizację imprez, zawodów i otwartych turniejów sportowych, dla różnych grup wiekowych,
2) szkolenia oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, realizowane w oparciu o bazę sportową gminy (sale gimnastyczne przy obiektach szkolnych, kompleks sportowo rekreacyjny przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu)
1.4. Promocja i organizacja wolontariatu (w ramach zadań 1.1. - 1.3 )2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 12.000,00 zł, z czego:
1)    na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1.000,00 zł
2)    na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 3.000,00 zł
3)    na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 8.000,00 zł
1.2.    Na zadanie publiczne z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - dotacja w ramach zadań wymienionych w pkt 2.1.3.    Zasady przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.
3.1.    Podmiot ubiegający się o dotację jako operator musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
3.2.    Statut podmiotu ubiegającego się o dotację jako operator musi posiadać zapis o możliwości finansowania innych organizacji.
3.3.    W ramach konkursu ofert operator powinien uwzględnić zapisy art. 16 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku Rady Gminy Bolesław w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. oraz dokonać wyboru ofert na realizacje poszczególnych typów zadań publicznych, wymienionych w pkt. 1, 3.
3.4.    Maksymalna wysokość jednostkowej dotacji dla realizatora nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł.
3.5.    Środki w ramach jednostkowej dotacji przyznanej przez operatora na realizacje projektu nie mogą przekroczyć 90 % jego całkowitej wartości. Wymagane jest, aby podmiot ubiegający się o dotację zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10% wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego).
3.6.    Do zadań operatora, wyłonionego w ramach konkursu należy:
1)    Opracowanie regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów.
2)    Powołanie Komisji Konkursowej, w skład której wejdą: co najmniej dwóch reprezentantów Urzędu Gminy Bolesław wyznaczonych przez Wójta Gminy Bolesław oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.
3)    Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów i podpisanie umów na realizację projektów.
4)    Wypłatę dotacji przeznaczonych na realizację projektów.
5)    Monitoring realizacji projektów.
6)    Rozliczenie realizacji projektów.
7)    Rozliczenie całości zadania publicznego przez operatora.
8)    Prowadzenie punktu informacyjno doradczego dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania ofert oraz dla realizatorów projektów w zakresie ich realizacji.
3.7.    Koszty związane z realizacja, zadania ponosi w formie wkładu własnego operator. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Wysokość i charakter wkładu muszą zapewniać rzetelność i wysoką jakość wykonania zadania.
3.8.    Umowa zawarta z operatorem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.4. Termin i warunki realizacji zadania.
4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 31.12.2019 r.
4.2. W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie Gminy Bolesław i na rzecz jej mieszkańców.5. Termin i sposób składania ofert.
5.1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
5.2. Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny statut;
2)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności organizacji za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności- za ten okres;
5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:
- osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,
- inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
- notariusz.
5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;
5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
- uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.
- uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.
5.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.
5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
5.9. Oferty należy składać do dnia 15.05.2019 r. do godz. 13.00 wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: osobiście lub za pośrednictwem poczty kuriera w Urzędzie Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław ul. Główna 58 pok. 1 (biuro podawcze).
5.10. Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2019 r. godz. 14.00
6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów
 (zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :
6.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
- możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: (0-10 punków)
- proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)
- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)
- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)
- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)
6.5. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
6.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do składania ofert.
6.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław.7. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy.
7.1. Dotacje udzielone w 2018 r. dotyczyły wspierania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
7.2. W 2019 roku Gmina Bolesław nie wydatkowała środków na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizyczne, promocji i organizacji wolontariatu.
7.3. W 2018 roku Gmina Bolesław udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 8 200,00 zł, (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych) z czego na zadanie:
1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w kwocie 3.000,00zł
2) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w kwocie 1.000,00 zł
3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w kwocie 4 200,00 zł


Załączniki:
I.    Oferta – wzór
II.    Umowa – wzór
III.    Sprawozdanie – wzór

Autor:

autor

Pogoda

22 sierpnia Temperatura: 21°C Wiatr: 19.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: