Wybory uzupełniające

30.10.2018

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie II

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 25 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastna obszarze województwa małopolskiegoczytaj więcej

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w...
26.10.2018

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie II

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 25 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiegoczytaj więcej

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w...
23.10.2018

Protokoły z wyborów do Rady Gminy Bolesław i na Wójta Gminy Bolesław

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu Siedziba: Urząd Gminy Bolesław                      32-329 Bolesław, ul. Główna 58 Telefon: (32) 6424 501 wew. 123 Protokół z wyborów do Rady Gminy Bolesław Protokół z...czytaj więcej

Protokoły z wyborów do...
19.10.2018

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu Siedziba: Urząd Gminy Bolesław                      32-329 Bolesław, ul. Główna 58 Telefon: (32) 6424 501 wew. 123 Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu będzie pełniła dyżur w...czytaj więcej

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej...
10.10.2018

Składy Komisji Obwodowych

Składy Komisji Obwodowychczytaj więcej

Składy Komisji Obwodowych
08.10.2018

Prezentacje - wybory samorządowe

Przykłady oddania głosu ważnego Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowaniaczytaj więcej

Prezentacje - wybory samorządowe
08.10.2018

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w...czytaj więcej

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej...
08.10.2018

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu Siedziba: Urząd Gminy Bolesław                      32-329 Bolesław, ul. Główna 58 Telefon: (32) 6424 501 wew. 123 Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu będzie pełniła dyżur w...czytaj więcej

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej...
08.10.2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bolesław

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bolesław zarządzonych na dzień 21 października 2018r.czytaj więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej...
08.10.2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bolesław

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bolesław zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Na...czytaj więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej...
31.12.2018

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Bolesław, działając w trybie art. 37a § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r., poz.754, 100 i 1349), przekazuje poniżej informacje dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bolesław,  zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r.
 
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1)    terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2)    właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3)    lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4)    komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
5)    warunkach oraz formach głosowania.
      
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
 
Prawo do głosowania korespondencyjnego.
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów (05.01.2019r.).
 Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.  
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
 Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy. Pakiet wyborczy doręcza wyborcy niepełnosprawnemu urzędnik wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pakiet doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych komisji w godzinach głosowania.
Wyborca może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania,  w obwodzie, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
 
Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Dotyczy to również wyborcy, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat.  
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem urzędu gminy, upoważnionym przez Wójta Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy,  w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów (11.01.2019r.).  
 Do wniosku należy dołączyć:
-    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa;
-    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa;
-    kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.
 Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.


Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
 
Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba.  Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Autor:

autor

Pogoda

17 stycznia Temperatura: 3°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: