Zamówienia publiczne

22.06.2018

Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego STAR 266

Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego STAR 266 - przetarg nieograniczonyczytaj więcej

Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego...
21.05.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                   i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 21.05.2018 r. Nr sprawy: IR.271.7.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYZadanie I:...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
28.02.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 27.02.2018r. Znak sprawy: IR.271.4.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: realizację zadania „Zabudowa ławek i koszy w Bolesławiu” I.    Nazwa i adres Zamawiającego:Gmina Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławtel:  32...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.09.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 06.09.2017r. Nr sprawy: IR.271.23.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zadanie I: Remont drogi dojazdowej do pól w Bolesławiu (dz. 581/1, 354/2, 354/1) – dł. 210 mbZadanie II: Remont drogi...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
14.08.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 14.08.2017r. Nr sprawy: IR.271.20.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYTermomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu – modernizacja kotłowni I.    Nazwa i adres Zamawiającego:Gmina Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławtel:  32...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
10.08.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 09.08.2017 r. Nr sprawy: IR.271.18.2017    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYTermomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu– modernizacja kotłowni I.    Nazwa i adres Zamawiającego:Gmina Bolesławul. Główna 5832-329 Bolesławtel:  32...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
28.07.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 28.07.2017r. Nr sprawy: IR.271.13.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYRemont nawierzchni ulicy przy blokach w Bolesławiu I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Bolesławul. Główna 5832-329 Bolesławtel:  32 64 24 501  ...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
19.06.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bolesław, dnia 07.06.2017r. Znak sprawy: IR.271.12.2017 Nazwa zadania: Zadanie I: Remont drogi dojazdowej do pól w Podlipiu – dł. 200 mb Zadanie II: Remont drogi dojazdowej do pól w Krzykawce...czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej...
12.06.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących rozbudowy Oczyszczalni Ścieków „Laski” do przepustowości 1000m3/dczytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
25.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bolesław, dnia, 08.05.2017r. Nr sprawy: IR.271.6.2017 Nazwa zadania: Remont ul. Kopalnianej w Bolesławiu na długości 120 mb W dniu 24.04.2017 r. zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bolesław zaproszenie do złożenia...czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej...
10.08.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia 09.08.2017 r.


Nr sprawy: IR.271.18.2017   


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu
– modernizacja kotłowniI.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
tel:  32 64 24 501    fax: 32 64 24 801     e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl 

i

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu

ul. Główna 30, 32-329 Bolesław


II.    Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje modernizację istniejącej kotłowni gazowej:
– wymiana pieca c.o.
– wymiana grzejników
– montaż zaworów termostatycznych


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- dokumentacja projektowa,


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7    Roboty budowlane
45331100-7    Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0    Instalowanie kotłów
45333000-0    Roboty instalacyjne gazoweIII.    Termin wykonania zamówienia: do 16.10.2017 r.  


IV.    Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy.


V.    Warunki płatności:

przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi  (kosztorys powykonawczy, atesty wbudowanych materiałów, protokół odbioru). 


VI.    Forma złożenia oferty  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2017 r. na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w formie (do wyboru):
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
- faksem na numer: 32  642 48 01
- w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty) na e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena 90 % gwarancja 10 %


VII.    Do oferty należy załączyć:   
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy
- kosztorys ofertowyVIII.    Załączniki:
– formularz ofertowy
– przedmiar robót
– dokumentacja projektowa
Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 11°C Wiatr: 20.2 km/h,

Kalendarz

imieniny: