GOPS

08.05.2017

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 08-05-2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,Podprogram 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez...czytaj więcej

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 08-05-2017
31.03.2017

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500+

INFORMACJA Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500+w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu           Kwiecień 2017           13.04.2017 r.           Maj 2017           12.05.2017 r.           Czerwiec 2017           13.06.2017 r.           Lipiec 2017           13.07.2017 r.           Sierpień 2017           14.08.2017 r.           Wrzesień 2017           14.09.2017 r. Odbiór z dowodem osobistym w godzinach od 12:00 do 14:15.czytaj więcej

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych...
31.03.2017

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

INFORMACJA Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnychw kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu           Kwiecień 2017           25.04.2017 r.           Maj 2017           26.05.2017 r.           Czerwiec 2017           27.06.2017 r.           Lipiec 2017           27.07.2017 r.           Sierpień 2017           25.08.2017 r.           Wrzesień 2017           26.09.2017 r. Odbiór z dowodem osobistym w godzinach od 12:00 do 14:15.czytaj więcej

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych...
28.03.2017

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przyznaje m. in. rodzinie uprawnienia do poradnictwa w zakresie: 1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka; 2) wsparcia psychologicznego; 3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych; 4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej; koordynowanego przez asystenta rodziny. Koordynacja polega na: 1) opracowaniu wspólnie z osobami, o których mowa w ust. 2 katalogu możliwego do uzyskania wsparcia; 2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób (kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich...czytaj więcej

Ustawa o wsparciu kobiet...
13.02.2017

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 13-02-2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,Podprogram 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota: - dla osoby samotnie gospodarującej: 1268,00 złotych, -...czytaj więcej

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 13-02-2017
31.01.2017

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem bliskiej osoby w placówce całodobowej opieki przeczytaj: Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze miejsca, nie postępuj pochopnie! W pierwszej kolejności skontaktuj się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam dowiesz się, czy jest wolne miejsce w domu pomocy społecznej. Jeśli nie ma miejsca w domu pomocy społecznej, uzyskasz informację o innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku i dowiesz się wszystkiego na temat legalności ich działania, ponoszenia odpłatności...czytaj więcej

Jak wybrać bezpieczną placówkę...
22.12.2016

Informacja

W dniu 23.12.2016 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu czynny będzie do godz. 14.00.czytaj więcej

Informacja
19.10.2016

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 19-10-2016

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Obecnie jest...czytaj więcej

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 19-10-2016
10.10.2016

Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15. ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ I. Opis przedmiotu zamówienia   Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”.   Prosimy o przedstawienie kosztów usługi dostarczenia do siedziby zamawiającego zestawu obejmującego na jedną osobę: kawę, herbatę, wodę mineralną, ciastka. Informację dotyczącą kosztu zestawu (w tym stawka VAT) proszę przesłać na adres e-mail: gops@gminaboleslaw.pl lub przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie GOPS Bolesław, ul. Główna 46, 32-329 Bolesław, do dnia 12.10.2016 r. do godz....czytaj więcej

Usługa cateringowa dla uczestników...
07.06.2016

MIESZKANIA CHRONIONE

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do...czytaj więcej

MIESZKANIA CHRONIONE
17.05.2016

BUS 500+ w Gminie Bolesław

W ramach promocji programu Rodzina 500 plus, pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęli akcję promocyjno-informacyjną na terenie województwa małopolskiego. W jej ramach odwiedzają małopolskie gminy 500 busem. Podczas spotkań w gminach prowadzona jest dystrybucja ulotek informacyjnych, a także oferowana pomoc w wypełnianiu formularzy wniosków. Akcję 500 bus w Gminie Bolesław zaplanowano na 25 maja 2016 r. godz. 13:00 - 14:30 parking przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu Podczas spotkania pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania lub wątpliwości związane z rządowym programem. Zapraszamy mieszkańców!czytaj więcej

BUS 500+ w Gminie...
17.03.2016

RODZINA 500+

Od kiedy można składać wnioski: Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku. Po 1 lipca 2016 roku świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek. Gdzie można pobrać wniosek: Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej GOPS lub Urzędu Gminy Bolesław, a od 21 marca 2016 roku w siedzibie GOPS – Bolesław ul. Główna 46 pokój nr 10 i w Urzędzie Gminy –...czytaj więcej

RODZINA 500+
11.03.2016

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆTYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIEZ OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIAczytaj więcej

Rodziny wspierające
03.03.2016

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu od 01.04.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 przyjmuje wnioski w związku realizacją świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plusczytaj więcej

Świadczenie wychowawcze w ramach...
24.11.2014

Zaproszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zaprasza na wykład pt. „Trójkąt dramatyczny – prześladowca, ofiara, ratownik. Diagnozowanie” w dniu 01.12.2014 r. o godz. 11:00 (przewidywany czas wykładu ok. 1h) w siedzibie Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu przy ul. Głównej 55. Realizatorem autorskiego wykładu jest lek. med. psychoterapeuta Dagmara Kuczyńska-Ginko. Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24.11.2014 r. pod nr telefonu (32) 62-00-126 w. 30 lub (32) 64-24-034.czytaj więcej

Zaproszenie
19.11.2014

Wyniki przeprowadzonej konsultacji

Wyniki przeprowadzonej konsultacji w zakresie projektów uchwał w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015 oraz w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Załącznik Protokół nr 1/2014 z dnia 14.11.2014 r. z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...czytaj więcej

Wyniki przeprowadzonej konsultacji
03.11.2014

Ogłoszenie dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Bolesław w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014, Nr 1118 ze zm.) oraz §3 załącznika do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Bolesław zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w...czytaj więcej

Ogłoszenie dot. konsultacji projektów...
03.06.2014

Do kandydatów na rodziny zastępcze

Ja chcę do domu… Zobaczyłem na ulicy zmarzniętą dziewczynkę. Drżała w lichutkiej sukience, Z nikłą nadzieją na przyzwoity posiłek. Z gniewem powiedziałem do Boga: „Dlaczego na to zezwoliłeś? Dlaczego nic nie robisz w tej sprawie?” Przez moment Bóg nie odpowiedział nic. Tamtej nocy odpowiedział zupełnie niespodziewanie: „Z całą pewnością zrobiłem coś w tej sprawie. Stworzyłem Ciebie”. Autor nieznany - Każde dziecko ma prawo do edukacji, zdrowia, opieki medycznej i prawo do tożsamości. - Każde dziecko ma prawo do zabierania głosu w sprawach, które go dotyczą, i prawo do równego traktowania. -...czytaj więcej

Do kandydatów na rodziny...
03.06.2014

Telefon Zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie i ich bliskich

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim. Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się. Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym - rodziny, przyjaciół, znajomych. Czy to...czytaj więcej

Telefon Zaufania dla osób...
09.10.2012

Wyniki przeprowadzonej konsultacji

Wyniki przeprowadzonej konsultacji w zakresie projektów uchwał w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2013 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Załącznik Protokół nr 1/2012 z dnia 02.10.2012 r. z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536) przeprowadzonych na podstawie uchwały Nr...czytaj więcej

Wyniki przeprowadzonej konsultacji
18.09.2012

Ogłoszenie dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Bolesław w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2013 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2013

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2010, Nr 234, poz.1536 ze zm.) oraz §3 załącznika do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Bolesław zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione...czytaj więcej

Ogłoszenie dot. konsultacji projektów...
18.09.2012

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Bolesław zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał: - w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,- w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2013 r. Spotkanie odbędzie się dnia 02.10.2012 r. w godz. 12.00 i 12.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu pok. nr 3, Bolesław ul. Główna 46.czytaj więcej

ZAPROSZENIE
12.01.2012

Wyniki Konsultacji projektów Uchwał

Przedstawiamy Wyniki Konsultacji projektów uchwał w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2012 rok. Protokół nr 1/2012z dnia 03.01.2012 r. z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) przeprowadzonych na podstawie uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...czytaj więcej

Wyniki Konsultacji projektów Uchwał
19.12.2011

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Bolesław zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał: - w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2012 rok,- w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2012. Spotkanie odbędzie się dnia 03.01.2012 r. w godz. w 12.00; 12.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pok. nr 3, Bolesław ul. Główna 46. Serdecznie zapraszamy!!!czytaj więcej

ZAPROSZENIE
27.07.2011

Oferta szkolenia

Gmina Bolesław wraz z Gminą Klucze serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla: członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kierowników, pracowników OPS i PCPR, policjantów, kuratorów sądowych, nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. „Nowe zadania i obowiązki samorządów wynikające z nowelizacji ustawyo przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” szkolenie odbędzie się w dniu: 30 sierpnia 2011 r. sala Centrum Kultury w Bolesławiu ul. Główna 55 godz. 9:30 - 14:30 (plus panel dyskusyjny) SZKOLENIE POPROWADZI: Jarosław POLANOWSKI - jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik, prokurator apelacyjny delegowany do...czytaj więcej

Oferta szkolenia

Pogoda

27 maja Temperatura: 11°C Wiatr: 9 km/h, NNW

Kalendarz

imieniny: