Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

15.09.2020

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu: 

1) Wójt Gminy Bolesław – Szef Zespołu Gminnego,

2) Zastępca Wójta Gminy Bolesław – I Zastępca Szefa Zespołu Gminnego,
3) Inspektor, Stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – II Zastępca Szefa Zespołu Gminnego,
4) Sekretarz Gminy Bolesław – Członek Zespołu Gminnego,
5) Skarbnik Gminy Bolesław – Członek Zespołu Gminnego,
6) Ilona Banasik, Inspektor – Członek Zespołu Gminnego,
7) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu – Członek Zespołu Gminnego,
8) Kierownik Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu – Członek Zespołu Gminnego,
9) Prezes Zarządu – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. – Członek Zespołu Gminnego,
10) Komendant Komisariatu Policji w Bukownie – Członek Zespołu Gminnego,
11) Komendant Gminny ZOSP RP w Bolesławiu – Członek Zespołu Gminnego,
12) Prezes OSP w Bolesławiu – Członek Zespołu Gminnego,
13) Prezes OSP w Krzykawie – Członek Zespołu Gminnego,
14) Prezes OSP w Laskach – Członek Zespołu Gminnego,
15) Andrzej Jabłoński, Członek OSP w Bolesławiu – Członek Zespołu Gminnego,
16) Sebastian Piekoszewski, Członek OSP w Krzykawie – Członek Zespołu Gminnego,
17) Mariusz Krawczyk, ratownik medyczny – Członek Zespołu Gminnego.Do pełnienia całodobowych dyżurów pod telefonem komórkowym - 608-383-085, zostały powołane n/w osoby;

- Ilona Banasik

- Piotr Szlęzak


Zadania osób pełniących dyżur:

- zbieranie informacji o zdarzeniach kryzysowych na terenie Gminy Bolesław,
- informowanie szefa Zespołu o wystąpieniu zagrożeń,

- przekazywanie decyzji Szefa Zespołu i osób kierujących akcją ratowniczą zainteresowanym organom i instytucjom.Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie art. 19 ust. 4-6 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym.


Zespół realizuje zadania przewidziane ustawą o zarządzaniu kryzysowym.


Pracami zespołu kieruje Wójt Gminy Bolesław będący Szefem Zespołu Gminnego, a na wypadek jego nieobecności Zastępcy Szefa Zespołu Gminnego.


Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym:

1. Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.


2. Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.


3. Ochrona infrastruktury krytycznej – wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: