Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

01.08.2016

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
I. Skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

Szef - Krzysztof Dudziński
Z-cy Szefa - Agata Borkiewicz

- Jarosław Kubiczek


II. Grupa Planowania Cywilnego:

Tomasz Kalembka
Ilona Banasik


III. Grupa monitorowania, prognoz i analiz:

Piotr Szlęzak
Andrzej Jabłoński


IV. Grupa operacji i organizacji działań:

Sebastian Piekoszewski
Maciej Małecki


V. Grupa zabezpieczenia logistycznego:

Janusz Kika

Robert Nielaba
Robert Todor
Anna Chruściel


VI. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Beata Winiarczyk
Anna Kruszak - KołodziejczykDo pełnienia całodobowych dyżurów pod telefonem komórkowym - 608-383-085, zostały powołane n/w osoby;

Ilona Banasik

Piotr Szlęzak


Zadania osób pełniących dyżur:

- zbieranie informacji o zdarzeniach kryzysowych na terenie Gminy Bolesław,
- informowanie szefa Zespołu o wystąpieniu zagrożeń,

- przekazywanie decyzji Szefa Zespołu i osób kierujących akcją ratowniczą zainteresowanym organom i instytucjom,

- opracowywanie informacji i meldunków o przebiegu akcji ratunkowej.Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie art.19 ust. 4-6 ustawy z dnia 26.04. 2007r o zarządzaniu kryzysowym.


Zespół realizuje zadania przewidziane ustawą o zarządzaniu kryzysowym.


Pracami zespołu kieruje Wójt będący Szefem, a na wypadek jego nieobecności Zastępcy Szefa.


Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym:

1. Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.


2. Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.


3. Ochrona infrastruktury krytycznej – wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

Autor:

autor

Pogoda

5 czerwca Temperatura: 16°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: