Asystent Rodziny

08.03.2018

Asystent rodziny
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższa ustawa weszła w życie 01.01.2012 r.


Najważniejsze terminy:


System pieczy zastępczej – zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. 


Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.


Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.


Rada Gminy Bolesław Uchwałą NR XI/91/2011 z dnia 27 października 2011 r. wyznaczyła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej począwszy od 01.01.2012 r. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu.


Zgodnie z art. 11.1 ustawy w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, a po dokonaniu analizy sytuacji w/w pracownik wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.


Asystentem może zostać osoba:

- posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

- posiadająca wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dzieckiem lub rodziną i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dzieckiem lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres szkolenia określony w art. 12 ust. 3,

- mająca wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dzieckiem lub rodziną.


Asystent rodziny udziela wsparcia rodzinie w zależności od jej zdiagnozowanych problemów i potrzeb.


Metody pracy


1. Asystent rodziny prowadzi pogłębioną pracę z rodziną, w szczególności przy wykorzystaniu metod

- indywidualnego przypadku

- pracy ze środowiskiem lokalnym

- metody warsztatowej


2. W zależności od potrzeb rodzina może skorzystać ze wsparcia w formie:

- poradnictwa socjalnego, pedagogicznego i wychowawczego

- treningu umiejętności społecznych

- treningu umiejętności wychowawczych

- konsultacji specjalistycznych

- organizowania usług na rzecz domu i rodziny (np. umożliwienie i pozyskiwanie usług naprawczych dot. wyposażenia mieszkania), pomoc w dostępie do usług zdrowotnych, wykorzystanie oferty pomocy świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz rodzin


Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

- opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

- pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz problemów wychowawczych,

- udzielanie wsparcia dzieciom,

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.


Asystent prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę.

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: