Fundusz Alimentacyjny

27.07.2022

Zasady przyznawania

Fundusz alimentacyjny


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 t.j.).


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:


1. obywatelom polskim;


2. cudzoziemcom:


· jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,


· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.),


· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,


· jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.


Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł.


W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje.


Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.


Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.


Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:


- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,


- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.


Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do organu (komornika sądowego) prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:


- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;


- zawarła związek małżeński.


Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać elektronicznie od 01.07.2022 r., a wersji papierowej – wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bolesławiu pokój nr 10 od 01.08.2022 r.


Do wniosku należy dołączyć:


- wyrok w sprawie zasądzenia alimentów


- zaświadczenie komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne za okres ostatnich dwóch miesięcy o bezskutecznej egzekucji


- zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wypłaconych wierzycielowi alimentów w 2021 roku


- dokumenty potwierdzające odbywanie stażu dla bezrobotnych oraz wysokość otrzymanego stypendium w 2021 roku.


Zmiany w dochodach


· W bieżącym okresie zasiłkowym 2022/2023 trwającym od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku należy wykazać dochody za rok 2021 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny (utrata dochodów - świadectwo pracy lub rozwiązanie umowy o pracę, uzyskanie dochodu - umowa o pracę oraz zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy na druku GOPS)


Link do druku: Zaświadczenie o wysokości dochodu za pełny przepracowany miesiąc


Dodatkowo nadmienia się, że utrata dochodu ma wpływ na prawo do funduszu alimentacyjnego od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (art. 18 ust. 4 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: