Fundusz Alimentacyjny

21.06.2018

Zasady przyznawania

Fundusz alimentacyjny


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.)


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:


1. obywatelom polskim;


2. cudzoziemcom:


· jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,


· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),


· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.


- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.


Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Na okres zasiłkowy 2019/2020 dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł.


Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.


Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.


Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:


- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,


- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.


Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:


- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;


- zawarła związek małżeński.


Wnioski na okres zasiłkowy 2019/2020 można składać elektronicznie od 01.07.2019 r., a wersji papierowej – wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bolesławiu pokój nr 10 od 01.08.2019 r.


Do wniosku należy dołączyć:


- wyrok w sprawie zasądzenia alimentów


- zaświadczenie komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne za okres ostatnich dwóch miesięcy o bezskutecznej egzekucji


- zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wypłaconych wierzycielowi alimentów w 2018 roku


- dokumenty potwierdzające odbywanie stażu dla bezrobotnych oraz wysokość otrzymanego stypendium w 2018 roku.


Zmiany w dochodach


· W bieżącym okresie zasiłkowym 2019/2020 trwającym od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku należy wykazać dochody za rok 2018 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny (utrata dochodów - świadectwo pracy lub rozwiązanie umowy o pracę, uzyskanie dochodu - umowa o pracę oraz zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy na druku GOPS)


Link do druku: Zaświadczenie o wysokości dochodu za pełny przepracowany miesiąc

Autor:

autor

Pogoda

12 grudnia Temperatura: 1°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: