Programy realizowane ze środków budżetu państwa

25.01.2022

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023
PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2022 ROKU

Flaga i godło

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ze środków własnych Gminy zabezpieczonych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu.


Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.


Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:


- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,


- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,


-  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).


Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”


Może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny na podstawie Uchwały Rady Gminy Bolesław nr III/18/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu”


Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny na podstawie Uchwały Rady Gminy Bolesław nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.


PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


Kwota otrzymanego dofinansowania: 22 060,00 zł, środki własne gminy przewidziane na realizację programu: 30 302,00 zł. Całkowita wartość zadania: 52 362,00 zł.


PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2021 ROKU

Flaga i godło

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ze środków własnych Gminy zabezpieczonych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu.


Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.


Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:


- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,


- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,


-  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).


Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”


Może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1051,50 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny na podstawie Uchwały Rady Gminy Bolesław nr III/18/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu”


Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1051,50 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny na podstawie Uchwały Rady Gminy Bolesław nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Gmina Bolesław na realizację Programu Rządowego na rok 2021 uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 47 725,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 78 488,00 zł.


W 2020 r. na realizację powyższego programu gmina otrzymała dotację z budżetu Państwa kwotę 63 669, 00 zł. Całkowita wartość zadania: 101 309,00 zł.


W 2019 r. na realizację powyższego programu gmina otrzymała dotację z budżetu Państwa kwotę 52 476, 00 zł. Całkowita wartość zadania: 84 663,00 zł.

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: