Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

26.07.2022

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie

Punkt świadczy konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - 4 dni w tygodniu:
1) prawne - 6 godz. w miesiącu,
2) psychologiczne - w każdy wtorek w tygodniu,
3) terapie uzależnień - każdy wtorek i każdy piątek w tygodniu.


Oferta Punktu jest interdyscyplinarna, a jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci).


Cele i zadania Punktu:
- zdiagnozowanie problemu klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie,
- wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
- zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia i rodzin korzystających z jego usług,
- motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
- wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia,
- inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy,
- udostępnienie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
- prowadzenie poradnictwa telefonicznego,
- prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy w związku z rozwiązywaniem problemów uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Specjaliści służą pomocą osobom/rodzinom:
- doświadczającym przemocy domowej,
- znajdującym się w sytuacji kryzysowej (kryzysy małżeńskie, konflikty rodzinne),
- mającym trudności w kontrolowaniu własnych emocji,
- uwikłanym w kryzysy psychospołeczne (kłopoty finansowe, bezrobocie, bezdomność),
- przeżywającymi trudną sytuację życiową,
- uzależnionym i współuzależnionym,
- rodzicom mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- przeżywającym silny stres, które doświadczyły traumy,
- nie potrafią znaleźć rozwiązania w swojej sprawie lub osoby bliskiej.


W Punkcie funkcjonują 2 grupy wsparcia:
1. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów,
2. Otwarta grupa wsparcia - trening umiejętności społecznych wzmacniający utrzymanie abstynencji dla osób uzależnionych, pijących ryzykownie.


Poradnictwo jest bezpłatne!

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: