Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

06.03.2018

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie

Punkt świadczy konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - pięć dni w tygodniu:
1) prawne - 6 godz. w miesiącu,
2) psychologiczne - w każdy wtorek w tygodniu,
3) psychoterapeutyczne - 8 godz. w miesiącu,
4) interwencyjno-wspierające - 4 godz. w miesiącu,
5) terapie uzależnień - każdy wtorek i każdy piątek w tygodniu.


Oferta Punktu jest interdyscyplinarna, a jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci).


Cele i zadania Punktu:
- zdiagnozowanie problemu klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie,
- wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
- zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia i rodzin korzystających z jego usług,
- motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
- wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia,
- inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy,
- udostępnienie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
- prowadzenie poradnictwa telefonicznego,
- prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy w związku z rozwiązywaniem problemów uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Specjaliści służą pomocą osobom/rodzinom:
- doświadczającym przemocy domowej,
- znajdującym się w sytuacji kryzysowej (kryzysy małżeńskie, konflikty rodzinne),
- mającym trudności w kontrolowaniu własnych emocji,
- uwikłanym w kryzysy psychospołeczne (kłopoty finansowe, bezrobocie, bezdomność),
- przeżywającymi trudną sytuację życiową,
- uzależnionym i współuzależnionym,
- rodzicom mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- przeżywającym silny stres, które doświadczyły traumy,
- nie potrafią znaleźć rozwiązania w swojej sprawie lub osoby bliskiej.


W Punkcie funkcjonują 4 grupy wsparcia:
1. Otwarta grupa wsparcia socjalizacyjna dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i adaptacyjnymi,
2. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów,
3. Otwarta grupa wsparcia - trening umiejętności społecznych wzmacniający utrzymanie abstynencji dla osób uzależnionych, pijących ryzykownie,
4. Otwarta grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc.


Poradnictwo jest bezpłatne!

Autor:

autor

Pogoda

12 grudnia Temperatura: 1°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: