Świadczenia rodzinne

29.07.2022

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny


Czas trwania bieżącego okresu zasiłkowego 2021/2022: od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku.
Czas trwania okresu zasiłkowego 2022/2023: od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku.


Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46, w pokoju nr 10 w formie elektronicznej od 01.07.2022 r., a w formie papierowej od 01.08.2022 r.


Godziny przyjęć wniosków


Poniedziałek - piątek: od 7:00 do 15:00


Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?


· rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka;
· opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem, jeśli złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka);
· osoba ucząca się, pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym zaświadczeniem o prawie do alimentów.


Zmiany w dochodach


· W bieżącym okresie zasiłkowym 2021/2022 trwającym od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku należy wykazać dochody za rok 2020 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny do dnia złożenia wniosku (utrata dochodów - świadectwo pracy lub rozwiązanie umowy o pracę, uzyskanie dochodu - umowa o pracę oraz zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy na druku GOPS);
· W okresie zasiłkowym 2022/2023 trwającym od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku należy wykazać dochody za rok 2021 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny do dnia złożenia wniosku (utrata dochodów - świadectwo pracy lub rozwiązanie umowy o pracę, uzyskanie dochodu - umowa o pracę oraz zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy na druku GOPS).


Link do druku: Zaświadczenie o wysokości dochodu za pełny przepracowany miesiąc


· Jeśli w 2020 r. (lub w 2021 r.) członek rodziny odbywał staż finansowany ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy – o dochodzie z tego stażu należy poinformować pracownika i złożyć stosowne oświadczenie dotyczące wysokości i okresu stażu.


Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:


· 18 roku życia lub
· nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
· 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:


· dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
· dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
· osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
· pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
· osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
· rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
· ojciec dziecka jest nieznany,
· powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
· sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
· członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej


Kryterium dochodowe i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków


Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2021 r.


- ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami – kryterium 674,00 zł netto na osobę w rodzinie


- ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami – kryterium 764,00 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne


- ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego kryterium - 764,00 zł netto na osobę w rodzinie


- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 sierpnia 2021 roku w/w kryteria dochodowe obowiązują również w 2022 roku.


Kwoty zasiłków rodzinnych i dodatków:


- 95,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat


- 124,00 zł miesięcznie na dziecko do 18 lat


- 135,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18 lat


· Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1000,00 zł jednorazowo


· Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie


· Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 


· Dodatek w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko


· Dodatek na rehabilitację - 90,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat, 110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 24. roku życia 


· Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego - 100,00 zł jednorazowo


· Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113,00 zł miesięcznie na dziecko


· Dodatek z tytułu dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej – 69,00 zł miesięcznie na dziecko


· Zasiłek pielęgnacyjny - 215,84 zł miesięcznie


· Świadczenie pielęgnacyjne - 2119,00 zł miesięcznie


· Specjalny zasiłek opiekuńczy - 620,00 zł miesięcznie


· Świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł miesięcznie


Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.


Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:


· Wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
· Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.


Rozszerzenie katalogu dochodu utraconego


Zgodnie z art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), który wszedł w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r., uległ rozszerzeniu katalog dochodu utraconego stosowny przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń rodzinnych określony w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265).


W związku z powyższym za dochód utracony dodatkowo uważa się również obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19.


Powyższy dochód utracony jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe trwające od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2022 r.


Dodatkowo nadmienia się, że powyższa utrata dochodu ma wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (art. 24 ust. 6 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: