Świadczenia rodzinne

18.06.2018

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny


Czas trwania bieżącego okresu zasiłkowego 2018/2019: od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku.


Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46, w pokoju nr 10 w formie elektronicznej od 01.07.2019 r., a w formie papierowej od 01.08.2019 r.


Godziny przyjęć wniosków


Poniedziałek: od 7:00 do 15:00
Wtorek: od 7:00 do 16:00
Środa - piątek: od 7:00 do 15:00


Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?


· rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka;
· opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem, jeśli złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka);
· osoba ucząca się, pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym zaświadczeniem o prawie do alimentów.


Zmiany w dochodach


· W bieżącym okresie zasiłkowym 2019/2020 trwającym od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku należy wykazać dochody za rok 2018 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny (utrata dochodów - świadectwo pracy lub rozwiązanie umowy o pracę, uzyskanie dochodu - umowa o pracę oraz zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy na druku GOPS)


Link do druku: Zaświadczenie o wysokości dochodu za pełny przepracowany miesiąc


· Jeśli w 2018 r. członek rodziny odbywał staż finansowany ze środków Unii Europejskiej – o dochodzie z tego stażu należy poinformować pracownika i złożyć stosowne oświadczenie dotyczące wysokości i okresu stażu.


Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:


· 18 roku życia lub
· nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
· 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:


· dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
· dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
· osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
· pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
· osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
· rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
· ojciec dziecka jest nieznany,
· powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
· sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
· członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej


Kryterium dochodowe i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków


Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2018 r.


- ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami – kryterium 674,00 zł netto na osobę w rodzinie


- ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami – kryterium 764,00 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne


- ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego kryterium - 764,00 zł netto na osobę w rodzinie


- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie


Kwoty zasiłków rodzinnych i dodatków:


- 95,00 zł na dziecko do 5 lat


- 124,00 zł na dziecko do 18 lat


- 135,00 zł na dziecko powyżej 18 lat


· Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1000,00 zł jednorazowo


· Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł


· Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł


· Dodatek w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł na trzecie i następne dziecko


· Dodatek na rehabilitację - 90,00 zł na dziecko do 5 lat, 110,00 zł na dziecko powyżej 5 lat


· Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego - 100,00 zł jednorazowo


· Dodatek z tytułu dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej – 69,00 zł


· Zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł


Od 1 stycznia 2019 r.


· Świadczenie pielęgnacyjne - 1583,00 zł


· Specjalny zasiłek opiekuńczy - 620,00 zł


· Świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł


Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.


Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:


Wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.


Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Autor:

autor

Pogoda

8 grudnia Temperatura: 4°C Wiatr: 24 km/h,

Kalendarz

imieniny: