Aktualności

2014-10-20

ZAWIADOMIENIE

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu informuje, że w dniu 22 października 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Bolesław / pokój nr 22 / odbędzie się publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bolesław dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

więcej »

2014-10-16

Maluszkowe zabawy z muzyką!

Maluszkowe zabawy z muzyką!

 

 

Zapraszamy do bolesławskiego dworu na zajęcia trafione w 10!

 

 

Zapraszamy do bolesławskiego dworu na zajęcia trafione w 10!

 

więcej »

2014-10-09

XXXVII Bolesławska Jesień Poetycka - rozstrzygnięcie

XXXVII Bolesławska Jesień Poetycka - rozstrzygnięcie

 

Zapraszamy do udziału w rozstrzygnięciu Turnieju Jednego Wiersza podczas Bolesławskiej Jesieni Poetyckiej w bolesławskim dworze.

Szczegóły oraz program znajdują się na plakacie poniżej.

więcej »

2014-10-06

UWAGA !!! CZAD – SKRYTY ZABÓJCA

UWAGA !!! CZAD – SKRYTY ZABÓJCA

STRAŻ POŻARNA - OSTRZEGA!!!


Ogólnokrajowa akcja społeczno-informacyjna "NIE dla czadu"

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu co roku w trakcie trwania okresu grzewczego wyjeżdżają do kilkunastu działań związanych z tlenkiem węgla. W trakcie tych zdarzeń czad zbiera swoje żniwo - poszkodowanych zostaje wiele osób.

Jak powszechnie wiadomo okres zimowy wiąże się z koniecznością zabezpieczenia domów i mieszkań przed skutkami niskich temperatur głównie poprzez stosowanie różnych dociepleń i uszczelnień oraz korzystania w szerokim zakresie z urządzeń ogrzewczych, najczęściej węglowych i gazowych. Niesie to jednak z sobą określone poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Jak wykazują statystyki zdarzeń prowadzone przez PSP charakterystycznym dla okresu zimowego jest wzrost liczby przypadków zatrucia tlenkiem węgla, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Każdego roku w wyniku zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Niesprawne technicznie lub niewłaściwie użytkowane piece węglowe, urządzenia gazowe oraz związane z nimi instalacje dymowo-spalinowe stwarzają poważne i realne zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, zwłaszcza przy jednoczesnym braku właściwej wentylacji pomieszczeń, co często związane jest z „doszczelnieniem” domów i mieszkań poprzez wymianę okien. Tlenek węgla jest produktem niepełnego spalania wszelkich materiałów palnych. Pamiętać trzeba, że tlenek węgla zwany popularnie czadem jest gazem niezwykle niebezpiecznym. nie tylko ze względu na jego toksyczne właściwości, ale również z powodu niemożliwości jego wykrycia przez zmysły człowieka. Zwany jest więc nie bez powodu skrytym zabójcą.

więcej »

2014-10-06

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zarządzeniem Nr 0050/98/2014 z dnia 30.09.2014r. Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały: „Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, zgodnie z Uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

więcej »

2014-10-03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2014-10-02

WANTED - POSZUKIWANY ZDOLNY RAPER!

WANTED - POSZUKIWANY ZDOLNY RAPER!

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

 

Zapraszamy do udziału!

więcej »

2014-09-30

Zawody dogtrekkingowe

Zawody dogtrekkingowe

 

 

Zapraszamy do udziału!

więcej »

2014-09-30

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy - bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 70% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin żyjących w niezawinionej biedzie, a łączna liczba zaangażowanych w projekt - wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie - sięga prawie 700 tys.

SuperW

SZLACHETNA PACZKA 2014 otwiera rekrutację wolontariuszy. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

więcej »

2014-09-26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2014-09-16

Ogłoszenie dot. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze

W dniu 17.09.2014r. wchodzi w życie nowa uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji został wydłużony do 30 września 2014 roku.

Od 17.09.2014r. obowiązuje nowy wzór wniosku do Wójta Gminy Bolesław o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

więcej »

2014-09-16

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U 2013, poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla „Strategii Rozwoju Gminy Bolesław na lata 2014-2020”.

Z up. Wójta

mgr Halina Makowska

Sekretarz Gminy

Załącznik:
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

 

więcej »

2014-08-25

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2014 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż wnioski o udzielenie w 2014 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 25.08.2014 roku i nie później niż do dnia 31.10.2014 roku.
Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl).

Pliki do pobrania:

więcej »

2014-08-25

Konkurs "Sposób na Sukces"

Szanowni Państwo,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

więcej »

2014-10-17

OBWIESZCZENIE

Oś.6220.16.2013

Bolesław dnia 10.10. 2014r.


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.), oraz z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

więcej »

2014-10-02

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 09 października 2014 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
  • zwolnień z podatku od nieruchomości,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta,
  • zmiany uchwały Nr XXXV/312/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław – Obszar Nr 7 Krzykawka,
  • zmiany uchwały Nr XXXV/313/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław,
  • nabycia na rzecz Gminy Bolesław nieruchomości położonej w Krzykawie,
  • nabycia na rzecz Gminy Bolesław nieruchomości położonej w Podlipiu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [66] [67] [68]   następna strona »