Aktualności

2015-07-16

Do Bałtowa z Centrum Kultury!

Do Bałtowa z Centrum Kultury!

Jeśli szukasz wakacyjnej przygody, wybierz się razem z Centrum Kultury do Bałtowa. Gwarantujemy przejazd i 6 godzin dobrej zabawy z możliwością korzystania ze wszystkich atrakcji bałtowskiego parku. Doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę, zwłaszcza dla tych, którzy spędzają czas wolny w swojej miejscowości. Więcej informacji i zapisy chętnych - w dworze w Bolesławiu, ul. Główna 55 oraz pod numerem tel. 32 6424073.

więcej »

2015-07-15

O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bolesław
o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż od dnia 24.07.2015r. będzie obowiązywać nowa uchwała Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.

więcej »

2015-07-14

I Międzygminny Konkurs Fotograficzny „Fotografia ziemi olkuskiej”

I Międzygminny Konkurs Fotograficzny „Fotografia ziemi olkuskiej”

Informacje o konkursie
1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.
2. Celem konkursu jest przedstawienie uroków ziemi olkuskiej z uwzględnieniem nowych rozwiązań infrastrukturalnych mających wpływ na poprawę środowiska naturalnego.
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław oraz Klucze, którzy ukończyli 18 rok życia.

więcej »

2015-07-10

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY BOLESŁAW
32-329 Bolesław, ul. Główna 58


O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części Gminy Bolesław, obejmującej miejscowości
Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki

Na podstawie art. 17 pkt 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

więcej »

2015-07-10

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bolesław”.

Wójt Gminy Bolesław
Znak:RRG.042.1.2015

Informacja

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bolesław”.


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz.1235 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław”

więcej »

2015-07-10

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE


w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław” .

Zarządzeniem Nr 0050/85/2015 z dnia 10.07.2015r. Wójt Gminy Bolesław ogłosił przystąpienie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław”, zgodnie z Uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

więcej »

2015-06-30

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o zmianie Regulaminu udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż z dniem 30.06.2015r. zmianie ulega „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”

Nowy formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław.

Wnioski o udzielenie w 2015 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji nie później niż do dnia 31.10.2015 roku.

Pliki do pobrania:

 • Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
 • Wniosek do Wójta Gminy Bolesław
   

więcej »

2015-06-18

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław

Wójt Gminy Bolesław
ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław.

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: nieruchomość położona w Laskach, stanowiąca działki nr 516/6 o pow. 0,2818 ha oraz nr 516/11 o pow. 0,1466 ha, opisane w Księdze wieczystej KW Nr KR1O/00037671/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.
 2.   Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Laskach przy ul. Błędowskiej. Działka nr 516/6 zabudowana budynkiem w stanie surowym otwartym (powierzchnia zabudowy - 1.070,4 m2, powierzchnia użytkowa – 879,4 m2, kubatura – 4.240 m3). Działka nr 516/11 niezabudowana.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:
  - 4OR-3UM Tereny drobnych usług i mieszkalnictwa
  Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bolesław, pokój nr 7.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 507.867,00 zł brutto (412.900,00 zł netto + 23% VAT).
 5. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.
 6. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: wolna od zobowiązań.
 7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Przetarg – Laski działki nr 516/6, nr 516/11” należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 1, do dnia 24 sierpnia 2015r., do godz. 15.00.
  Pisemna oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).
 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70.000,00 zł w pieniądzu, gotówką w kasie Urzędu Gminy Bolesław lub przelewem na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia 24.08.2015r.
  Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.
  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu.
  Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.
 2. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 27 sierpień 2015r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 22.
 3. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 7. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bolesław pok. nr 6, telefon 32-6424501 wew. 115.
   

 

więcej »

2015-06-18

Informacja

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy (działki
nr 516/6 o pow. 0,2818 ha, nr 516/11 o pow. 0,1466 ha).

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 115.

Bolesław, dnia 18.06.2015r.

Z-ca WÓJTA GMINY
mgr inż. Krystyna Kowalewska
 

więcej »

2015-06-08

Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bolesław Nr IV/17/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 14.05.2015r. do 03.06.2015r. i miały na celu poznanie opinii, uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
 

więcej »

2015-01-14

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2015 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego


Wójt Gminy Bolesław informuje, że w 2015 roku wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 15.01.2015 roku i nie później niż do dnia 31.07.2015 roku.

więcej »

2015-07-23

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - burze z gradem

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 23.07.br. do godz. 24.00 dnia 23.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30mm do 40mm, lokalnie do 50mm oraz porywami wiatru do 90km/h. Lokalnie opady gradu.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2015-07-22

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - upały

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - upały

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.07.br. do godz. 20.00 dnia 23.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2015-07-20

ŚWIET(L)NE MIASTO – 26 lipca 2015

ŚWIET(L)NE MIASTO – 26 lipca 2015

To propozycja wakacyjnego, rodzinnego spędzenia czasu w Krośnie. „Świet(l)ne Miasto”, realizowane w symboliczną rocznicę rozpalenia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza, przypomina o tej niezwykłej dacie w historii regionu i jednocześnie zaprasza do uczczenia jej w niekonwencjonalny sposób.

więcej »

2015-07-16

Zapraszamy amatorów siatkówki!

Zapraszamy amatorów siatkówki!

Zapraszamy wszystkich amatorów siatkówki do udziału w tradycyjnym turnieju o puchar Sołtysa Hutek. To szczególna okazja dla nieformalnych drużyn siatkarskich, a nawet grup przyjaciół, którzy trenują siatkówkę towarzysko. Do udziału zachęcamy także tych, którzy lubią grać, ale nie mają stałego składu i stworzą drużynę specjalnie na to wydarzenie. Czekamy na wasze zgłoszenia. Szczegóły znajdziecie na plakacie. W turnieju nie mogą brać udziału drużyny zrzeszone w klubach oraz zgłoszone do gry w ligach, w tym także ligach amatorskich.

więcej »

2015-07-16

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - upały

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - upały

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 17.07.br. do godz. 20.00 dnia 19.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2015-07-14

Zatańczmy razem

Zatańczmy razem

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty taneczne ze szkołą tańca La Cultura. Szczegóły na plakacie.

więcej »

2015-07-14

Wakacyjny konkurs dla każdego

Wakacyjny konkurs dla każdego

Dobrze bawicie się na wakacjach? Przyślijcie do nas pocztówkę!!! Mamy dla Was wyjątkowy konkurs. Szczegóły na plakacie.

więcej »

2015-07-14

Czekamy na Was w poniedziałki!

Czekamy na Was w poniedziałki!

Nie tylko dzieci i młodzież mogą spędzać wakacje z Centrum Kultury. W poniedziałki czekamy na tych całkiem malutkich i tych nieco starszych.  Najmłodsze dzieci wraz z opiekunami zapraszamy na muzyczne "Wakacyjne zabawy maluszków" z Iwoną Pilarz, a panie - i nie tylko - zachęcamy do wspólnej gimnastyki podczas aerobiku z Agnieszką Kowalczyk.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [80] [81] [82]   następna strona »