Aktualności

2016-02-10

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY

Woda z sieci wodociągowej, pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, jest zdatna do picia dla potwierdzania odsyłamy do wydanej w dniu 09.02.2016r. Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, której skan udostępniamy poniżej.

Wyniki badań wody pobranej do analizy wykazały, iż
sieć wodociągowa Przedsiębiorstwa nie została zanieczyszczona,
więc można korzystać w wody w sposób ciągły
(nie ma potrzeby wymiany wody w sieci wewnętrznej).

Jeżeli oczekują Państwo uzyskania szerszej informacji prosimy o kontakt telefoniczny
z pracownikami Przedsiębiorstwa:
• Dyspozytornia (całodobowo): 32/643-01-74 lub 994
• Sekretariat (od 7.00 do 15.00): 32/643-13-52 lub 32/643-14-15

 

Informacja na stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu
 

więcej »

2016-02-10

Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęte w związku z sytuacją kryzysową dot. skażenia wody w sieci wodociągowej

Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęte w związku z sytuacją kryzysową dot. skażenia wody w sieci wodociągowej

Bolesław, dnia 8 luty 2016 rok.

Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
podjęte w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową dot. skażenia wody w sieci wodociągowej zaopatrywanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu.

więcej »

2016-02-09

Serdeczne Podziękowania

Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Bolesław , Gminnemu i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy, Policji, Zarządowi i pracownikom PEWiK w Olkuszu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Staroście Olkuskiemu, Burmistrzowi Sławkowa oraz wszystkim zaangażowanym, za sumienność, wyjątkową i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców Gminy podczas sytuacji kryzysowej związanej z niezdatnością wody do spożycia.

Dziękuję także za zrozumienie i pomoc tym którzy w różny sposób pomagali pracownikom Urzędu.
Szczególne podziękowania kieruję do Radnych Gminy Bolesław, Sołtysów za poświęcenie czasu wolnego, ofiarną pomoc w tym ciężkim dniu oraz za sprawną organizację działań na terenie sołectw.

Jednocześnie Przepraszam mieszkańców Gminy Bolesław, że nie mogliśmy być wszędzie o jednym czasie.
 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Dudziński

więcej »

2016-02-09

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu
z dnia 09.02.2016r.
(aktualny komunikat odwołuje komunikat z dnia 08.02.2016r.)
dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu


Woda z sieci wodociągowej w miejscowościach:
Gmina Olkusz: Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zimnodół, Żurada, Zederman, Gorenice, Niesułowice, Bogucin Mały
Gmina Klucze: Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, Ryczówek-Godawica, Chechło, Golczowice, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Cieślin, Bydlin, Kolbark, Krzywopłoty
Miasto Bukowno
Gmina Bolesław: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze, Kolonia, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

UWAGA: zmiana zapachu i smaku wody może być spowodowane utrzymywaniem chlorowania wody w sieci wodociągowej.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu
lek. med. Agata Knapik

więcej »

2016-01-20

Informacja dla Par obchodzących w 2016 roku Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Informacja dla Par obchodzących w 2016 roku Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław, którzy w 2016 r. obchodzić będą 50-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC /pokój nr 5/ do dnia 12 lutego 2016r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych dokumentów.


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Elżbieta Kubańska

więcej »

2016-01-20

OGŁOSZENIE o terminie naboru w 2016 roku wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w 2016 roku wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych do budynków, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji i nie później niż do dnia 31.07.2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia);
 2. umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (kserokopia);
 3. kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania przyłącza.

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ma charakter bezwzględny, w razie zaistnienia łącznie n/w przesłanek:

 • istnienie takiej sieci,
 • możliwość przyłączenia do niej nieruchomości,
 • brak wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nie wykonanie powyższego obowiązku spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego, nakazującego wykonanie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.
 2. Wzór wniosku do Wójta Gminy Bolesław o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

więcej »

2016-01-14

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław przy ulicy Głównej 58, na tablicy ogłoszeń wywieszono: wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji, Remontów i Gospodarki Mieszkaniowej, pok. nr 9 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 205.

Wójt Gminy Bolesław
/mgr inż. Krzysztof Dudziński/
 

więcej »

2016-02-10

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Fundusze Europejskie Program Regionalny   Małopolska   Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:
Koordynacja i zarządzanie całością działań projektowych, nadzór nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych pracowników projektu, zarządzanie budżetem projektu, bieżący monitoring działań, podejmowanie działań naprawczych przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej realizacji. Weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków. Prowadzenie postępowań związanych z wyłonieniem wykonawców. Przygotowanie umów z wykonawcami i weryfikacja ich prawidłowej realizacji, bieżący monitoring projektu, weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków.

Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2018 r.

więcej »

2016-02-09

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Bolesław, uprzejmie informuje, że osoby starsze, niepełnosprawne będą zaopatrywane w wodę zdatną do spożycia.
Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46, lub Tel. 32 642 40 34.
W zgłoszeniu należy podać adres liczbę osób potrzebujących pomocy w zaopatrzeniu w wodę.
 

więcej »

2016-02-09

Informacja

W związku z opóźnieniem przyjazdu beczkowozu ulega zmianie Harmonogram.

Opóźnienie wynosi około 1 godziny.

więcej »

2016-02-08

Wójt Gminy informuje

Wójt Gminy informuje, że wydawanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z beczkowozu odbędzie się wg poniższego harmonogramu:

Godzina 8.00

Pniaki – koło Sołtysa
Ujków Nowy - Dom Wiejski
Małobądz – Kościół Polskokatolicki
Krze- Sklep

Godzina 9.30

Bolesław – Biblioteka
Bolesław – Remiza OSP
Bolesław – ul. Kluczewska (łącznik)
Bolesław – ul. Ponikowska
Kolonia –ul. Poręba
Laski
Hutki

Godzina 12.00

Krążek – koło Sołtysa
Podlipie – Remiza OSP
Podlipie – Szkoła

Godzina 13.30

Międzygórze ( polanka)
Krzykawka- Stara Remiza OSP
Krzykawa – Szkoła

Godziny mogą ulec znacznym zmianom ze względu na konieczność tankowania wody.

O wszelkich zmianach będą informowani Sołtysi i Jednostki Organizacyjne Gminy Bolesław.

Rozwóz wody będzie poprzedzony przejazdem auta strażackiego.
 

więcej »

2016-02-08

Wójt Gminy informuje

Wójt Gminy informuje, że wydawanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z beczkowozu odbędzie się wg poniższego harmonogramu:

 • Bolesław - Remiza OSP około Godziny 18.00

 • Laski - Rondo około godziny 19.15

 • Krzykawa - Remiza OSP około godziny 20.15

 • Podlipie - Szkoła Podstawowa około godziny 21.15

 • Międzygórze - około godziny 22.15

Podane godziny są godzinami szacunkowymi i mogą ulec znaczącym zmianom.
 

więcej »

2016-02-08

Dzień Kobiet w bolesławskim dworze

Dzień Kobiet w bolesławskim dworze

Kabaretowe uśmiechy, troszkę iluzji i dobrej muzyki- to wszystko z myślą o kobietach, które 8 marca będą świętować w bolesławskim dworze!Szczegóły na plakacie.

więcej »

2016-02-08

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu
z dnia 08.02.2016r.
dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu


Woda z sieci wodociągowej w miejscowościach
Gmina Olkusz: Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zimnodół, Żurada, Zederman, Gorenice, Niesułowice, Bogucin Mały
Gmina Klucze: Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, Ryczówek-Godawica, Chechło, Golczowice, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Cieślin, Bydlin, Kolbark, Krzywopłoty
Miasto Bukowno
Gmina Bolesław: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze, Kolonia, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy


WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
KOMUNIKAT OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu
lek. med. Agata Knapik

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu wydając decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia wziął pod uwagę ocenę ryzyka zdrowotnego dokonaną na podstawie otrzymanego wyniku badania wody.

Zgodnie z przekazanymi wynikami analiz próbek wody, w badanej wodzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, E. coli oraz enterokoków.

Ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, woda NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. Może być używana do celów gospodarczych (spłukiwanie toalety itp.).

Woda nie powinna być również używana do mycia ciała. Szczególnie jest to ważne u małych dzieci, osób z obniżoną odpornością, osób starszych oraz w przypadku problemów ze skórą.

Odpowiadając na pytania internautów, wyjaśniam: woda nie nadaje się do mycia zębów.

 
Przedsiębiorcy sektora spożywczego powinni w trybie natychmiastowym wdrożyć odpowiednie, posiadane procedury na wypadek braku przydatności wody do spożycia.

Informacja

osoby posiadające hodowlę zwierząt gospodarskich zainteresowane dostarczeniem wody pitnej dla zwierząt proszone są o kontakt telefoniczny 608 383 085.

Woda tylko dla zwierząt.

 

więcej »

2016-02-05

Zabawa choinkowa sołectwa Bolesław

Zabawa choinkowa sołectwa Bolesław

Komu mało karnawału, zapraszamy do remizy OSP w imieniu wszystkich organizatorów. Szczegóły na plakacie.

więcej »

2016-02-05

Maluszki dziś balują!

Maluszki dziś balują!

"Był sobie raz balonik, niebieski w kropki złote, nie umiał wcale latać, choć wielką miał ochotę..."

Piosenka ta, którą pamiętam jeszcze z przedszkola nie ma na szczęście smutnego zakończenia, bo któż lepiej nauczy latać baloniki, jeśli nie nasi najmłodsi studenci, czyli dzieci uczestniczące w bolesławskiej "Akademii Malucha". Właśnie dziś zapraszamy je do wspólnej zabawy karnawałowej. Będzie to kolejna z cyklu imprez integracyjnych, zaplanowanych w ramach programu "Na dobry początek", który jest realizowany dzięki dotacji z Fundacji BGK.

Na bal zapraszamy całe rodziny. Bilet wstępu - to choćby najmniejszy element kostiumu. Liczymy, że przebiorą się nie tylko dzieci, ale też ich rodzice, rodzeństwo, dziadkowie czy ktokolwiek zechce im tego dnia towarzyszyć. Za takiego przebranego towarzysza będzie można dzisiaj zdobyć ekstra pieczątkę w naszej indeksowej zabawie!!!!  :)

więcej »

2016-02-04

Odwołane zajęcia grup Psotki i kropkaPL

Odwołane zajęcia grup Psotki i kropkaPL

Informujemy, że z powodu choroby instruktora do końca miesiąca br. odwołane są zajęcia grup Psotki i kropkaPL.
 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [91] [92] [93]   następna strona »