Aktualności

2016-07-27

INWENTARYZACJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

INWENTARYZACJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Od 28.07.2016r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza na wybranych obszarach gminy Bolesław. Zadanie „Wykonanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z analizą koniecznych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, zostanie wykonane w ramach podpisanej umowy nr IXA/376/SR w dniu 18 maja 2016 r., pomiędzy województwem małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a firmą ATMOTERM S.A.

więcej »

2016-07-25

Światowe Dni Młodzieży 2016 - PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Światowe Dni Młodzieży 2016 - PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Urząd Miasta Krakowa przedstawia zbiór informacji organizacyjnych dla osób planujących pobyt w Krakowie w dniach 26.07-1.08 w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży - PRZEJDŹ

więcej »

2016-07-25

Niedziela z Rapem!

Niedziela z Rapem!

Niedziela z dobrym bitem - tylko przed bolesławskim dworem. Zapraszamy w niedzielę, 31 lipca o godz. 19.00. Przypominamy jednocześnie o naszej akcji loża VIP- pierwsze 10 osób, które zadzwonią pod nr (32) 6424 073 mają zagwarantowane w niej miejsce!

 

więcej »

2016-07-22

OGŁOSZENIE o terminie naboru w 2016 roku wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 21 lipca 2016r. można składać w Urzędzie Gminy Bolesław wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.

Wnioski można składać przed rozpoczęciem inwestycji i nie później niż do dnia 31.07.2016 roku.

więcej »

2016-07-21

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
28 lipca 2016 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwał w sprawie:

więcej »

2016-07-20

Światowe Dni Młodzieży 2016 - postępowanie w nagłym przypadku

Światowe Dni Młodzieży 2016 - postępowanie w nagłym przypadku

W załączniku znajdują się ulotki informacyjne w języku polskim, ukraińskim, włoskim, rosyjskim, portugalskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim i niemieckim dotyczące postępowania w nagłym przypadku w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży 2016r.

więcej »

2016-07-08

O G ŁO S Z E N I E WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

WÓJT GMINY BOLESŁAW

32-329 BOLESŁAW, UL. GŁÓWNA 58

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAW

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ
Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław:

 

  1. Uchwały Nr XIX/166/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze
  2. Uchwały Nr XIX/167/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze
  3. Uchwały Nr XIX/168/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w terminie do dnia 02.08. 2016 roku. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapy, z zaznaczeniem nieruchomości (lub jej części), której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres boleslaw@gminaboleslaw.pl

WÓJT                 

/-/ Krzysztof Dudziński

więcej »

2016-07-01

Komunikator SISMS

Komunikator SISMS

Od 2015r. w Powiecie Olkuskim istnieje system, który pozwala na otrzymywanie szybkich bezpłatnych informacji, ostrzeżeń i alarmów dotyczących całego powiatu olkuskiego lub tylko poszczególnych gmin. Aplikacja nazywa się „Komunikator SISMS” i działa na telefonach z systemem Android oraz Ios. Bardzo łatwo się ją instaluje, rejestruje i użytkuje. Zajmuje niewiele miejsca w pamięci systemowej, a może bardzo pomóc mieszkańcom w sytuacji zagrożenia.

Administratorem systemu dla Powiatu Olkuskiego jest Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania proszę o kontakt pod nr tel.: (32) 647-65-50.

Więcej informacji o „Komunikatorze SISMS” znajdą Państwo na stronie:
www.sisms.pl

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Dudziński

więcej »

2016-06-27

Promocyjny bilet za 1 zł dla uczniów na okres wakacji

Promocyjny bilet za 1 zł dla uczniów na okres wakacji

Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu wprowadza od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku promocyjną cenę biletu w wysokości 1zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Promocja obowiązuje na obszarze jednej jednostki administracyjnej (przy czym miasto Bukowno i gmina Bolesław stanowią 1 jednostkę).

Podstawą do skorzystania ze zniżki jest ważna legitymacja szkolna.

 

Dzieciom i młodzieży życzymy udanych wakacji i zachęcamy do wspólnych podróży z ZKG „KM”.
 

więcej »

2016-07-29

Informacja o wyniku postępowania

Bolesław dn.28.07.2016r.

Zamawiający unieważnia postępowanie z dnia 19.07.2016r. dotyczące rozeznania cenowego na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław”, z uwagi na fakt, iż cena najniższej złożonej oferty przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel.

Z-ca Wójta Gminy
mgr inż. Krystyna Kowalewska

 

więcej »

2016-07-28

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - silne burze z gradem

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - silne burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 8.00 dnia 28.07.2016r. do godz. 23.00 dnia 28.07.2016r. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30mm do 40mm, lokalnie do 50mm oraz porywami wiatru do 90km/h. Lokalnie grad.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2016-07-27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.271.4.2016

Bolesław, dnia 26.07.2016r.

 

Zamawiający:
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58
Tel. (32) 6424-501, faks: (32) 6424-801
e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z „Zaproszeniem do złożenia oferty” z dnia 19.07.2016r. na aktualizację 3 audytów energetycznych (wykonanych w 2015 roku ) dla projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław”, planowanego do złożenia w ramach Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Ewelina Zub – Sokalska ul. Główna 5, Zalesie Golczowskie, 32-310 Klucze

W/w oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu - „Zaproszenie do złożenia oferty” i była najkorzystniejszą pod względem cenowym.

 

 


Z-ca Wójta Gminy
mgr inż. Krystyna Kowalewska
 

więcej »

2016-07-27

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - silne burze z gradem

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - silne burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12.00 dnia 27.07.2016r. do godz. 23.00 dnia 27.07.2016r. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30mm do 50mm, lokalnie 60mm oraz porywami wiatru do 70km/h. Lokalnie grad.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2016-07-26

Informacja

W dniu 28 lipca 2016 roku o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław.
tel.: 32 64 24 501 wew. 104

więcej »

2016-07-26

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - silne burze z gradem

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - silne burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12.00 dnia 26.07.2016 do godz. 22.00 dnia 26.07.2016 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20mm do 40mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h . Lokalnie grad.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2016-07-25

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - upały

KOMUNIKAT-OSTRZEŻENIE - upały

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 12.00 dnia 25.07.br. do godz. 20.00 dnia 28.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2016-07-20

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław

RRG.271.5.2016

Bolesław, dnia 19.07.2016r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty 6 000 euro

I. Dane Zamawiającego:
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności, które będzie zawierało dane i elementy wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku, w szczególności:
- wyliczenie wskaźników, weryfikacja i ustalanie kwalifikowalności wydatków,
-„Analizę finansową, analizę ekonomiczną, oraz analizę ryzyka” dla projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław”, planowanego do złożenia w ramach poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

więcej »

2016-07-20

Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław

RRG.271.4.2016

Bolesław, dnia 19.07.2016r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty 6 000 euro

I. Dane Zamawiającego:
Gmina Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Aktualizacja, zgodnie wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 tj. dokumentem pn. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego”
- 3 audytów energetycznych (wykonanych w 2015 roku) dla projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław”, planowanego do złożenia w ramach Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.
2. Gmina posiada dla przedmiotowego projektu Audyty energetyczne oraz dokumentację projektową. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  • Modernizacja systemów grzewczych – 3 kpl.
  • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropów, stropodachów) – w 3 obiektach (Zespół Szkół w Krzykawie, OSP Bolesław, OSP Podlipie)
  • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych – w 3 obiektach
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej – na 1 obiekcie (5szt. paneli o mocy 250W każdy)
  • Montaż oświetlenia typu LED – w 1 obiekcie.

3. Dostarczenie Zamawiającemu w formie elektronicznej na CD – 1 szt. oraz formie papierowej - 2 egz. (wydruk kolorze), przy czym 1 egzemplarz winien zostać opatrzony podpisami i pieczęciami osób reprezentujących wykonawcę.

więcej »

2016-07-19

ROCKowa niedziela

ROCKowa niedziela

Zapraszamy na rockową niedzielę do bolesławskiego parku. Szczegóły koncertu na plakacie.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [102] [103] [104]   następna strona »