Aktualności

2015-01-27

Ogłoszenie na najem miejsca pod gastronomię oraz wesołe miasteczko w czasie trwania Święta Gminy Bolesław

Ogłoszenie na najem miejsca pod gastronomię oraz wesołe miasteczko w czasie trwania Święta Gminy Bolesław

OGŁOSZENIE

DYREKTOR CENTRUM KULTURY IM. MARII PŁONOWSKIEJ
W BOLESŁAWIU
zaprasza

do składania ofert na najem miejsca pod punkty handlowe, gastronomiczne oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem, w czasie trwania Święta Gminy Bolesław w dniu 13.06.2015r.

więcej »

2015-01-27

Z A W I A D O M I E N I E

Sołtys Sołectwa Ujków Nowy Kolonia, zwołuje ZEBRANIE WIEJSKIE

w dniu 03 lutego 2015 roku o godz. 18.00

w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach


Drugi termin Zebrania Wiejskiego ustala się na dzień 03 lutego 2015 roku o godz. 18.15 /§ 11 pkt 2 i 3 Statutu Sołectwa Ujków Nowy Kolonia /.

Porządek Zebrania Wiejskiego przewiduje m.in. :

 • zajęcie stanowiska w sprawie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Laskach.
   

więcej »

2015-01-23

LOSOWANIE NUMERÓW LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY BOLESŁAW ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 1 MARCA 2015r.

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu


na podstawie rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bolesław zarządzonych na dzień 1 marca 2015r. przyzna w drodze losowania numery zarejestrowanym listom kandydatów.

Losowanie numerów odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r.
godz. 15.00, pok. 22 w Urzędzie Gminy Bolesław
– siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Małgorzata Kocjan
 

więcej »

2015-01-14

Bolesławska Zima Prozy 2015

Bolesławska Zima Prozy 2015

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

OGŁASZA XIX EDYCJĘ KONKURSU LITERACKIEGO
Bolesławska Zima Prozy 2015

 

więcej »

2015-01-14

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2015 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego


Wójt Gminy Bolesław informuje, że w 2015 roku wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 15.01.2015 roku i nie później niż do dnia 31.07.2015 roku.

Wniosek można składać do Urzędu Gminy Bolesław po otrzymaniu od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu pisemnej informacji o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia);
 2. umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (kserokopia);
 3. kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania przyłącza

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku (pokój nr 6).

Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.
 2. Wniosek do Wójta Gminy Bolesław o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

 

więcej »

2015-01-13

Informacja dla Mieszkańców Gminy Bolesław o taryfach opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

I. Cennik wody i ścieków – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu
Dotyczy opłat za dostarczaną wodę dla mieszkańców całej Gminy Bolesław
oraz opłat za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Podlipia, Międzygórza i Krążku
(obszar objęty „Aglomeracją Bukowno – Bolesław”).

CENNIK <<pobierz


II. Komunikat Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu
Dotyczy opłat za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców obszaru Gminy Bolesław znajdującego się poza „Aglomeracją Bukowno – Bolesław” (w tym m.in. miejscowości: Bolesław, Laski, Kolonia, Ujków Nowy)
 

KOMUNIKAT <<pobierz

więcej »

2015-01-12

Gmina Bolesław przystępuje do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 23.12.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesław” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

 

więcej »

2015-01-12

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2015 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż wnioski o udzielenie w 2015 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 12.01.2015 roku i nie później niż do dnia 31.10.2015 roku.
Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl).

Pliki do pobrania:

więcej »

2014-12-15

Zapraszam do rejestracji i korzystania z e-Urzędu w Gminie Bolesław

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do korzystania z e-Urzędu w Gminie Bolesław, dostępnego pod adresem https://eurzad.gminaboleslaw.pl/eurzad
e-Urząd to Urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można przez Internet uzyskać dostęp do informacji o swoich:

 • zobowiązaniach podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (składnikach podatku, ratach, zrealizowanych płatnościach itp.),
 • zobowiązaniach z tytułu umów dzierżawnych, wieczystego użytkowania, zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • innych sprawach załatwianych w urzędzie.

Aby uzyskać dostęp do danych o swoich zobowiązaniach podatkowych i innych opłatach wystarczy wypełnić formularz Wniosek o konto na platformie eUrząd i złożyć go w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, nr tel. (32)6424501, (32)6424071 wew. 225. Następnie na podany przez Państwa we wniosku adres e-mail otrzymacie Login i Hasło, dzięki którym będziecie mogli korzystać z e-Urzędu.

Zapraszam do rejestracji i korzystania z e-Urzędu w Gminie Bolesław

Wójt Gminy Bolesław
/-/ Krzysztof Dudziński
 

więcej »

2014-12-15

Informacja Wójta Gminy Bolesław dotycząca zmian w ewidencji gruntów i budynków, stanowiącej podstawę wymiaru podatków lokalnych

Wójt Gminy Bolesław informuje, że zarządzona przez Starostę Olkuskiego i przeprowadzona w 2012 roku na terenie Gminy Bolesław modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków polegająca na uzupełnieniu jej o dane ewidencyjne budynków i lokali oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w zakresie użytków gruntowych i granic zabudowanych działek, spowodowała w wielu przypadkach zmiany klasyfikacji gruntów, podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę wymiaru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podatnikach ciąży obowiązek ustawowy złożenia bez wezwania organu podatkowego odpowiednich informacji w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmian.

więcej »

2014-12-12

Informacja dla Par obchodzących w 2015 roku Jubileusz 50 – lecia i  60 - lecia pożycia małżeńskiego

Informacja dla Par obchodzących w 2015 roku Jubileusz 50 – lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców naszej Gminy, którzy w 2015 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC / pokój nr 5 / do dnia 13 lutego 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 


Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę
o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych wniosków o nadanie Medali. 

 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

/-/ Elżbieta Kubańska
 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [70] [71] [72]   następna strona »