Aktualności

2014-07-28

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE - Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w dniu 28.07.2014r. od godz. 11:00 do godz. 23:00 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.


DYŻURNY

POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W OLKUSZU

więcej »

2014-07-24

FIO MALOPOLSKA LOKALNIE - zdobądź 5000 zł na lokalną inicjatywę!

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa Małopolskiego.
Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje?
Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?
Chcesz wzmocnić swoją organizację?
Jeśli tak - FIO MALOPOLSKA LOKALNIE jest dla Ciebie!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 29 lipca o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2.


FIO MALOPOLSKA LOKALNIE wspiera różne przedsięwzięcia. Poprzez realizację programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych.
Nabór wniosków rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 18 sierpnia. W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać 5.000 złotych na realizację projektów na rzecz społeczności w których funkcjonują, lub w przypadku organizacji - na rozwój własnej organizacji. Na etapie aplikowania mogą Państwo liczyć na pomoc naszych doradców w przygotowaniu wniosku.


PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, a dowiesz się:
- kto może ubiegać się o mikrodotacje?
- na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?
- jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?
- jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?
- czy trzeba mieć wkład własny?
- jak ubiegać się o mikrodotację?
- na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotacje?


Aktualne informacje o projekcie znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/pages/FIO-Ma%C5%82opolska-Lokalnie/1506031669615642


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 28 lipca pod nr tel. 533976208 lub na adres meilowy: anna.konieczniak@malopolskalokalnie.pl


FIO MALOPOLSKA LOKALNIE jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


więcej »

2014-07-22

"WEŹ PARAGON"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje

W całym kraju trwa akcja „Weź paragon". Jej celem jest przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości sprzedawców i kupujących o korzyściach płynących z wydania i pobrania paragonu. Założeniem akcji jest sprawdzenie wywiązywania się przez podatników z obowiązków dotyczących ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.
Biorąc paragon: masz możliwość porównania cen, ułatwiasz sobie złożenie reklamacji, masz możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji,
wspierasz uczciwą konkurencję, zmniejszasz szarą strefę.

Warto pamiętać o zachowaniu paragonu. Jeśli sprzedawca go nie wydrukuje - poproś o jego wydanie.


 

więcej »

2014-07-22

FIO Małopolska Lokalnie - konkurs ogłoszony!

• FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - konkurs ogłoszony!


Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji
.


Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:
Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,
Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,
Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,
Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.


Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach.
W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

• inicjatywy lokalne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).
• dotacje na rozwój organizacji - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.
O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2013 roku nie przekracza 25 tys. zł),
• grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
• grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków).
Wnioskowana kwota mikrodotacji: od 2.000 zł do 5.000 zł.
Planowana liczba dotacji w roku 2014: min. 120.

Nabór wniosków potrwa do 18 sierpnia do godz. 16.00. Projekty można składać przez generator wniosków.
W celu wspierania inicjatyw oddolnych w województwie małopolskim operatorzy zapewniają pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty i procesie składania wniosków:
- spotkania informacyjne
- szkolenia
- indywidualne doradztwo.


Aktualne informacje znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie!


Operator konkursu:
Subregion 2 powiat krakowski, olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski
Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE",
ul. Rabsztyńska 3, 32-310 Klucze
tel. 533 976 208
FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

więcej »

2014-07-16

Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Małopolska Mieszkańcy Gminy Bolesław! Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Rodzina wielodzietna 4+

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji.

więcej »

2014-07-01

Zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia

 

Zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia

 
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWIU
zaprasza

do składania pisemnych ofert na najem pomieszczenia - lokalu o pow. ok. 25,00 m2 z odrębnym wejściem położonym na parterze budynku GOPS w Bolesławiu przy ul. Głównej 46 na cele nieuciążliwej działalności usługowej (preferowana działalność bankowa; pośrednictwo finansowe). Okres najmu: od 01.08.2014 r. do 31.07.2017 r.

 

I. Forma złożenia oferty:

Oferty w formie pisemnej (formularz - DOSTĘPNY W ZAŁĄCZNIKU) należy składać w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu 32-329 Bolesław ul. Główna 46 w terminie do 10.07.2014 r. do godziny 12:00. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierały kompletu wymaganych dokumentów nie zostaną rozpatrzone.

II. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 11.07.2014 r., a zwycięzca będzie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub e-mailem i zobowiązany do zawarcia umowy do 30 lipca 2014 r.

III. Do oferty należy dołączyć:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z CEIDG.

IV. Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 64-24-034 w godz. 07:00-15:00.

 

Bolesław, dnia 01.07.2014 r.

więcej »

2014-07-23

Festyn pod Chmurką...

Festyn pod Chmurką...

19 lipca 2014 roku w Hutkach odbył się tradycyjny XII Turniej Piłki Siatkowej o "Puchar Sołtysa Hutek".
Festyn pod Chmurką był tylko z nazwy bo pogoda dopisała!

więcej »

2014-07-17

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH DLA DZIECI

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH DLA DZIECI

CENTRUM KULTURY im. MARII PŁONOWSKIEJ W BOLESŁAWIU
FILIA STAROPOLSKI DWOREK W KRZYKAWCE
HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH DLA DZIECI
ZORGANIZOWANYCH W DNIACH 04.08.-18.08.2014r.

więcej »

2014-07-16

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE - Burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 16.07.br. do godz. 22:00 dnia 16.07 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

 

/Dyżurny PCZK/

więcej »

2014-07-15

FESTYN POD CHMURKĄ

FESTYN POD CHMURKĄ

 

Zapraszamy do Hutek na festyn oraz turniej piłki siatkowej.

 

więcej »

2014-07-10

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu
informuje
o uzyskaniu informacji o próbie wyłudzenia od podatników i płatników opłaty za dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze
Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników


W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

  więcej »

  2014-07-08

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu informuje

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu informuje

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu informuje, iż w okresie od dnia 14.07.2014 r. do dnia 27.07.2014 r. prowadzona będzie na Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, w celach profilaktycznych- dezynfekcja wody pitnej przy użyciu chloru gazowego. W tym czasie nastąpi zmiana walorów smakowych i zapachowych wody.

  Za utrudnienia Zarząd Przedsiębiorstwa przeprasza mieszkańców Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

   

  więcej »

  2014-07-07

  Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie informuje

  Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie informuje

  W okresie letnich wakacji Urzędy Kontroli Skarbowej w tym Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie prowadzić będą działania informacyjno – edukacyjne mające na celu wskazanie podatnikom i osobom korzystających z usług turystycznych na korzyści z legalnego prowadzenia działalności oraz rzetelnego ewidencjonowania sprzedaży.

  W ramach działań informacyjno – edukacyjnych wywieszane będą plakaty i wręczane ulotki zarówno podatnikom jak i turystom korzystającym z wypoczynku.

  więcej »

  2014-07-07

  ZAWIADOMIENIE

  Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu
  11 lipca 2014 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
  odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

  więcej »

  2014-07-03

  KONFERENCJA - Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrument rozwoju ponadlokalnego

  Wójt Gminy Bolesław Partner Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Olkusz, Miastem Bukowno, Powiatem Olkuskim oraz Gminą Wolbrom serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję zamykającą realizację projektu pn. „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrument rozwoju ponadlokalnego”, w czasie której przedstawione i omówione zostaną wyniki z przeprowadzonych badań w obszarach poddanych diagnozie.

  Konferencja odbędzie się 4 lipca 2014 roku o godzinie 10:00
  w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu.

   

  więcej »

  2014-07-03

  Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców gminy Bolesław - Fundusze Europejskie

  Zapraszamy mieszkańców gminy Bolesław na bezpłatne, indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

  Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

  Konsultacje odbędą się 15 lipca 2014 r. w godzinach 12.30 - 15.00 w Urzędzie Gminy Bolesław, sala narad (I piętro).

  Zakres udzielanych konsultacji obejmuje m.in.:
  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/ szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • możliwość pozyskania finansowania dla projektów sektora publicznego i społecznego.

  Doradztwo będzie prowadzone przez konsultanta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie.
  ul. Grunwaldzka 5
  32-500 Chrzanów
  Tel.: (32) 627 23 10, 627 23 11
  Fax.: (32) 627 23 12
  E-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  www.fundusze.malopolska.pl
   

  konsultacje

  więcej »

  2014-07-03

  OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano oferty złożone przez następujących oferentów:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław z siedzibą: 32-329 Bolesław, ul. Główna 46
  • na realizację Zadania nr 1
  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław z siedzibą: 32-329 Bolesław, ul. Główna 46
  • na realizację na Zadania nr 2
  1. Stowarzyszenie „Orbita” z siedzibą : 32 - 332 Bukowno, ul. Wiśniowa14,
  • na realizację na Zadania nr 3

  więcej »

  2014-07-01

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje o elektronicznej formie składania rozliczeń podatkowych.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje o elektronicznej formie składania rozliczeń podatkowych.

  Deklaracje można składać na trzy sposoby:

  • za pomocą interaktywnego formularza PDF wybranej deklaracji podatkowej – wypełnione e-deklaracje są następnie przesyłane do urzędu skarbowego za pomocą aplikacji e-deklaracje desktop;
  • z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania, które pozwalają na przesyłanie formularzy e-deklaracje PIT ;
  • bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych podatnika.

  Warto wiedzieć :

  o możliwości automatycznego podpisania elektronicznie przesyłanych deklaracji. Tę funkcję winien zapewnić dostawca oprogramowania finansowo-księgowego.

  W przypadku upoważnienia osoby do podpisywania i składania deklaracji w formie elektronicznej w imieniu płatnika należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym do spraw ewidencji podatników i płatników podatków druk UPL-1 pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej dostępny na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl .

  więcej »

  2014-06-30

  Ostrzeżenie - intensywne opady deszczu

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 09.00 dnia 30.06.br. do godz. 04.30 dnia 01.07 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, miejscami od 40 mm do 50 mm.

   

  /Dyżurny PCZK/

  więcej »

  1 [2] [3] ... ... [62] [63] [64]   następna strona »