Aktualności

2015-07-03

"Krok naprzód - kompleksowy program opieki dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin"

"Krok naprzód - kompleksowy program opieki dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin"

Projekt adresowany jest do dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z terenu gminy Bolesław.

Dzieci otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci rehabilitacji dopasowanej do typu niepełnosprawności, w tym rehabilitację ruchową, logopedyczną, psychologiczną oraz inną wg potrzeb. Dodatkowo przewidziano hipoterapię - wyjazdy do Ośrodka w Karnej, wyjazdy na basen w Kluczach (jest najcieplejsza woda w powiecie) oraz wsparcie dla rodziców w celu ich zapoznania się i integracji.
Projekt trwa pół roku, do końca 2015 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sacra Miser z Olkusza, które posiada Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Olkuszu oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławiu.

Projekt współfinansowany z Fundacji PZU.

więcej »

2015-07-03

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - upały

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE - upały

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 13.00 dnia 04.07.br. do godz. 20.00 dnia 08.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.

 

Dyżurny PCZK w Olkuszu

więcej »

2015-06-30

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o zmianie Regulaminu udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż z dniem 30.06.2015r. zmianie ulega „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”

Nowy formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław.

Wnioski o udzielenie w 2015 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji nie później niż do dnia 31.10.2015 roku.

Pliki do pobrania:

 • Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
 • Wniosek do Wójta Gminy Bolesław
   

więcej »

2015-06-26

Wakacje w bibliotekach

 

Zapraszamy na zajęcia do Filii. Harmonogram w rozwinięciu. 

więcej »

2015-06-22

Zbierz siatkarską drużynę i zagraj o puchar sołtysa Hutek

Zbierz siatkarską drużynę i zagraj o puchar sołtysa Hutek

Żeby tradycji stało się zadość! Dla odmiany - zamiast kulturalnych doznań - trochę sportowych emocji z Centrum Kultury. Puchar już czeka, zamawiamy pogodę i czekamy na Was!

 

 

więcej »

2015-06-18

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław

Wójt Gminy Bolesław
ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław.

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: nieruchomość położona w Laskach, stanowiąca działki nr 516/6 o pow. 0,2818 ha oraz nr 516/11 o pow. 0,1466 ha, opisane w Księdze wieczystej KW Nr KR1O/00037671/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.
 2.   Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Laskach przy ul. Błędowskiej. Działka nr 516/6 zabudowana budynkiem w stanie surowym otwartym (powierzchnia zabudowy - 1.070,4 m2, powierzchnia użytkowa – 879,4 m2, kubatura – 4.240 m3). Działka nr 516/11 niezabudowana.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:
  - 4OR-3UM Tereny drobnych usług i mieszkalnictwa
  Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bolesław, pokój nr 7.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 507.867,00 zł brutto (412.900,00 zł netto + 23% VAT).
 5. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.
 6. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: wolna od zobowiązań.
 7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Przetarg – Laski działki nr 516/6, nr 516/11” należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 1, do dnia 24 sierpnia 2015r., do godz. 15.00.
  Pisemna oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).
 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70.000,00 zł w pieniądzu, gotówką w kasie Urzędu Gminy Bolesław lub przelewem na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia 24.08.2015r.
  Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.
  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu.
  Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.
 2. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 27 sierpień 2015r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 22.
 3. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 7. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bolesław pok. nr 6, telefon 32-6424501 wew. 115.
   

 

więcej »

2015-06-18

Informacja

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy (działki
nr 516/6 o pow. 0,2818 ha, nr 516/11 o pow. 0,1466 ha).

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 115.

Bolesław, dnia 18.06.2015r.

Z-ca WÓJTA GMINY
mgr inż. Krystyna Kowalewska
 

więcej »

2015-06-17

„EKOLOGICZNE SOŁECTWO POWIATU OLKUSKIEGO – WYBÓR SOŁTYSA ROKU 2015”

Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów oraz uhonorowanie najlepszego sołtysa, społecznika, który w roku 2014 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej wsi i całej społeczności lokalnej, zwłaszcza w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród społeczności wiejskiej. Konkurs ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, promocję sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych mogących mieć wpływ na stan środowiska. Konkurs ten jest celowym działaniem zmierzającym do poprawy stanu środowiska oraz zdrowia społeczeństwa.

więcej »

2015-06-10

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych

wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
32-310 Klucze ul. Zawierciańska 30

 

więcej »

2015-06-08

Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bolesław Nr IV/17/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 14.05.2015r. do 03.06.2015r. i miały na celu poznanie opinii, uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
 

więcej »

2015-01-14

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2015 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego


Wójt Gminy Bolesław informuje, że w 2015 roku wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 15.01.2015 roku i nie później niż do dnia 31.07.2015 roku.

więcej »

2015-06-30

Powitanie wakacji z dziećmi z Bolesławia

Powitanie wakacji z dziećmi z Bolesławia

Cykl imprez dla dzieci, organizowanych w naszej gminie przez Rady Sołeckie, zakończył festyn w Bolesławiu. Nie daliśmy się nabrać na pogodowe kaprysy i chociaż niebo straszyło ciemnymi chmurami, pod bolesławskim dworkiem do wieczora promieniały dziecięce uśmiechy.

więcej »

2015-06-30

 Festyn dla dzieci w Laskach.

Festyn dla dzieci w Laskach.

Kiedy rok szkolny dobiega końca, nic nie może już przeszkodzić dzieciom w zabawie. Zwłaszcza jeśli tę zabawę zaplanowano specjalnie dla nich. Sołectwo Laski tradycyjny "Dzień dziecka" przesunęło na ostatni czerwcowy weekend.

więcej »

2015-06-30

Dziękujemy, że byliście z nami - czekamy na Was jesienią!

Dziękujemy, że byliście z nami - czekamy na Was jesienią!

Ponad 200 dzieci uczęszczało w tym roku na zajęcia w Centrum Kultury w Bolesławiu. Przyszedł jednak czas na wakacyjny odpoczynek. Zanim w dworku ucichł dziecięcy gwar, wypełnili go jeszcze raz wychowankowie wszystkich sekcji i ich najbliżsi.

więcej »

2015-06-26

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2015 roku

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2015 roku

W załączniku dostępna jest informacja o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2015 roku.

więcej »

2015-06-26

"Działaj Lokalnie IX"

"Działaj Lokalnie IX"

W dniu 15 czerwca zakończył się nabór wniosków do Programu "Działaj Lokalnie IX" w Ośrodku Działaj Lokalnie w Kluczach. W tym roku z czterech gmin objętych konkursem wpłynęło 38 wniosków, z czego każdy spełnił kryteria formalne.
Wnioski, które spełniły kryteria formalne zostały przekazane Komisji, w skład, której wchodzi ośmiu członków z rożnych środowisk z naszego terenu. Komisja otrzymała do rozpatrzenia 38 projektów na łączną kwotę 295 474,60 zł.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie czerwca i lipca 2015 r. podczas posiedzenia komisji. Prosimy śledzić nasz profil facebook oraz stronę internetową Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, ponieważ tam w pierwszej kolejności pojawi się lista dotowanych projektów. Każdy, kto złożył wniosek zostanie poinformowany o wynikach konkursu również drogą mailową (na wskazany we wniosku adres e-mail).
Konkurs jest dofinansowany w ramach zadania publicznego przez Gminę Klucze "Operator konkursu - działamy lokalnie w gminie Klucze" oraz przez gminę Bolesław „Operator konkursu – działamy lokalnie w Gminie Bolesław”, a także przez program "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

więcej »

2015-06-25

Zakup nowości do bibliotek

Zakup nowości do bibliotek

  Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu otrzymała w 2015 roku w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek", dodatkową dotację na zakup książek w wysokości 9 680 zł. Kwota ta pozwoli na wzbogacenie zbiorów o najnowsze pozycje książkowe. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie poprzez wkład własny zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe.

więcej »

2015-06-25

Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek

Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu w 2015 roku pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 2019,91 zł w programie Fundacji Orange - Orange dla bibliotek. Celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak by biblioteki stały się nowoczesnymi wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Dzięki tym środkom w bibliotekach utrzymano darmowy dostęp do Internetu dla użytkowników o prędkość do 10 MB oraz usługę DSL w bibliotece głównej. 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [79] [80] [81]   następna strona »