Aktualności

2014-03-11

Ogłoszenie do składania ofert na najem miejsca pod punkty handlowe, gastronomiczne oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem

Ogłoszenie do składania ofert na najem miejsca pod punkty handlowe, gastronomiczne oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem

OGŁOSZENIE
DYREKTOR CENTRUM KULTURY IM. MARII PŁONOWSKIEJ
W BOLESŁAWIU
zaprasza

do składania ofert na najem miejsca pod punkty handlowe, gastronomiczne oraz urządzenia Wesołego Miasteczka na placu przed Bolesławskim Dworem, w czasie trwania Święta Gminy Bolesław w dniach 31.05.2014r. do 01.06.2014r.

więcej »

2014-04-17

Informacja

Informuję ,iż Urząd Gminy Bolesław dnia 18.04.2014r. t.j.(Piątek)
czynny do godziny 13.00.
Kasa Urzędu czynna do 12.30
 

więcej »

2014-04-17

INFORMACJA

Informujemy, że 2 maja 2014 roku Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny.

Tego dnia w godzinach od 7.30 do 15.30 w pok. Nr 4 pełniony będzie dyżur związany z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

 

więcej »

2014-04-16

Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty!

Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty!

W bolesławskim dworze rozstrzygnięto wielkanocny konkurs, ogłoszony przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

więcej »

2014-04-09

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z Wójtem Gminy Bolesław, Ryszardem Januszkiem, jakie odbyło się w bolesławskim dworze 8 kwietnia br. W programie spotkania znalazły się: spektakl teatralny pt. "Amaretto, Amaretti, Amore" w wykonaniu Grupy Teatralnej, działającej przy Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu oraz wernisaż wystawy "Hafty" Aleksandry i Andrzeja Michniewskich.

 

więcej »

2014-04-07

XXXVI WIOSNA POETYCKA

XXXVI WIOSNA POETYCKA

 

 

 

 

więcej »

2014-04-07

BYŁ I BĘDZIE WŚRÓD NAS – ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

BYŁ I BĘDZIE WŚRÓD NAS – ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

W oczekiwaniu na kanonizację pielgrzyma tysiąclecia Jana Pawła II zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej błogosławionemu papieżowi. Oryginalne fotografie autorstwa Jana Ćmiela z pobytu kardynała Karola Wojtyły w Bolesławiu oraz inne eksponaty można oglądać przez cały kwiecień w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu. Zapraszamy.

więcej »

2014-04-07

Fundusze dla rozwoju Ziemi Olkuskiej

Wniosek o dofinansowanie projektu pn „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” złożony przez Gminę Olkusz 19. kwietnia 2013 roku, decyzją Komitetu do spraw Wyboru Projektów 14. października br. uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
Spośród 85 złożonych projektów dofinansowanie otrzymało jedynie 15 najwyżej punktowanych. Powyższy wniosek uzyskał 90 na 110 możliwych punktów i znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania plasując się wyżej od Gmin takich jak Gdynia czy Toruń. Kwota dofinansowania to 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł), wkład własny 62 406 euro (ok. 259 770 zł), łączna wartość projektu wynosi 416 037 euro (ok. 1 731 796 zł).

więcej »

2014-04-03

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 09 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław


Porządek obrad przewiduje między innymi :

 1. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
 1. Wolne wnioski.

 


Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Wójcik
 

więcej »

2014-04-01

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje

z dniem 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (D. U. z 2014 r. poz. 371) wprowadza wzór informacji VAT-26 składanej do urzędu skarbowego od 1 kwietnia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ( D. U. z 2014 r. poz. 369), które od 1 kwietnia 2014 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 1722) w § 3 w ust. 1 uchyla pkt 20.
Zatem od 1 kwietnia 2014 r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług nie korzysta dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatków, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku wynikającego z dokumentu.
 

więcej »

2014-04-01

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje

 

 

Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. z 25 marca 2014 r. poz. 383) zostały wprowadzone nowe wzory:

 

 1. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2),
 2. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7),
 3. zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3),
 4. załączników do zgłoszenia NIP-2:
 • informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A),
 • informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

więcej »

2014-04-01

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu przerobu odpadów poflotacyjnych – instalacji do przetwarzania w procesie odzysku metodą flotacyjnego wzbogacania odpadów poflotacyjnych pozyskanych ze stawów osadowych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.
Decyzja wydana została dla inwestora:

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie ul. Kolejowa 37,
32-332 Bukowno

 

 

Bolesław dnia 31.03.2014r.
 

więcej »

2014-03-31

WYPALANIE TRAW ZABIJA!!! NIE ZABIJAJ !!!

WYPALANIE TRAW ZABIJA!!! NIE ZABIJAJ !!!

W związku z łagodną zimą i trwającym już okresem wiosennym oraz obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach, będącym niejednokrotnie przyczyną powstania pożarów lasów, budynków i innych obiektów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu apeluje o zaniechanie tego procederu.

Wspomniane pożary pochłaniają ogromne koszty związane z działaniami jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Średnio jeden wyjazd kosztuje Straż około 300 PLN. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

W większości przyczyną pożarów jest działalność człowieka, który jest przekonany, że spalenie trawy i pozostałości roślinnych spowoduje użyźnienie gleby i szybszy wzrost młodej roślinności. Niestety prawda jest inna, w pożarach giną szlachetne rośliny, które po pożarach zastępowane są przez szybciej rozwijające się gatunki mniej szlachetne i chwasty. Powyższe pożary zabijają również zamieszkujące poszycia zwierzęta i ptaki oraz stanowią zagrożenie dla pobliskich domostw.

Wypalanie traw niesie ze sobą wiele zagrożeń takich jak:

 • co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby i strażacy,
 • do atmosfery przedostaje się wiele związków chemicznych będących trucizną dla ludzi i zwierząt,
 • wypalanie traw i związane z tym duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do kolizji i wypadków drogowych,
 • wysuszone po zimie trawy pala się bardzo szybko a rozprzestrzenianiu się ognia pomagają powiewy wiatru,
 • giną zwierzęta domowe, duże zwierzęta leśne, gryzonie, płazy, gady a także owady które pełnią ważną rolę w ekosystemie ziemi,
 • płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej,
 • wypalanie traw to duże zagrożenie dla lasów – ogień przenosząc się na obszary leśne niszczy drzewostany, które odradzają się przez wiele dziesiątek lat.


NIE WARTO RYZYKOWAĆ - NA SKUTEK JEDNEJ, NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI BARDZO ŁATWO STRACIĆ DOROBEK SWOJEGO ŻYCIA,

ALE I... SAMO ŻYCIE

więcej »

2014-03-24

Spotkanie z Krzysztofem Romańczakiem

Spotkanie z Krzysztofem Romańczakiem

21 marca o godz.16.00 w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu został wyemitowany sygnał teleturnieju ”Jeden z dziesięciu”, który rozpoczął przygotowany przez bibliotekarzy konkurs oparty na zasadach telewizyjnego turnieju. Pytania ułożył i uczestnikom zadawał wielokrotny finalista i zwycięzca „Jednego z dziesięciu” mieszkaniec Bolesławia – Ćmielówki – Krzysztof Romańczak. W trakcie eliminacji do finału wyłoniono trzech zawodników: Tomasza Imielskiego, Mieczysława Warwasa, Ryszarda Wnuka. Zwyciężył Tomasz Imielski z ilością 140 punktów. Finaliści otrzymali od zgromadzonej publiczności gromkie brawa, od organizatorów dyplomy i słodycze. W dalszej części Krzysztof Romańczak opowiedział zebranym o kulisach teleturniejów, w których brał udział. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział.

więcej »

2014-03-24

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE intensywne opady deszczu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w dniu 24.03.2014r. od godz. 9.00 do dnia 25.03.2014r. do godz. 9.00 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów deszczu wyniesie od 30 mm do 35 mm.

 

 

DYŻURNY

POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W OLKUSZU
 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [59] [60] [61]   następna strona »