Aktualności

2014-10-30

Obchody 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Bolesławiu

Obchody 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Bolesławiu

 

 

 

Zapraszamy do udziału w uroczystościach pod Pomnik Wolności w parku w Bolesławiu.

więcej »

2014-10-30

JESIENNE SPOTKANIE ZE SZTUKĄ

JESIENNE SPOTKANIE ZE SZTUKĄ

 

 

Zapraszamy na JESIENNE SPOTKANIE ZE SZTUKĄ do bolesławskiego dworu!, szczegóły na plakacie poniżej.

 

więcej »

2014-10-30

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA TANECZNE DO BOLESŁAWSKIEGO DWORU!

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA TANECZNE DO BOLESŁAWSKIEGO DWORU!

 

 

DOKŁADNE INFORMACJĘ NA PLAKATACH PONIŻEJ.
 

 

 

więcej »

2014-10-28

Ogłoszenie dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Bolesław w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2014, Nr 1118 ze zm.) oraz §3 załącznika do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Bolesław zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Bolesław do konsultacji pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem konsultowanego aktu prawnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław. Zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 14.11.2014r. o godz. 10:00 i 10:30 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46.

Projekty uchwał wraz z załącznikami zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Konsultacje będą trwały od 27 października 2014r. do 14 listopada 2014r. włącznie.Brak opinii po upływie terminu ich zgłaszania, określonym w zawiadomieniu o konsultacjach, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Zarządzenie

 

więcej »

2014-10-27

ZŁOTE GODY – 50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Bolesław

W dniach 24 i 25 października 2014 roku obchodziliśmy w naszej Gminie w pięknej jesiennej scenerii Bolesławskiego Dworu uroczystość Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Kolejne rocznice ślubu przypominają o upływającym czasie, a jak twierdzi Marceli Proust „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”.

W naszym kraju z wielkim szacunkiem i uznaniem otacza się takie pary małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy Bolesław Ryszard Januszek wręczył Dostojnym Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Spotkania odbyły się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.

W 2014 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły następujące pary:

Aleksandra i Wiktor Cieślik
Barbara i Mieczysław Chojowscy
Klara i Zdzisław Daneccy
Lidia i Czesław Dróżdż
Stanisława i Kazimierz Karcz
Janina i Tadeusz Krzyżkowscy
Janina i Edward Łaskawiec
Wacława i Janusz Łaskawiec
Barbara i Kazimierz Makowscy
Maria i Zygmunt Musiałek
Kazimiera i Jan Szczurek
Kazimiera i Józef Śmigielscy
Barbara i Czesław Taborek
Barbara i Jan Wadas

więcej »

2014-10-22

TROPAMI KULTUR. GRUZJA

TROPAMI KULTUR. GRUZJA

22 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu odbył się gminny etap konkursu „Tropami kultur. Gruzja”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych powiatu olkuskiego. Tematem jest kultura, sztuka i architektura Gruzji. W etapie gminnym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Bolesławiu, Laskach i Podlipiu. Prace wykonywane były techniką pasteli olejnych na kartkach formatu A-3. Każdy uczestnik wykonał 1 pracę. Komisja konkursowa w 3 osobowym składzie zakwalifikuje 7 prac do etapu powiatowego, który odbędzie się w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu 7 listopada 2014 r. o godz. 9.00.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie uczniom oraz ich opiekunom ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, Laskach i Podlipiu.

 

więcej »

2014-10-21

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w Ujkowie Starym przy składowisku odpadów uruchomiony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gm. Bolesław, legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania oraz aktualnym dowodem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

więcej »

2014-10-20

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy:

a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo

b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

więcej »

2014-10-03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2014-09-26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2014-09-16

Ogłoszenie dot. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze

W dniu 17.09.2014r. wchodzi w życie nowa uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji został wydłużony do 30 września 2014 roku.

Od 17.09.2014r. obowiązuje nowy wzór wniosku do Wójta Gminy Bolesław o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

więcej »

2014-08-25

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2014 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż wnioski o udzielenie w 2014 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 25.08.2014 roku i nie później niż do dnia 31.10.2014 roku.
Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl).

Pliki do pobrania:

więcej »

2014-10-22

Zapraszamy do tańca w bolesławskim dworze!

Zapraszamy do tańca w bolesławskim dworze!

 

  Zapraszamy do bolesławskiego dworu na zajęcia taneczne!

 

 

więcej »

2014-10-21

LOSOWANIE NUMERÓW LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY GMINY W BOLESŁAWIU

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu

na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Bolesławiu przyzna zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego
z warunków określonych w art. 409 § 3 Kodeksu wyborczego, numery list kandydatów.

Losowanie numerów odbędzie się w dniu 22 października 2014 r.
godz. 10.00, pok. 22 Urzędu Gminy Bolesław
– siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu
Elżbieta Kubańska
 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [66] [67] [68]   następna strona »