Aktualności

2014-09-16

Zajęcia nauki gry na perkusji

Zajęcia nauki gry na perkusji

 

Zapraszamy do bolesławskiego dworu na naukę gry na perkusji.

 

 

 

więcej »

2014-09-16

Rytmika w bolesławskim dworze

Rytmika w bolesławskim dworze

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

więcej »

2014-09-16

Ogłoszenie dot. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze

W dniu 17.09.2014r. wchodzi w życie nowa uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji został wydłużony do 30 września 2014 roku.

Od 17.09.2014r. obowiązuje nowy wzór wniosku do Wójta Gminy Bolesław o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

więcej »

2014-09-16

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U 2013, poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla „Strategii Rozwoju Gminy Bolesław na lata 2014-2020”.

Z up. Wójta

mgr Halina Makowska

Sekretarz Gminy

Załącznik:
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

 

więcej »

2014-09-12

Bo fajny jest Dworek nie tylko we wtorek!

Bo fajny jest Dworek nie tylko we wtorek!

 

 

Centrum Kultury w Bolesławiu ZAPRASZA!

 

 

 

więcej »

2014-09-12

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze. zm.).

z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław:

 1. Uchwały Nr XXXV/312/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław – Obszar Nr 7 Krzykawka.
 2. Uchwały Nr XXXV/313/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w Obszarach Nr 1 – Bolesław i Hutki, Nr 4 – Krążek, Podlipie i Międzygórze, Nr 5 – Ujków Nowy, Małobądz i Krze, Nr 6 - Krzykawa

więcej »

2014-09-05

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław z dnia 1 września 2014r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie jesiennym.

Informuję, iż zgodnie z rozdziałem 9 Uchwały Nr XXVII/258/2013 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości: budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław, zobowiązani są w ustalonych terminach tj.

terminie jesiennym – od dnia 1 września do dnia 30 września 2014r.

więcej »

2014-08-25

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2014 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż wnioski o udzielenie w 2014 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 25.08.2014 roku i nie później niż do dnia 31.10.2014 roku.
Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl).

Pliki do pobrania:

więcej »

2014-08-25

Konkurs "Sposób na Sukces"

Szanowni Państwo,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

więcej »

2014-07-16

Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Małopolska Mieszkańcy Gminy Bolesław! Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Rodzina wielodzietna 4+

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji.

więcej »

2014-09-15

Zakup nowości wydawniczych zreazlizowanych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

Zakup nowości wydawniczych zreazlizowanych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu otrzymała w 2014 roku w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1”, dodatkową dotację na zakup książek w wysokości 8  790 zł, z czego 1/3 przeznaczona jest na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Kwota ta pozwoli na wzbogacenie zbiorów o najnowsze pozycje książkowe. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe.

więcej »

2014-09-15

Fundacja Orange dla bibliotek

Fundacja Orange dla bibliotek

Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie jest organizacją pozarządową, której jednym ze statutowych zadań jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Jej celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu złożyła wniosek o przystąpienie do programu. Fundacja ten wniosek zaakceptowała i przyznała wsparcie finansowe na 2014 r. w wysokości 2 860,47 zł. Przyznana kwota wykorzystywana jest w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych o prędkości do 10MB w placówce głównej i filiach w okresie od 1stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

więcej »

2014-09-12

Wystartuj w 8 biegu przełajowym im. Jerzego Łaskawca

Wystartuj w 8 biegu przełajowym im. Jerzego Łaskawca

 

 

Zapraszamy wszystkich do udziału!

 

więcej »

2014-09-12

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w dniu 12.09.2014r. od godz. 11.00 do godz. 20.00 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20mm do 30mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

 

 

DYŻURNY

POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W OLKUSZU
 

więcej »

2014-09-11

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza pracodawców do składania wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na formularzu znajdującym się w zakładce Szkolenia/Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w 2014r. dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących:

 • kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy , na które składają się:
 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Wsparciem w ramach w/w działań w 2014r. mogą być objęte osoby, które ukończyły 45 rok życia z terenu powiatu olkuskiego.

 • określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;
 • badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;
 • promocję KFS;
 • konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [65] [66] [67]   następna strona »