Aktualności

2014-10-22

TROPAMI KULTUR. GRUZJA

TROPAMI KULTUR. GRUZJA

22 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu odbył się gminny etap konkursu „Tropami kultur. Gruzja”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych powiatu olkuskiego. Tematem jest kultura, sztuka i architektura Gruzji. W etapie gminnym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Bolesławiu, Laskach i Podlipiu. Prace wykonywane były techniką pasteli olejnych na kartkach formatu A-3. Każdy uczestnik wykonał 1 pracę. Komisja konkursowa w 3 osobowym składzie zakwalifikuje 7 prac do etapu powiatowego, który odbędzie się w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu 7 listopada 2014 r. o godz. 9.00.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie uczniom oraz ich opiekunom ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, Laskach i Podlipiu.

 

więcej »

2014-10-21

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w Ujkowie Starym przy składowisku odpadów uruchomiony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gm. Bolesław, legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania oraz aktualnym dowodem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

więcej »

2014-10-20

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy:

a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo

b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

więcej »

2014-10-03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2014-09-26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2014-09-16

Ogłoszenie dot. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, do budynków mieszkalnych, położonych na terenie miejscowości Podlipie, Krążek, Międzygórze

W dniu 17.09.2014r. wchodzi w życie nowa uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania beneficjentom dotacji celowych z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji został wydłużony do 30 września 2014 roku.

Od 17.09.2014r. obowiązuje nowy wzór wniosku do Wójta Gminy Bolesław o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

więcej »

2014-08-25

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław
o terminie naboru w 2014 roku wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż wnioski o udzielenie w 2014 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Gminy Bolesław przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 25.08.2014 roku i nie później niż do dnia 31.10.2014 roku.
Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiu (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl).

Pliki do pobrania:

więcej »

2014-10-22

Zapraszamy do tańca w bolesławskim dworze!

Zapraszamy do tańca w bolesławskim dworze!

 

  Zapraszamy do bolesławskiego dworu na zajęcia taneczne!

 

 

więcej »

2014-10-21

LOSOWANIE NUMERÓW LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY GMINY W BOLESŁAWIU

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu

na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Bolesławiu przyzna zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego
z warunków określonych w art. 409 § 3 Kodeksu wyborczego, numery list kandydatów.

Losowanie numerów odbędzie się w dniu 22 października 2014 r.
godz. 10.00, pok. 22 Urzędu Gminy Bolesław
– siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu
Elżbieta Kubańska
 

więcej »

2014-10-20

ZAWIADOMIENIE

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu informuje, że w dniu 22 października 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Bolesław / pokój nr 22 / odbędzie się publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bolesław dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

więcej »

2014-10-17

OBWIESZCZENIE

Oś.6220.16.2013

Bolesław dnia 10.10. 2014r.


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.), oraz z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

więcej »

2014-10-16

Maluszkowe zabawy z muzyką!

Maluszkowe zabawy z muzyką!

 

 

Zapraszamy do bolesławskiego dworu na zajęcia trafione w 10!

 

więcej »

2014-10-09

XXXVII Bolesławska Jesień Poetycka - rozstrzygnięcie

XXXVII Bolesławska Jesień Poetycka - rozstrzygnięcie

 

Zapraszamy do udziału w rozstrzygnięciu Turnieju Jednego Wiersza podczas Bolesławskiej Jesieni Poetyckiej w bolesławskim dworze.

Szczegóły oraz program znajdują się na plakacie poniżej.

więcej »

2014-10-06

UWAGA !!! CZAD – SKRYTY ZABÓJCA

UWAGA !!! CZAD – SKRYTY ZABÓJCA

STRAŻ POŻARNA - OSTRZEGA!!!


Ogólnokrajowa akcja społeczno-informacyjna "NIE dla czadu"

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu co roku w trakcie trwania okresu grzewczego wyjeżdżają do kilkunastu działań związanych z tlenkiem węgla. W trakcie tych zdarzeń czad zbiera swoje żniwo - poszkodowanych zostaje wiele osób.

Jak powszechnie wiadomo okres zimowy wiąże się z koniecznością zabezpieczenia domów i mieszkań przed skutkami niskich temperatur głównie poprzez stosowanie różnych dociepleń i uszczelnień oraz korzystania w szerokim zakresie z urządzeń ogrzewczych, najczęściej węglowych i gazowych. Niesie to jednak z sobą określone poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Jak wykazują statystyki zdarzeń prowadzone przez PSP charakterystycznym dla okresu zimowego jest wzrost liczby przypadków zatrucia tlenkiem węgla, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Każdego roku w wyniku zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Niesprawne technicznie lub niewłaściwie użytkowane piece węglowe, urządzenia gazowe oraz związane z nimi instalacje dymowo-spalinowe stwarzają poważne i realne zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, zwłaszcza przy jednoczesnym braku właściwej wentylacji pomieszczeń, co często związane jest z „doszczelnieniem” domów i mieszkań poprzez wymianę okien. Tlenek węgla jest produktem niepełnego spalania wszelkich materiałów palnych. Pamiętać trzeba, że tlenek węgla zwany popularnie czadem jest gazem niezwykle niebezpiecznym. nie tylko ze względu na jego toksyczne właściwości, ale również z powodu niemożliwości jego wykrycia przez zmysły człowieka. Zwany jest więc nie bez powodu skrytym zabójcą.

więcej »

2014-10-06

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zarządzeniem Nr 0050/98/2014 z dnia 30.09.2014r. Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały: „Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, zgodnie z Uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [66] [67] [68]   następna strona »