Aktualności GOPS

23.11.2023

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde...czytaj więcej

Kampania „Już jesteś?” –...
23.11.2023

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku (nowa klauzula informacyjna RODO)

W związku z pojawieniem się nowego zastępcy inspektora ochrony danych, zmianie uległy dane kontaktowe dotychczasowego inspektora ochrony danych. Nowa klauzula informacyjna GOPS w załączniku: - Klauzula informacyjna RODOczytaj więcej

Refundacja podatku VAT za...
03.11.2023

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

PROGRAM  „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  Edycja 2024  Realizacja 01.01.2024 – 31.12.2024  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad:  1) dziećmi z orzeczeniem o...czytaj więcej

Program „Opieka wytchnieniowa” dla...
18.10.2023

„Aktywni, Bezpieczni, Samodzielni” - konferencja dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im wsparcia

Fundacja ARISE zaprasza wszystkich na konferencję szkoleniową „Aktywni, Bezpieczni, Samodzielni”, skierowaną do osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów oraz osób udzielających im wsparcia. To niezwykłe wydarzenie odbędzie się 2 listopada 2023...czytaj więcej

„Aktywni, Bezpieczni, Samodzielni” -...
06.10.2023

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w spotkaniu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce - dalsze wyzwania", podsumowującym serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o...czytaj więcej

„Konwencja ONZ o prawach...
03.10.2023

Informacja o zmianach dot. uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), dalej także „ustawą” informuję Panią/Pana o...czytaj więcej

Informacja o zmianach dot....
02.10.2023

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 23.11.2023 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
29.08.2023

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  W związku z wejściem w życie 24 sierpnia 2023 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1684)...czytaj więcej

Nowy wzór wniosku o...
25.08.2023

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

PROGRAM „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  Edycja 2024  Realizacja 01.01.2024 – 31.12.2024  Dla kogo?  1. Dzieci do 16-go roku życia, mieszkańcy Gminy Bolesław z orzeczeniem o...czytaj więcej

Program „Asystent osobisty osoby...
27.07.2023

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 04.09.2023 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
12.07.2023

„CZAS NA AKTYWIZACJĘ (I)”

„CZAS NA AKTYWIZACJĘ (I)” to projekt niekonkurencyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.


CEL PROJEKTU 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, osób pozostających bez pracy w powiecie olkuskim. 


OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

Projekt będzie realizowany do 30.06.2024 r. 


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 

Grupę docelową projektu stanowić będzie 241 osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu ze statusem osób bezrobotnych. 

Wsparcie kierowane będzie w szczególności do osób, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, tj. 

a) osób młodych (w wieku 18-29 lat) – co najmniej 56 osób, 

b) osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 129 osób, 

c) osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 13 osób, 

d) osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 58 osób, 

e) kobiet, 

f) migrantów (w tym z Ukrainy) – co najmniej 2 osoby.


PRZEWIDZIANE FORMY WSPARCIA 

a) staże – 159 osób, 

b) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 71 osób, 

c) bony na zasiedlenie – 5 osób, 

d) szkolenia – 4 osoby, 

e) bony szkoleniowe – 2 osoby. 


EFEKTY PROJEKTU 

Głównymi rezultatami projektu będzie: 

a) podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności na własny rachunek przez uczestników projektu na poziomie co najmniej 60%; 

b) uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez uczestników projektu na poziomie co najmniej 20%.


WARTOŚĆ PROJEKTU 

Całkowity koszt projektu: 3 810 722,54 zł, w tym: 

a) wkład Funduszy Europejskich: 3 239 114,15 zł, 

b) współfinansowanie krajowe: 571 608,39 zł.


WAŻNE INFORMACJE !


W przypadku dużego zainteresowania pierwszeństwo do udziału w projekcie uzyskają osoby należące do kilku kategorii grupy docelowej łącznie np. długotrwale bezrobotna kobieta, w wieku powyżej 50 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Projekt zakłada, że udział osób młodych do 30 r. ż. będzie poprzedzony oceną poziomu umiejętności cyfrowych. Badanie kompetencji cyfrowych nastąpi podczas wizyty w urzędzie, a ich ocena będzie polegać na wypełnieniu ankiety. Możliwość skorzystania z wybranej formy wsparcia oferowanej w projekcie zależeć będzie od wyników ankiety umiejętności cyfrowych. W przypadku uzyskania wyniku na poziomie poniżej dobrego koniecznym będzie podjęcie dodatkowych działań mających na celu ich podniesienie.


Szczegółowe informacje nt. projektu i form aktywizacji zawodowej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu oraz na stronie internetowej: www.olkusz.praca.gov.pl.


Fundusze Europejskie dla Małopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, MAŁOPOLSKA

Autor:

autor

Pogoda

30 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: