Aktualności

12.08.2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIEo wniesieniu odwołania od decyzji Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze zmianami), Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 41/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL z 09.07.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na...czytaj więcej

Obwieszczenie
10.08.2020

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.czytaj więcej

Ogłoszenie
07.08.2020

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW!

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów: - zakupu sprzętu elektronicznego, - oprzyrządowania do posiadanego samochodu, - uzyskania prawa jazdy, - zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, - zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy...czytaj więcej

Proteza, wózek inwalidzki o...
07.08.2020

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 07.08.2020r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/135/2020...czytaj więcej

Ogłoszenie
07.08.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszono: wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji, Remontów i Gospodarki Mieszkaniowej, pok. nr 9 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 205.czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
06.08.2020

III nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Cel projektu Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług. Dla kogo O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym): a) Rodzic powracający na rynek pracy...czytaj więcej

III nabór do Projektu...
06.08.2020

„Małopolska branża turystyczna – poznajmy się!”

Serdecznie zapraszamy do nowej grupy na Facebooku: „Małopolska branża turystyczna – poznajmy się!” Chcemy, aby grupa była miejscem spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy branżą turystyczną, samorządem województwa małopolskiego i instytucjami działającymi w turystyce, którzy chcą działać na rzecz rozwoju i aktywizacji czasu wolnego. Grupa Facebookowa jest częścią startującej kampanii „Małopolska. Poznajmy się!”, której celem jest aktywizacja mieszkańców Polski do realizacji podróży turystycznych do Małopolski.Kampania „Małopolska. Poznajmy się!” to doskonała okazja do promocji Państwa obiektów i ofert. Wiemy, że tworzycie nowe propozycje wycieczek, unowocześniacie swoje obiekty i oferty, kreujecie rozwiązania ułatwiające...czytaj więcej

„Małopolska branża turystyczna –...
06.08.2020

#Wiktoria1920 - kampania społeczna

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w kampanii związanej z poszukiwaniem lokalnych pamiątek i nawiązań do okresu wojny polsko-bolszewickiej. Zachęcamy do odnalezienia w Państwa miejscowościach  upamiętnień, skojarzeń i świadectw związanych z wydarzeniami sprzed stu lat, sfotografowania ich i udostępnienia zdjęcia w mediach społecznościowych z opisem #Wiktoria1920. Pokażmy, że pamiętamy o historii sprzed stu lat. Wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia kolażu, który upamiętni setną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. Sto lat temu miała miejsce jedna z najważniejszych zwycięskich bitew polskiego oręża, która zdecydowała nie tylko o przyszłości odrodzonej Polski, lecz także przyszłości...czytaj więcej

#Wiktoria1920 - kampania społeczna
06.08.2020

WSPÓLNE ĆWICZENIA MAŁOPOLSKICH KOMANDOSÓW I TERYTORIALSÓW

W ubiegłym tygodniu w ramach ćwiczenia FALCON-20 po raz pierwszy wspólne działania przeprowadzili żołnierze małopolskich jednostek: 6 Brygady Powietrzno-Desantowej (6 BPD) oraz 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11 MBOT). Ćwiczenie Wspólne działania komandosów i terytorialsów zrealizowano na Pustyni Błędowskiej. Żołnierze 11 MBOT i 6 BPD realizowali scenariusz działań podczas czasowo utraconej kontroli nad Stałym Rejonem Odpowiedzialności. Zadaniem małopolskich terytorialsów była organizacja tymczasowych baz terenowych, zabezpieczenie zrzutów i punktów kontaktowych. W warunkach nocnych zgrano system organizacji zrzutów CARGO przy udziale samolotu transportowego CASA C-295. Dodatkowo, w ramach realizacji zadania żołnierzy 11...czytaj więcej

WSPÓLNE ĆWICZENIA MAŁOPOLSKICH KOMANDOSÓW...
06.08.2020

Małopolska Niania 2.0

Przypominamy, że za nami już połowa III naboru do Projektu "Małopolska Niania 2.0". Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przyjmowane będą do dnia 26.08.2020r. do godziny 16:00. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji o naborze do Projektu w taki sposób, aby dotarła ona do możliwie najszerszego grona odbiorców Projektu, w tym do rodziców z niepełnosprawnością lub wychowujących dzieci niepełnosprawne.  Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" – Aktualności - III nabór. https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-iii-nabor-138/iii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-653.htmlczytaj więcej

Małopolska Niania 2.0
06.08.2020

Informacja

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu jako organizator komunikacji miejskiej zadecydował o przywróceniu sprzedaży biletów przez kierowców autobusów. Działanie to jest pokłosiem luzowania obostrzeń dotyczących ilości przewożonych pasażerów autobusami komunikacji miejskiej, wznowienia realizacji zawieszanych wcześniej kursów na poszczególnych liniach oraz częściowego przywrócenia komunikacji miejskiej w niedziele i święta. To właśnie w niedziele i święta pasażerowie najczęściej dokonują zakupu biletów u kierowcy z powodu braku dostępu do punktów sprzedaży. Jednocześnie w ostatnich tygodniach, Związek otrzymywał wiele sygnałów od mieszkańców - pasażerów, iż brak prowadzenia przez kierowców sprzedaży biletów jednorazowych znacznie...czytaj więcej

Informacja
06.08.2020

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Rusza druga odsłona, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. Jej celem jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. oferty turystycznej stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo. To jeden z elementów długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką odgrywają środki unijne w walce z COVID-19 w regionie. Więcej informacji na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/dobre-bo-malopolskie-fundusze-europejskie-dla-turystykiczytaj więcej

Fundusze Europejskie w Małopolsce
06.08.2020

Informacja

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym Rada Gminy Bolesław, na podstawie uchwały nr XIX/186/2020 z dnia 22 lipca 2020r., zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obowiązuje od dnia 1 września 2020r. W celu uzyskania w/w zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającą...czytaj więcej

Informacja
06.08.2020

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego: tel. 22 11 22 111e-mail: bon@zus.pl Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała: • danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu) • podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)• przedstawiła krótki opis problemu. W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która: 1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.2....czytaj więcej

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w...
06.08.2020

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020 roku Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Bolesław zawiadamia właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr X/91/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat). Od dnia 1 września 2020 roku stawka...czytaj więcej

Zawiadomienie
06.08.2020

„TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu pn. „TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”, którego ideą jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turystów goszczących w Małopolsce atrakcji, przedsięwzięć i inicjatyw turystycznych, dzięki którym Województwo Małopolskie jest najchętniej odwiedzanym polskim regionem. Pierwszy etap konkursu, który potrwa od 5 do 18 sierpnia br. polegać będzie na zgłaszaniu kandydatur w sześciu kategoriach, tj.:- Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna,- Najciekawszy szlak turystyczny,- Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne,- Unikatowa atrakcja turystyczna,- Sielskie klimaty – wypoczynek na wsi,- W gościnie – oferta kulinarna. Zgłoszeń...czytaj więcej

„TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”
05.08.2020

Informacja

W wyniku wielokrotnych interwencji Wójta Gminy Bolesław, dotyczących znacznej awaryjności bankomatu, urządzenie posadowione w budynku Urzędu Gminy zostanie wymienione. Zgodnie z zapewnieniami pracowników Banku Pekao wymiana urządzenia nastąpi w dniu 5 sierpnia b.r. około godz. 10. Jeżeli wszystkie prace będą przebiegać bez nieprzewidzianych na chwilę obecną trudności, bankomat będzie czynny od piątku tj. 7 sierpnia (godziny popołudniowe). Za niedogodności serdecznie przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
31.07.2020

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia. Kto może otrzymać „Premię dla młodego...czytaj więcej

150 tys. zł premii...
31.07.2020

Bezpieczne żniwa

30.07.2020 materiał informacyjny TAURON Dystrybucja SA do publikacji Zgłoszenie o zagrożeniu życia spowodowanym uszkodzeniem przewodów linii energetycznej przez kombajn w okolicach Chojnowa wpłynęło do TAURON Dystrybucja. Linia została natychmiast awaryjnie wyłączona, a skierowany na miejsce zespół Pogotowia Energetycznego stwierdził uszkodzony przewód przyłącza. Tym razem operator kombajnu nie uległ porażeniu, jednak do podobnych wypadków o bardziej tragicznych skutkach, dochodzi w miesiącach letnich zdecydowanie częściej, niż w pozostałych porach roku. Wakacje, to czas wzmożonej aktywności związanej z pracami rolnymi, ale również z relaksem na świeżym powietrzu. Aby były one bezpieczne, konieczne jest...czytaj więcej

Bezpieczne żniwa
30.07.2020

”Koło ARIMR w sercu wsi”

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski i zarejestrowanych w ARiMR. Informacje na naszym Facebooku i na stronie https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/konkursu-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.htmlczytaj więcej

”Koło ARIMR w sercu...
30.07.2020

BEZPŁATNA REHABILITACJA ROLNIKÓW W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu. Szczegóły w załączniku.czytaj więcej

BEZPŁATNA REHABILITACJA ROLNIKÓW W...
16.07.2020

INFORMACJA – utrudniony dojazd do Ośrodka Zdrowia

Informujemy, że w z powodu przebudowy ulicy Laskowskiej do Ośrodka Zdrowia w Bolesławiu można dojechać lub dojść od strony ulicy Kluczewskiej (łącznikiem Kluczewska-Chmielna, ulicą Chmielną, łącznikiem Chmielna-Browarna). Za utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

INFORMACJA – utrudniony dojazd...
16.07.2020

Informacja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2019 rok Informuję, że w dniu 22 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, podczas XIX sesji Rady Gminy Bolesław, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Bolesław za 2019 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 22 lipca 2020 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie:1.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.2.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.4.    Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności...czytaj więcej

Zawiadomienie
16.07.2020

Ogłoszenie

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2020/2021czytaj więcej

Ogłoszenie

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 18°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: