Aktualności GOPS

24.09.2019

Informacja o wynikach konkursu ogłoszonego pod nazwą: „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej poprzez wdrożenie działań profilaktycznych wśród dzieci szkolnych, uczniów klas VII szkół podstawowych o tematyce ukierunkowanej na profilaktykę uzależnień i zapobieganie zachowaniom ryzykownym zawierające elementy czynników chroniących i wspierających prawidłowy rozwój”

Informacja o wynikach konkursu „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej poprzez wdrożenie działań profilaktycznych wśród dzieci szkolnych, uczniów klas VII szkół podstawowych o tematyce ukierunkowanej na profilaktykę uzależnień i zapobieganie zachowaniom ryzykownym...czytaj więcej

Informacja o wynikach konkursu...
30.08.2019

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław"...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.08.2019

Informacja

W dniu 16.08.2019 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
31.07.2019

Protokół z wyboru wykonawcy - rehabilitacja indywidualna uczestników projektu

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18 Bolesław 31.07.2019 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY...czytaj więcej

Protokół z wyboru wykonawcy...
18.07.2019

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ I. Opis przedmiotu...czytaj więcej

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu
25.06.2019

Protokół z wyboru wykonawcy - indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18 Bolesław 19.06.2019 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY...czytaj więcej

Protokół z wyboru wykonawcy...
07.06.2019

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ I. Opis przedmiotu...czytaj więcej

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla...
24.05.2019

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu informuje, iż - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021,- wniosek o...czytaj więcej

Informacja
18.04.2019

Informacja

W dniu 19.04.2019 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny w godz. od 7:00 do 12:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
07.06.2019

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS


Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18


ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ


I. Opis przedmiotu usługi


Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów GOPS - w wymiarze maksymalnie 105 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.


Informacje dodatkowe:


1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Bolesław.


2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.


3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.


II. Warunki współpracy


Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do dnia 20.12.2019 r.


III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.


2. Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego.


Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia, Zamawiający uzna, że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:


a) z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 2.


IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.


1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


a) cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80


b) doświadczenie  w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20


2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:


Cena: (C min / C of. licz.) x 80 = liczba uzyskanych punktów,


gdzie:

C min - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.


Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.


3. Punkty za kryterium „doświadczenie w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 20 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu w formularzu oferty.


Doświadczenie w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

do 10 osób, dla których zrealizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne – 5 pkt,

powyżej 10 do 30 osób, dla których zrealizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne – 10 pkt,

powyżej 30 do 50 osób, dla których zrealizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne – 20 pkt,


Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt.


Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:


a) z przedłożonej informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada zakresowi indywidualnego poradnictwa psychologicznego.


4. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.


5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:


1. Należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.


2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.


3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.


4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).


5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.


V. Miejsce oraz termin składania ofert.


Oferty należy składać na adres e-mail: gops@gminaboleslaw.pl lub osobiście w siedzibie GOPS Bolesław, ul. Główna 46, 32-329 Bolesław, do dnia 17.06.2019 r. do godz. 9:00.


Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.


Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.


VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.


2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.


Załącznik do pobrania:

- FORMULARZ OFERTY (plik doc).

Autor:

autor

Pogoda

8 grudnia Temperatura: 6°C Wiatr: 20 km/h,

Kalendarz

imieniny: