Aktualności GOPS

06.07.2020

300 zł – jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny

Od 1 lipca rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, a także w formie...czytaj więcej

300 zł – jednorazowe...
06.07.2020

Informacja o aktualności okresu świadczeniowego 2019/2021

Trwający obecnie okres świadczeniowy 500+ 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w...czytaj więcej

Informacja o aktualności okresu...
23.06.2020

Wydawanie żywności z Podprogramu 2019 POPŻ

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Informujemy, że każda osoba odbierająca pomoc żywnościową w ramach podprogramu POPŻ zobowiązana jest do: - obowiązkowego zasłaniania ust i nosa (noszenia maseczek lub...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
09.06.2020

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZATRUDNIENIU

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  ,,KLUCZ’’ realizując zadania zlecone PFRON oferuje wsparcie osobom niepełnosprawnym, posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) i pozostającym bez zatrudnienia, w podjęciu pracy....czytaj więcej

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W...
08.06.2020

Informacja

W dniu 12.06.2020 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
26.05.2020

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!

W odpowiedzi na apel Premiera Mateusza Morawieckiego pod nazwą #WspierajSeniora, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną „Solidarni z Seniorami – razem damy radę!”, która realizowana jest pod...czytaj więcej

Solidarni z Seniorami –...
26.05.2020

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego...czytaj więcej

Pomoc dla uczestników zawieszonych...
18.05.2020

Wydawanie żywności z Podprogramu 2019 POPŻ

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Informujemy, że każda osoba odbierająca pomoc żywnościową w ramach podprogramu POPŻ zobowiązana jest do: - obowiązkowego zasłaniania ust i nosa (noszenia maseczek lub...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
12.05.2020

Rozszerzenie katalogu dochodu utraconego

Zgodnie z art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz....czytaj więcej

Rozszerzenie katalogu dochodu utraconego
30.04.2020

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Materiał do pobrania i do druku: - Osobisty plan awaryjny - poradnik [pobierz pdf]czytaj więcej

Osobisty plan awaryjny dla...
25.06.2019

Protokół z wyboru wykonawcy - indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS


Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18


Bolesław 19.06.2019 r.


PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY


1. Przedmiot zamówienia:


Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów GOPS - w wymiarze maksymalnie 105 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.


Informacje dodatkowe:

1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Bolesław.

2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.

3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.


2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:


W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

- zamieszczono rozeznanie na stronie internetowej: http://www.gminaboleslaw.pl/gops/


3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:


1. Spółdzielnia Socjalna OPOKA, wpłynęło 14.06.2019, koszt za godzinę 80,00 zł. brutto, doświadczenie co najmniej 30 osób.


4. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.


Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.


5. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.


1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.

2. Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego.


Ocena spełnienia warunków


Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.


6. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.


1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


a) cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80


b) doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa logopedycznego – 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20


2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:


Cena: (C min / C of. licz.) x 80 = liczba uzyskanych punktów,


gdzie:


C min - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.


C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.


Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.


3. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 20 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu w formularzu oferty.


Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

do 10 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 5 pkt,

powyżej 10 do 30 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 10 pkt,

powyżej 30 do 50 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo psychologiczne – 20 pkt,

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt.


W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:


1. Spółdzielnia Socjalna OPOKA 80 + 20 = 100,00 pkt


7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru


Wybrana została oferta Spółdzielnia Socjalna OPOKA. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Protokół sporządzono w dniu 19.06.2019 r.


Kierownik GOPS: Anna Kruszak-Kołodziejczyk.

Autor:

autor

Pogoda

13 lipca Temperatura: 18°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: