Aktualności GOPS

03.09.2021

Ankieta - Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gmina Bolesław - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określi sposoby ich...czytaj więcej

Ankieta - Wypracowanie Strategii...
25.08.2021

Wydawanie żywności z Podprogramu 2020 POPŻ

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Informujemy, że każda osoba odbierająca pomoc żywnościową w ramach podprogramu POPŻ zobowiązana jest do: - obowiązkowego zasłaniania ust i nosa maseczką, - zachowania...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
03.08.2021

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej, koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości...czytaj więcej

Praca sezonowa z EURES:...
21.07.2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław" w ramach Regionalnego Programu...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.07.2021

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+ w Bolesławiu - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+ We wtorek (20 lipca) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu...czytaj więcej

Mobilny punkt ZUS dla...
05.07.2021

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny (informacja dla klienta)

Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie wniosek. Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia: - w...czytaj więcej

Program Dobry Start –...
28.06.2021

Protokół z wyboru wykonawcy - „Samoobrona”, „Zdrowy styl życia”, „Prawo w życiu codziennym”

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18 Bolesław 28.06.2021 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY...czytaj więcej

Protokół z wyboru wykonawcy...
28.06.2021

Komunikat w sprawie świadczenia „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku zmianie ulegają zasady składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022....czytaj więcej

Komunikat w sprawie świadczenia...
16.06.2021

Rozeznania oferty: „Samoobrona”, „Zdrowy styl życia”, „Prawo w życiu codziennym”


Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18


ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ


Opis przedmiotu usługi


Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu z zakresu:


a) Techniki Samoobrony - 8 godzin, ilość osób: 20.


Szczegółowy zakres szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą. Działania w sytuacji obrony koniecznej.


b) Zdrowy styl życia - 8 godzin, ilość osób: 12.


Szczegółowy zakres szkolenia:
Przyczyny i objawy najczęściej występujących chorób, profilaktyka zdrowotna, znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, rozwijanie nawyków i umiejętności zdrowego żywienia.


c) Prawo w życiu codziennym - 8 godzin, ilość osób: 12.


Jak chronić się przed oszustami, jak asertywnie mówić „nie” naciągaczom, stosowanie przepisów prawnych w różnych aspektach życia codziennego m.in. rozważne podpisywanie umów, zaciąganie zobowiązań, korzystanie z praw konsumenta itd.


1. Warunki współpracy


1. Umowa cywilno-prawna.


2. Termin realizacji szkolenia: 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.


3. Miejsce realizacji szkolenia: Siedziba Zamawiającego lub miejsce na terenie Gminy Bolesław udostępnione przez Wykonawcę.


4. Ilość grup: 1 grupa na każde szkolenie.


5. Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. Ilość godzin każdego dnia 8.


W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:


1. Materiały dla uczestników szkolenia.


2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.


2. Forma realizacji usługi:


Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.


3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:


1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:


a) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,


b) Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.


2. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.


4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,


b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


c) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń, 


d) Dysponują personelem posiadającym doświadczenie w realizacji szkoleń. 


e) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.


5. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.


1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


a) cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90


b) doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10


2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:


Cena: (C min / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,


gdzie:

C min - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.


Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.


3. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.


Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 5 przeprowadzonych szkoleń – 5 pkt

Powyżej 5 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt


Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.


Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.


6. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:


1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,


2. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.


3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.


4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące ilości zrealizowanych szkoleń.


5. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.


Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: gops@gminaboleslaw.pl lub osobiście w siedzibie GOPS Bolesław, ul. Główna 46, 32-329 Bolesław, do dnia 25.06.2021 r. do godz. 8:00


Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.


Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

Autor:

autor

Pogoda

22 września Temperatura: 11°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: