Aktualności Rady Gminy

24.02.2021

Informacja 24-02-2021

01.03.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja 24-02-2021
24.02.2021

Informacja 24-02-2021

02.03.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja 24-02-2021
19.02.2021

Informacja

26.02.2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu.  Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
25.01.2021

Informacja 25-01-2021-1

26.01.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja 25-01-2021-1
21.01.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 10.30 w...czytaj więcej

Zawiadomienie
21.01.2021

Informacja

22.01.2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
21.01.2021

Informacja

26.01.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
23.12.2020

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13. 00  ...czytaj więcej

Zawiadomienie
15.12.2020

Informacja

18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
15.12.2020

Informacja

21 grudnia 2020 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław -  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew....czytaj więcej

Informacja
25.11.2020

Zawiadomienie


Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, 

że w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 10.00   
w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.Porządek obrad przewiduje m.in.:
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,

  1. c) zmiany Uchwały Nr XIX/174/2020 rady Gminy Bolesław z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

d) zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
e) zmiany Uchwały Nr XVII/146/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego oraz Uchwały Nr XIX/173/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
f) uchylenia uchwały Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego z późn.zm.,
g) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,
h) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.,
i) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław,

j) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

k) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat,
l) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
m) uchylenia Uchwały Nr XVI/150/2004 Rady Gminy Bolesław z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu,
n) dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu w okresie od 01.01.2021r. do 31.05.2021r.,
o) dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu, w okresie od 01.01.2021r. do 28.05.2021r.,
p) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na 2021 rok,
q) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2021 rok.Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

25 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: