Aktualności Rady Gminy

16.09.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 24.09.2021r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
16.09.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
16.09.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 27.09.2021 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Zmiana terminu posiedzenia. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
30.08.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 31.08.2021 r. o godz. 8.30 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
26.08.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 9.00 w...czytaj więcej

Zawiadomienie
25.08.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 30.08.2021r. o godz. 10.00  w  Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
25.08.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 31.08.2021 r. o godz. 8.30  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.08.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 19.08.2021 r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.08.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 24.08.2021 r. o godz. 8.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
12.08.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16.08.2021r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.06.2021

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

                   Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 • 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie a Gminą Bolesław (dot. remontu oświetlenia).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie a Gminą Bolesław (dot. poprawy bezpieczeństwa).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planów pracy Komisji Rady Gminy Bolesław na II półrocze 2021 roku.
  9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bolesław za 2020 rok oraz debata nad Raportem z udziałem radnych i mieszkańców Gminy Bolesław.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolesław wotum zaufania.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolesław sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy za 2020 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław za 2020 rok.

Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń




Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

22 września Temperatura: 11°C Wiatr: 9 km/h,

Kalendarz

imieniny: