Aktualności SZOiW w Bolesławiu

31.01.2024

Informacja

Zakończył się program Lokalny Animator Sportu pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z powyższym kompleks sportowo - rekreacyjny Orlik przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu od 1 lutego 2024r....czytaj więcej

Informacja
15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Przedszkola w Laskach      Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.04.2021

Informacja

Zapraszamy na kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ul. Kopalnianej : 1 maja  i 2 maja 2021 r. w godzinach 15.00 - 21.00,od 4 maja do 7 maja 2021 r....czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

W okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do końca roku 2020 kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie czynny w godzinach od 16.00 do 21.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Ogłoszenie

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2020/2021czytaj więcej

Ogłoszenie
12.03.2020

Informacja

Informuję, że kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu jest nieczynny do odwołania. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
17.02.2020

Informacja

Ze względu na warunki atmosferyczne od 17 lutego 2020r. lodowisko będzie nieczynne. Zapraszamy do korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej w dni robocze w godz. 13.00-21.00,...czytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Przedszkola w Laskach      
Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław      


      
I. Do konkursu przystąpić może osoba, która:


1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
3)    ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,  
5)    uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
6)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
8)    nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz.1762  z  późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.– Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz.574 z późn.zm.), art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz.2183 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
9)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
11)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004  r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( (Dz.U. z 2021 r. poz.289)     
12)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672).

          II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:  
     
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola,
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2) (świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia),
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
5)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
7)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r.,  poz.2141 z późn.zm) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
10)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
11)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,
12)    oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
13)    oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
14)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Laskach ”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w sekretariacie Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania w Bolesławiu ul. Główna 96, 32-329 Bolesław.  

IV. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

V. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.


VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bolesław  w siedzibie Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania w Bolesławiu ul. Główna 96,  32-329 Bolesław.                    

Autor:

autor

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: