COVID-19

04.06.2020

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii...czytaj więcej

Zalecenia dla kąpielisk i...
04.06.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
03.06.2020

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Bolesław od 02.06.2020r.

Zarządzenie nr 0050/63/2020Wójta Gminy Bolesławz dnia 02 czerwca 2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/50/2020 Wójta Gminy Bolesław z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie...czytaj więcej

Informacja w sprawie organizacji...
03.06.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
02.06.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
01.06.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
01.06.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
01.06.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
29.05.2020

Zużyte rękawiczki i maseczki wyrzuć do odpadów zmieszanych

W miejscach ogólnodostępnych, w komunikacji miejskiej, w miejscu pracy, czy podczas zakupów korzystamy z maseczek i rękawiczek ochronnych w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa. PAMIĘTAJ! -Zużyte środki...czytaj więcej

Zużyte rękawiczki i maseczki...
29.05.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie olkuskim dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu w oparciu o informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu przekazuje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu olkuskiego dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie...
26.03.2020

STOP POŻAROM TRAW


Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu
APELUJE O NIEWYPALANIE TRAW


Podejmowanie działań ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw powoduje zagrożenie zarażenia koronawirusem COVID-19 oraz angażuje znaczne ilości jednostek straży pożarnej, na pomoc których mogą oczekiwać osoby w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa Mieszkańcom gminy
oraz ratownikom, a także zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
APELUJE O NIEWYPALANIE TRAWPamiętajmy, że wypalanie traw jest
NIEBEZPIECZNE I NIEDOZWOLONE!!!


Określa to m.in.:
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 późn. zm.): 

Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Art. 131 pkt.12: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary- podlega karze aresztu albo grzywny”. 


• Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r., poz. 2100 z późn. zm.):

Art. 30 ust. 3 pkt 3 : ”W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 

2) korzystania z otwartego płomienia, 

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 


• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). 

§ 40. ust. 1. mówi, że „w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności: 

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; 

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi".


Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: 

• Art. 82, § 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015r. poz. 1094 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.


• Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.Krzysztof Dudziński
Wójt Gminy Bolesław


Autor:

autor

Pogoda

5 czerwca Temperatura: 16°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: