Miejscowe plany zagospodarowania

10.08.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOczytaj więcej

Ogłoszenie
25.05.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO CZĘŚCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI GMINY BOLESŁAW, OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI BOLESŁAW, LASKI, KOLONIA I HUTKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.  jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz....czytaj więcej

Ogłoszenie
06.09.2016

Projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław

W załączniku znajduje się projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki. - Projekt uchwały - Prognoza - Rysunek planuczytaj więcej

Projekt uchwały dotyczącej miejscowego...

Pogoda

25 maja Temperatura: 15°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: