Ważne

10.06.2020

Informacja

W dniu 12.06.2020r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Urząd...czytaj więcej

Informacja
28.05.2020

Centrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy Kids”

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności w Bolesławiu  przy ulicy Głównej 46 powstałoCentrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy Kids” Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” w Partnerstwie z Gminą Bolesław....czytaj więcej

Centrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy...
27.05.2020

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie
30.04.2020

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 61 ust. 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz....czytaj więcej

Zawiadomienie
30.04.2020

Budowa nowej drogi (od DP1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław

Budowa nowej drogi (od DP1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesławczytaj więcej

Budowa nowej drogi (od...
24.04.2020

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...czytaj więcej

Ogłoszenie
03.04.2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW DLA OBSZARU EKSPLOATACJI PIASKU ORAZ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOczytaj więcej

Ogłoszenie
03.04.2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOczytaj więcej

Ogłoszenie
07.02.2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podsadzkowni polowej wraz z rurociągiem przesyłowym wody, na terenie przyległym do szybu „Dąbrówka”, Kopalni „Olkusz...czytaj więcej

Obwieszczenie
23.01.2020

Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił do strażaków

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl W dniu 3 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Bolesław odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –...czytaj więcej

Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił...
26.06.2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCHZgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r.  o powszechnym spisie rolnym
w 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1728) Wójt Gminy Bolesław jako Gminny Komisarz Spisowypodaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., który odbędzie się w dniach od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. na terenie Gminy Bolesław.
1.    Osoby zgłaszające swoje kandydatury do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r., powinny spełniać niżej wymienione wymagania:
•    być osobą pełnoletnią;
•    zamieszkiwać na terenie gminy Bolesław;
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
•    nie być skazanym, prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.    Kandydat na rachmistrza terenowego jest zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu,
w ramach którego uzyska informacje o:
•    statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
•    zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
•    sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Szkolenie kończy się egzaminem.
3.    Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
4.    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
5.    Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
•    kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego;
•    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    kserokopię dokumentu potwierdzającego, co najmniej średnie wykształcenie kandydata,
•    informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych.
6.    Ofertę należy złożyć pisemnie, za pośrednictwem poczty polskiej lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Bolesław w godzinach pracy Urzęduw nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń: Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław.
7.    Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel.: (32) 6424501 wew. 116 lub 219.
Autor:

autor

Pogoda

13 lipca Temperatura: 12°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: