Biblioteka

25.02.2021

Regulaminy


REGULAMIN KORZYSTANIA

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Waśniewskich

W BOLESŁAWIU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu wraz z filiami oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.
 2. 2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu.
 3. 3. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną im. Waśniewskich w Bolesławiu.

§ 2. PRAWO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. 1. Zbiory Biblioteki są ogólnodostępne.
 1. 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 2. 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać ważny dokument tożsamości,

 • b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 1. 5. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Bibliotekę o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu.
 2. 6. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 3. 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.
 4. 8. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
 • a) zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
 • b) używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
 • c) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 8 tygodni (56 dni).

a) w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ustalić indywidualny limit wypożyczanych książek,

b) w przypadku osób nieterminowo zwracających książki bibliotekarz ma prawo do ograniczenia limitu wypożyczanych książek.

2. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przesunąć, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongaty można dokonać:

a) u dyżurnego bibliotekarza,

b) telefonicznie,

c) za pośrednictwem internetowego konta użytkownika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki.

 1. 3. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, nowości wydawnicze).
 2. 4. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 3. 5. Czytelnik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość.
 4. 6. Na prośbę czytelnika Bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. 7. Czytelnik korzystający z katalogu online po zalogowaniu w systemie ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory.
 • a) ZAMÓWIENIE (dotyczy zbiorów już wypożyczonych przez innego czytelnika) - o realizacji zamówienia czytelnik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na podany adresu-mail lub telefonicznie. Zamówione zbiory należy odebrać w ciągu 5 dni od powiadomienia o ich dostępności.
 • b) REZERWACJA (dotyczy konkretnego egzemplarza dostępnego w danym momencie w Bibliotece) - rezerwacje są realizowane następnego dnia po godz. 10.00. Rezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 5 dni od złożenia rezerwacji.
 1. 8. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania Bibliotekę o rezygnacji z rezerwacji (osobiście, telefonicznie lub anulować rezerwację poprzez własne konto).
 2. 9. Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 3. 10. Na wniosek czytelnika bibliotekarz może potwierdzić ilość aktualnie i/lub archiwalnie wypożyczonych zbiorów poprzez bezpłatny wydruk historii wypożyczeń.
 4. 11. Zbiory Biblioteki w Bolesławiu są objęte usługą „Książka na telefon”.
 • a) Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, chore nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki w Bolesławiu, mieszkające na terenie Bolesławia.
 • b) Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 • c) Zbiory biblioteczne można zamawiać: telefonicznie pod nr 32 6424142, wysyłając e-mail na adres: biblioteka@gminaboleslaw.pl.
 • d) Zbiory biblioteczne dostarczane będą do domu czytelnika przez pracowników Biblioteki w Bolesławiu.
 • e) Korzystający z usługi „Książka na telefon” muszą być czytelnikami Biblioteki w Bolesławiu.
 1. 12. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 2. 13. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu.
 3. 14. Na zamówienie czytelnika, bibliotekarz może wykonać usługi reprograficzne zbiorów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny.
 4. 15. Za kserowanie na urządzeniach laserowych pobierane są opłaty za format:
 • A 4 jednostronnie 0,20 zł
 • A 4 dwustronnie0,40 zł
 • A 3 jednostronnie 0,40 zł
 • A 3 dwustronnie0,80 zł

16. Wszelkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK

 • 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone książki.
 • 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie.
 • 3. Wysokość odszkodowania za książkę zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej, rynkowej wartości książki.
 • 4. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza odkupić to samo wydanie lub nowsze albo dostarczyć zamiast zagubionej, uszkodzonej, zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
 •                                                                             § 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 • 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła pocztą upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa koszty w wysokości:
 • a)      I upomnienie pisemne wysłane pocztą listem zwykłym       -           6,00 zł b)     
 •  b)   II upomnienie pisemne wysłane pocztą listem zwykłym      -           12,00 zł c)     
 •  c) III upomnienie pisemne wysłane pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru    -           18,00 zł
 1. 2. Wobec czytelnika, który mimo wysłanych monitów nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych Regulaminem, bibliotekarz blokuje konto czytelnika i jednocześnie Biblioteka może dochodzić swych roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej lub na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
                                                                                                 § 6. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej w siedzibie GBP w Bolesławiu, ul. Główna 180B.

§ 7. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.
 1. 2. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich, ul. Główna 180 B, 32 – 329 Bolesław.
 2. 3. Dane osobowe czytelników i użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych - ich wypożyczeniem i zwrotem oraz w celach statystycznych na podstawie ustawy o bibliotekach oraz ustawy o statystyce publicznej i archiwach.
 3. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 4. 5. Czytelnik, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. 6. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
 6. 7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres, w którym czytelnik, użytkownik korzysta z usług świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Waśniewskich w Bolesławiu oraz przez następne 10 lat przez które należy przechowywać dane w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. 8. Dane osobowe są udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów o powierzenie danych.
 8. 9. Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu nie będzie też w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich użytkowników.
 9. 10. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu jest objęta monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. 11. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Waśniewskich w Bolesławiu są uregulowane odrębnie regulaminem Imprez w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu.
 11. 12. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@barbarakolaczschule.pl

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

1.Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 1. 2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 2. 3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2021r.

REGULAMIN CZYTELNI KOMPUTEROWEJ

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu


§1.  ZASADY OGÓLNE

 • 1. Z Czytelni Komputerowej mogą korzystać wszyscy bezpłatnie, z zastrzeżeniem § 2 ust 5.

2. Wierzchnie okrycie i torby należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

4. Użytkownik po każdorazowym okazaniu karty bibliotecznej lub ważnego dokument tożsamości wpisuje się do Rejestru korzystania z Internetu i multimediów.

5. W Czytelni obwiązuje zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.

6. Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

7. W Czytelni Komputerowej obowiązuje zachowanie ciszy,

8. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

9. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tyko jedna osoba.

10. Użytkownik może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 1 godzinę. Bibliotekarz, jeżeli nie ma innych chętnych użytkowników, może wydłużyć czas korzystania z komputera.

§ 2. KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO INTERNETU, MULTIMEDIÓW, PAKIETU OFFICE

1. W Czytelni Komputerowej można korzystać z Internetu, programów multimedialnych, pakietu Office, udostępnionego oprogramowania oraz baz danych. Niemożliwe jest natomiast korzystanie z własnego oprogramowania oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu.

2. Korzystanie z własnych nośników elektronicznych możliwe jest po konsultacji z dyżurującym bibliotekarzem.

3. Użytkownicy mają możliwość zapisywania sporządzonych przez siebie plików lub kopiowania danych na własne nośniki elektroniczne, po wcześniejszym przeskanowaniu programem antywirusowym, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

4. Korzystanie z dostępu do Internetu, pakietu Orfice, programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.

5. Sporządzenie wydruku jest odpłatne i wynosi:

a) koszt wydruku komputerowego 1 strony A4 – 0,30 zł,

b) koszt wydruku komputerowego kolorowego 1 strony A4 - 3,00 zł.

6. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie, np. gier.

§ 3. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Użytkownik niestosujący się do przepisów regulaminu, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2. Za zawinione przez użytkownika spowodowanie zniszczenia materiałów lub uszkodzenie sprzętu komputerowego użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, za naprawienie sprzętu lub odtworzenie materiałów.

3.Regulamin obowiązuje od 01.01.2014r.


REGULAMIN IMPREZ

w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskiach w Bolesławiu

 

 


 • 1. Postanowienia ogólne
 • 1) Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu i jej filiach, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – 32-329 Bolesław, ul. Główna 180b.
 • 2) Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 • 3) Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.
 • 2. Zgłoszenie uczestnictwa
 • 1) Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 • 2) Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 • 3) W przypadku gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

 • 3. Zmiany terminu imprezy
 • 1) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
 • 2) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 • 3) Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub telefonicznie.
 • 4) Organizator poinformuje mailem lub telefonicznie, Zgłaszającego o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.
 • 4. Opłaty za imprezy i warunki płatności

Imprezy są bezpłatne.


5. Bezpieczeństwo

 • 1) Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach zostaje poinformowany przez prowadzącego zajęcia o ich organizacji (w niektórych przypadkach otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia).
 • 2) W trakcie zajęć otwartych, prowadzonych w grupach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na rodzicach/opiekunach.
 • 3) Rodzic/prawny opiekun pozostawia dziecko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia na własną odpowiedzialność oraz podejmuje decyzję w sprawie samodzielnego opuszczania przez dziecko zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko, zobowiązany jest do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
 • 4) Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgodzie rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu osoba prowadząca zajęcia oraz Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 • 5) W wycieczkach edukacyjnych osoby niepełnoletnie uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/opiekunem. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić rodzice/opiekunowie prawni. Rodzic/prawny opiekun pozostawia dziecko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia na własną odpowiedzialność po wyrażeniu pisemnej zgody.
 • 6) Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.
 • 7) Organizator nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 • 8) Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
 • 9) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 • 10) W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika GBP w Bolesławiu.
 • 11) Zabrania się przebywania na terenie GBP w Bolesławiu i jej filiach osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających. Na terenie GBP w Bolesławiu i jej filiach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 • 12) W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć/warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor GBP w Bolesławiu.


6. Podmioty współpracujące z GBP w Bolesławiu

1) Podmioty współpracujące z GBP w Bolesławiu t.j. organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne formy zorganizowanej działalności korzystają z obiektów GBP w Bolesławiu po uzyskaniu zgody Dyrektora  i ustaleniu warunków korzystania.

 • 2) W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.
 • 3) Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 • 1) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 • 2) Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
 • 3) Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 • 4) Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.


8. Odpowiedzialność

 • 1) Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i prowadzącego imprezę.
 • 2) Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
Autor:

autor

Pogoda

4 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: