Karta Dużej Rodziny

15.09.2020

Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ w instytucjach publicznych oraz w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty placówek na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.  Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.


Złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny jak i wydanie Karty jest usługą bezpłatną.


Karta jest przyznawana:


1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;


2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;


3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;


4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;


5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;


6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.


7) W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Od 1 stycznia 2019 r. karta dużej rodziny przysługuje także rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.


Gdzie złożyć wniosek?


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 46 32-329 Bolesław lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Jeśli chcemy złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny online, to należy wejść do modułu eWnioski na Emp@tii, czyli portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po zalogowaniu lub też (jeśli jesteśmy nowym użytkownikiem) zarejestrowaniu się na stronie, wypełniamy wniosek przez internet.


Jeśli Karta Dużej Rodziny będzie gotowa do odbioru, otrzymamy takie powiadomienie w wiadomości SMS.


Przy składaniu wniosku należy przedstawić dokumenty:
 
1) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;


2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;


3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;


4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wyżej wymienionymi dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:


1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;


2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;


3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;


4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;


5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.


W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.
 
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: obywatel.gov.pl.

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 15°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: