Projekt „Aktywny Bolesław” 2019-2021

05.02.2019

Informacja o projekcie
Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0075/18


INFORMACJA O PROJEKCIE


NAZWA PROJEKTU: „Aktywny Bolesław”


OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.12.2021


REALIZATOR PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu.SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:


Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.


Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2017 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów GOPS Bolesław oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,

Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,

Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów GOPS,

Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 900 451,01 zł.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 764 670,05 zł.


WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 135 780,96 zł.


Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu iż w pierwszym miesiącu każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostanie wybranych 20 osób zgodnie z kryteriami i punktacją określoną we wniosku o dofinansowanie. W roku 2019 planujemy rekrutację co najmniej 20, w roku 2020 I kwartał - co najmniej kolejne 20 osoby, w I kwartale 2021 roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 60 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu, tel.:  32 642 40 34.

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 15°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: