Urząd Gminy

19.04.2019

Ogłoszenie

Bolesław, 18.04.2019 r. WÓJT GMINY BOLESŁAW32-329 Bolesław ul. Główna 58 ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatu. 1. Rodzaj zadania Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu następujących zadań publicznych:1.1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym następujące zadania:1) organizacja imprez kulturalnych wspierających integrację...czytaj więcej

Ogłoszenie
17.04.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław uprzejmie informuje, że w dniu 02.05.2019r. (czwartek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
15.04.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w terminie do  30 kwietnia 2019r. w Urzędzie Gminy Bolesław można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wzór wniosku oraz szczegółowy regulamin znajdują się poniżej.czytaj więcej

Informacja
15.04.2019

Informacja

W dniu 19.04.2019r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7:00 do 12:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 10:30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
12.04.2019

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 05.04.2019r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/372/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 2018r....czytaj więcej

Ogłoszenie
05.04.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, a zwłaszcza prognozowanych wpływów na istniejącą i projektowaną zabudowę. Prace inwentaryzacyjne będą prowadzone przez upoważnionych pracowników ZGH ”Bolesław” S.A. Pracownicy mają obowiązek przedłożyć właścicielowi nieruchomości do wglądu upoważnienia wydane przez ZGH „Bolesław” S.A. oraz potwierdzić tożsamość. Zadaniem prowadzącego inwentaryzację jest uzyskanie wiedzy o: rodzaju obiektu, materiałów z jakich został wykonany, wieku i aktualnego stanu technicznego oraz innych niezbędnych danych...czytaj więcej

Informacja
05.04.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie Wersja XML - Link otwiera się w nowym oknie Drukuj Zarządzeniem Nr 0050/57/2019 z dnia 05.04.2019 r.  Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie  konsultacji projektu Uchwały, w sprawie zmiany Uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2019 rok. Link do ogłoszenia - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,1584856,ogloszenie-o-konsultacjach.htmlczytaj więcej

Ogłoszenie
02.04.2019

Diamentowe Gody w Gminie Bolesław

W dniu 28 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bolesławiu Jubileusz „Diamentowych Godów” świętowali mieszkańcy naszej Gminy Państwo Wacława i Zygmunt Kondek, Państwo Janina i Mieczysław Liszka, Państwo Pelagia i Stefan Rzońca oraz Państwo Maria i Władysław Staniec. 60 lat temu Jubilaci podjęli ważną decyzję, aby wspólnie iść przez życie i wspólnie dzielić wszelkie smutki i radości, bowiem zgodnie z tezą Alberta Einsteina „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.   Życzymy Szanownym Jubilatom kolejnych dni, miesięcy, lat pełnych szczęścia, radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, wielu cudownych wspomnień oraz...czytaj więcej

Diamentowe Gody w Gminie...
12.03.2019

Informacja

W dniu 14 marca 2019 roku o godz. 17.00. w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Bolesław w celu przyjęcia rezygnacji oraz wyboru członka Rady Sołeckiej. Sekretarz Gminy /-/ Tomasz Kalembkaczytaj więcej

Informacja
01.03.2019

Wizyta w Gminie Bolesław

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przebywał z wizytą w gminie Bolesław. Tam m.in. uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Gminy oraz odwiedził Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu. Był również w pobliżu stawów osadowych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” oraz zwiedzał „Kopalnię Wiedzy o Cynku” w Bukownie. Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Bolesław zostały omówione tematy związane z planowanymi inwestycjami. Rozmawiano m.in. o remontach dróg i rozwoju gminy. Podczas wizyty w ZGH Bolesław, rozmawiano nie tylko o historii tego zakładu, ale także o zamierzeniach na najbliższe lata. Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=10962czytaj więcej

Wizyta w Gminie Bolesław

Pogoda

23 kwietnia Temperatura: 17°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: