Aktualności

23.03.2022

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2022

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesław w roku 2022 Schronisko RAFIK - http://www.schroniskoboleslaw.pl/czytaj więcej

Program opieki nad zwierzętami...
23.03.2022

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2022 dla Powiatu Olkuskiego

4 kwietna pracę rozpoczyna komisja lekarska, która będzie przyjmowała kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowa komisja lekarskie dla mieszkańców powiatu olkuskiego zlokalizowana będzie w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Francesco Nullo 29 w Olkuszu. Kwalifikacja potrwa do 2 maja. Kwalifikacja wojskowa polega na: - założeniu ewidencji wojskowej, - ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej, - wydaniu książeczki wojskowej. W trakcie lub po kwalifikacji wojskowej ochotniczo można zgłosić akces do służby wojskowej w myśl kampanii „Zostań Żołnierzem RP” (www.zostanzolnierzem.pl) do czego serdecznie zachęca oficer Wydziału Rekrutacji WKU w...czytaj więcej

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa...
23.03.2022

Informacja

NFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY BOLESŁAW Firma TAXUS UL. Sp. z o. o., realizująca na zlecenie Powiatu Olkuskiego zadanie pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów” informuje, że w terminie od dnia 7 marca 2022r. do dnia 30 lipca 2022r. na terenie Gminy Bolesław odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.czytaj więcej

Informacja
23.03.2022

Zawiadomienie

Zarząd Zlewni w Katowicach - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art 388 ust. 1 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej...czytaj więcej

Zawiadomienie
23.03.2022

Obwieszczenie

OŚ.6220.1.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 2373 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia, że w dniu 1 marca 2022r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z...czytaj więcej

Obwieszczenie
21.03.2022

Wnioski o świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniają schronienie uchodźcom wojennym

Przypominamy, że osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni, i jest wypłacane z dołu. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bolesław lub ze strony internetowej: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku. We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na...czytaj więcej

Wnioski o świadczenie pieniężne...
21.03.2022

Termin wypłaty dodatku osłonowego w kasie GOPS w Bolesławiu

W dniu 30 marca 2022 r. odbędzie się wypłata dodatku osłonowego w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Wypłaty dotyczą I raty dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r. i jednorazowej wypłaty dla wniosków złożonych w lutym 2022 r. Odbiór z dowodem osobistym w godzinach od 12:00 do 14:15.czytaj więcej

Termin wypłaty dodatku osłonowego...
21.03.2022

Nowi Terytorialsi dołączają do 11MBOT

W miniony piątek po raz drugi w tym roku bramy 11 Małopolskiej Obrony Terytorialnej przekroczyło blisko 150 nowych ochotników. Zgłaszają się osoby po przeszkoleniu i przysiędze wojskowej, jak i nowicjusze, którzy chcą zdobyć doświadczenie wojskowe i mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Ci drudzy złożą przysięgę wojskową 2 kwietnia w Chrzanowie w obecności swoich rodzin i starszych służbą kolegów. Szkolenie 18 marca rozpoczęło się 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe wyrównawcze. Tuż po przekroczeniu bramy Jednostki Wojskowej w podkrakowskiej Rząsce ochotnicy w pierwszej kolejności przeszli przez punkty komisji kwalifikacyjnej dokonując...czytaj więcej

Nowi Terytorialsi dołączają do...
21.03.2022

KPRP

Podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.czytaj więcej

KPRP
18.03.2022

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (Dz. U. poz. 583) Podstawa prawna przyznanej pomocy: Pomoc przyznaje się na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komu przysługuje pomoc? ➢ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r....czytaj więcej

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY
18.03.2022

Świadczenie pieniężne dla osób zapewniająch zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. 2022.605) osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy lub gdy podmiotem...czytaj więcej

Świadczenie pieniężne dla osób...
16.03.2022

Nadawanie uchodźcom numerów PESEL

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż od dnia 16 marca 2022 roku, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.  Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, Bolesław ul. Główna 58 w godzinach...czytaj więcej

Nadawanie uchodźcom numerów PESEL
15.03.2022

OGŁOSZENIE – PILNE!!!

W związku z koniecznością złożenia przez Wójta Gminy Bolesław zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy, m. in. na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uprzejmie proszę wszystkie osoby fizyczne oraz inne podmioty*, które przyjęły pod swój dach uchodźców i będą ubiegać się o przyznanie świadczeń pieniężnych z tego tytułu, o zgłaszanie liczby osób przybyłych z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku, którym zapewniły schronienie i wyżywienie. Zgłoszenia proszę przekazywać...czytaj więcej

OGŁOSZENIE – PILNE!!!
11.03.2022

Punkt kontaktowy Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu

Punkt kontaktowy Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego: Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ul. Minkiewicza 2 poziom dolny pokoje nr 31, 32, 34 W punkcie można uzyskać informacje na temat podjęcia legalnego zatrudnienia w Polsce, wolnych miejsc pracy oraz skorzystać z porady zawodowej. Zatrudnianie cudzoziemców, zgłoszenie ofert pracy – pokoje nr 31, 32 tel.: 664 442 218, 32 706 58 31 e-mail: posrednictwo@pup-olkusz.pl Poradnictwo Zawodowe – pokój nr 34 tel. 32 706 58 34 e-mail: a.janik@pup-olkusz.plczytaj więcej

Punkt kontaktowy Powiatowego Urzędu...
10.03.2022

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy za wielkie serce i okazane dobro wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy spontanicznie i z wielkim entuzjazmem włączyli się do gminnej zbiórki dla poszkodowanych w wyniku działań wojny mieszkańców Ukrainy. Zebrane artykuły są przekazywane do Powiatowego Magazynu Pomocy oraz potrzebującym uchodźcom przebywającym na terenie naszej gminy. Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław Agata Borkiewicz – koordynator zbiórkiczytaj więcej

PODZIĘKOWANIE
08.03.2022

POMOC RZECZOWA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Szanowni mieszkańcy, Będziemy tutaj na bieżąco zamieszczać potrzeby, jakie zgłaszają nam osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców. Dlatego, jeśli tylko możecie, pomóc w ich realizacji to rzeczy wskazane w ogłoszeniach proszę dostarczać do Gminnego Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, które mieści się w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58 (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00). Uwaga! Dostarczając daną rzecz, prosimy zaznaczyć, którego ogłoszenia dotyczy z podaniem numeru ogłoszenia. Przyjmowane będą tylko rzeczy, które są wskazane w ogłoszeniach. Prosimy, by były one czyste, a bielizna nowa. Ogłoszenia o...czytaj więcej

POMOC RZECZOWA DLA UCHODŹCÓW...
07.03.2022

KPRP

Podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.czytaj więcej

KPRP
04.03.2022

GMINNY PUNKT POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

GMINNY PUNKT POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY tel. kontaktowy: 509 487 091 Od poniedziałku, 07.03.2022 roku uruchamiamy GMINNY PUNKT POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY. Prosimy mieszkańców, którzy przyjęli obywateli z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku uciekających przed wojną o kontakt pod numerem telefonu: 509 487 091 i przekazanie nam podstawowych informacji o goszczonych przez siebie osobach oraz zakresu wsparcia, jakie jest potrzebne. Będziemy pośredniczyć miedzy osobami potrzebującymi pomocy a tymi, którzy chcą udzielić wsparcia. Przypominamy, że wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym i szukające schronienia w Polsce: - nie muszą rejestrować się...czytaj więcej

GMINNY PUNKT POMOCY UCHODŹCOM...
04.03.2022

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 10 marca 2022 roku o godz. 10.00   w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwał w sprawie: a)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,c)    przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bolesław na lata 2022-2028,d)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na lata 2022-2025,e)  ...czytaj więcej

Zawiadomienie
04.03.2022

Dzień otwarty na Oczyszczalni Ścieków  

W związku z zakończeniem realizacji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Laskach zapraszamy mieszkańców Gminy Bolesław do oglądania obiektu w dniu 11  marca  2022 r. w godz. od 10.00 do 15.00.czytaj więcej

Dzień otwarty na Oczyszczalni...
04.03.2022

GMINNY PUNKT POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

GMINNY PUNKT POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY tel. kontaktowy: 509 487 091 Od poniedziałku, 07.03.2022 roku uruchamiamy GMINNY PUNKT POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY. Prosimy mieszkańców, którzy przyjęli obywateli z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku uciekających przed wojną o kontakt pod numerem telefonu: 509 487 091 i przekazanie nam podstawowych informacji o goszczonych przez siebie osobach oraz zakresu wsparcia, jakie jest potrzebne. Będziemy pośredniczyć miedzy osobami potrzebującymi pomocy a tymi, którzy chcą udzielić wsparcia. Przypominamy, że wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym i szukające schronienia w Polsce: - nie muszą rejestrować się...czytaj więcej

GMINNY PUNKT POMOCY UCHODŹCOM...
03.03.2022

Solidarni z Ukrainą

Wyrażając solidarność z Bohaterskim Narodem Ukraińskim oraz chęć niesienia pomocy, Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu w uzgodnieniu z  przedstawicielami Gmin - członków  Związku podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z podjętą uchwałą, uchodźcy wojenni z Ukrainy którzy przekroczyli granicę nie wcześniej niż  24 lutego 2022 r., będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie działania Związku.  Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują obywatelom Ukrainy od 02 marca do 31 marca br. na podstawie okazywanego oryginału jednego z niżej wymienionych dokumentów: -...czytaj więcej

Solidarni z Ukrainą
03.03.2022

Informacja

7.03.2022 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
03.03.2022

Informacja

10.03.2022 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław - w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
03.03.2022

Informacja

7.03.2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław -w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: