Aktualności

09.11.2023

Obwieszczenie

 Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Wójt...czytaj więcej

Obwieszczenie
09.11.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam osoby, którym przysługuje status strony w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...czytaj więcej

Obwieszczenie
08.11.2023

Informacja

Bolesław, dnia 08.11.2023r. G.6840.4.2023 INFORMACJA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonegoprzeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 13.10.2023r.na sprzedaż nieruchomości położonej w Podlipiu,stanowiącej własność Gminy Bolesław, I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 13.10.2023r. II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:Działka nr 599/3 o pow. 0,9267 ha, położona w Podlipiu, zapisanaw księdze wieczystej nr KR1O/00042970/0. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1Liczba...czytaj więcej

Informacja
08.11.2023

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Wszyscy zobowiązani są do segregacji odpadów. Segregacja odpadów jest obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Taki stan rzeczy podyktowany jest przede wszystkim troską o środowisko naturalne. Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia wymaganego za dany rok poziomu odzysku i recyklingu, na który składa się poziom recyklingu odpadów odebranych od mieszkańców oraz poziom recyklingu odpadów odebranych przez indywidualne firmy od podmiotów gospodarczych. Selektywnie zbierane...czytaj więcej

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ...
08.11.2023

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  Z inicjatywy Wójta Gminy Bolesław 30 października 2023 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące wyzwań związanych z podnoszeniem się wód podziemnych w związku z likwidacją Kopalni „Olkusz – Pomorzany” i zagrożeń z tym związanych. W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz stanu w Ministerstwie Małgorzata Golińska, Podsekretarz stanu i Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio, przedstawiciele RZGW PGW Wody Polskie w Gliwicach: Dyrektor Mirosław Kurz i Zastępca dyrektora Jolanta Chochół, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na czele z Zastępcą Dyrektora Markiem Kajsem, Zastępca Dyrektora Generalnego PGL Lasy Państwowe ds....czytaj więcej

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu...
07.11.2023

Konsultacje

Konsultacje w sprawie nadania nowych statutów sołectw Gminy Bolesław Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1  w związku z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) oraz § 1 ust. 1,ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXIII/327/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bolesław, Wójt Gminy Bolesław ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w...czytaj więcej

Konsultacje
06.11.2023

Konsultacje

Bolesław, dnia 06.11.2023 r. Protokółz przeprowadzonych konsultacji społecznych 1. Cel konsultacji :Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu. 2. Podstawa prawna:- Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących...czytaj więcej

Konsultacje
03.11.2023

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

PROGRAM  „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  Edycja 2024  Realizacja 01.01.2024 – 31.12.2024  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad:  1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  2) osobami posiadającymi:  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia...czytaj więcej

Program „Opieka wytchnieniowa” dla...
02.11.2023

Informacja

06.11.2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy – Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
31.10.2023

Odstrzał redukcyjny dzików

Na wniosek Wójta Gminy Bolesław, wskazujący na zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, a przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia powodowanego przez zwierzęta łowne, w szczególności dziki, Starosta Olkuski wydał decyzję o odstrzale redukcyjnym dzików (Sus scrofa) w ilości do 40 sztuk w granicach administracyjnych Gminy Bolesław na obszarach łowieckich wyłączonych z użytkowania w okresie 12 miesięcy od uprawomocnienia się niniejszej decyzji lub do wyczerpania określonego wyżej limitu. Odstrzał redukcyjny winien być wykonany interwencyjnie lub stacjonarnie z zachowaniem szczególnej ostrożności i warunków bezpieczeństwa dla życia...czytaj więcej

Odstrzał redukcyjny dzików
28.10.2023

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ...czytaj więcej

Kondolencje
25.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 24.10.2023 r. OŚ.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Wójt...czytaj więcej

Obwieszczenie
25.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 24.10.2023 r. OŚ.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam osoby, którym przysługuje status strony w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...czytaj więcej

Obwieszczenie
20.10.2023

Przebudowa ulicy Leśnej w Laskach – rozpoczęcie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej

Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław”, której głównym celem jest przede wszystkim uporządkowanie i odprowadzenie wód opadowych, które - szczególnie po intensywnych deszczach - zbierają się na jezdni. Zadanie, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, składa się z dwóch części. Pierwsza polega na wykonaniu projektu wraz z uzyskaniem dokumentów uprawniających do realizacji robót budowlanych. Druga na przebudowie ulicy na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uwzględniającej wykonanie kanalizacji deszczowej. Odcinek ul. Leśnej w Laskach zaplanowany do przebudowy ma długość 572,45mb. Kanalizacja deszczowa...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w...
20.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 19.10.2023 r. OŚ.6220.10.2022 O B W I E S Z C Z E N I E       Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2022 r. na wniosek Zakładów Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37,...czytaj więcej

Obwieszczenie
20.10.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław, mając świadomość społecznego znaczenia cmentarzy, w porozumieniu z Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Bolesławiu (administratorem cmentarza) oraz Prezesem Zarządu ZGH „Bolesław” S.A., uzgodnił wykonanie badań terenowych przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w południowo-zachodniej części cmentarza. Uzyskane wyniki winny dać obraz ewentualnych ruchów powierzchni ziemi oraz umożliwić podjęcie decyzji dotyczących dalszych działań profilaktycznych, prewencyjnych lub kroków związanych z koniecznością wykonania zabezpieczeń. Działania podjęte przez Urząd Gminy są następstwem informacji pozyskanych w lipcu 2023r. od ZGH „Bolesław” S.A. dotyczących eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie międzywojennym oraz...czytaj więcej

Informacja
20.10.2023

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 października 2023 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław. Porządek obrad przewiduje m.in.: Podjęcie uchwał w sprawie: a)      zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,  b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesław,  c)   określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Bolesław do placówek oświatowych,  d)     szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne...czytaj więcej

Zawiadomienie
18.10.2023

„Aktywni, Bezpieczni, Samodzielni” - konferencja dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im wsparcia

Fundacja ARISE zaprasza wszystkich na konferencję szkoleniową „Aktywni, Bezpieczni, Samodzielni”, skierowaną do osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów oraz osób udzielających im wsparcia. To niezwykłe wydarzenie odbędzie się 2 listopada 2023 r. w Krakowie. W tym dniu Kraków stanie się forum dyskusji i wymiany doświadczeń na temat niepełnosprawności. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory w Krakowie, przy Rynku Głównym 35.  Program i zapisy są dostępne na stronie internetowej konferencji: https://centrummodi.pl/konferencja/  Organizatorami Konferencji są: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Uczelnia Nauk Społecznych, Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI oraz...czytaj więcej

„Aktywni, Bezpieczni, Samodzielni” -...
18.10.2023

Informacja

24.10.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.10.2023

Informacja

23.10.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław -  w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22. tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.10.2023

Informacja

25.10.2023 roku o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław - w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, p. nr 22.   tel.:  32 64 24 501  wew. 104czytaj więcej

Informacja
17.10.2023

Konsultacje

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Zarządzeniem Nr 0050.141.2023 z dnia 17.10.2023r. Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Konsultacje prowadzone są w oparciu o Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt...czytaj więcej

Konsultacje
16.10.2023

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023r. w Gminie Bolesław - https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/121203 Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023r. w Gminie Bolesław - https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/121203 Wyniki głosowania  w wyborach do Sejmu w 2023r. w powiecie olkuskim - https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/pow/121200 Wyniki głosowania  w wyborach do Senatu w 2023r. w powiecie olkuskim - https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/pow/121200 Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023r. w Polsce, na statkach i za granicą - https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/pl  Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023r. w Polsce, na statkach i za granicą - https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/plczytaj więcej

Wyniki wyborów do Sejmu...
13.10.2023

I N F O R M A C J A DLA WYBORCÓW MIEJSCOWOŚCI KRZYKAWKA O ZMIANIE OBWODU GŁOSOWANIA

I N F O R M A C J A  DLA WYBORCÓW MIEJSCOWOŚCI KRZYKAWKA O ZMIANIE OBWODU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU INFORMUJE SIĘ WYBORCÓW MIEJSCOWOŚCI KRZYKAWKA, IŻ WŁAŚCIWYM LOKALEM WYBORCZYM JEST OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 STAROPOLSKI DWOREK - KRZYKAWKA UL. STAROWIEJSKA 2.czytaj więcej

I N F O...
12.10.2023

Kolejne środki finansowe dla gminy Bolesław

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną nr RPOZ/2022/4035/PolskiLad Gmina Bolesław zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”. Planowana do realizacji inwestycja dotyczy organów znajdujących się w Kościele, będącym własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu. Bolesławski Kościół...czytaj więcej

Kolejne środki finansowe dla...

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: