Aktualności GOPS

19.07.2024

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 11.09.2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
17.07.2024

Bon energetyczny 2024

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii...czytaj więcej

Bon energetyczny 2024
04.06.2024

UWAGA: zmiana terminu wydawania artykułów spożywczych

UWAGA Zmiana terminu wydawania artykułów spożywczych Z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu informujemy, że został ustalony nowy termin wydawania artykułów spożywczych na dzień 27 czerwca 2024...czytaj więcej

UWAGA: zmiana terminu wydawania...
28.05.2024

Informacja

W dniu 31.05.2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
21.05.2024

Wydawanie żywności z Podprogramu 2023

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Termin i miejsce wydawania artykułów spożywczych: 07...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
20.05.2024

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 18.06.2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
17.05.2024

Kolonie letnie dla dzieci rolników z dofinansowaniem FSUSR (w 2024 roku)

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  Planowane miejsca kolonii: ...czytaj więcej

Kolonie letnie dla dzieci...
14.05.2024

Zakaz wstępu na terenach byłych piaskowni

W 2023 r. Urząd Gminy Bolesław opracował „Analizę zagrożeń, w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub...czytaj więcej

Zakaz wstępu na terenach...
26.04.2024

Informacja

W dniu 02.05.2024 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
24.08.2022

Zaproszenie do składania ofert kandydatów na stanowisko Asystenta Rodziny


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

ul. Główna 46, 32-329 Bolesław


zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu ul. Główna 46,

na stanowisku


Asystenta rodziny - wymiar czasu pracy 1 etat w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (umowa na zastępstwo).


Wymagania konieczne: 


1.  Obywatelstwo polskie; 

2. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: 

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 5-letni staż pracy  w tym co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 


Wymagania pożądane: 


1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych; 

2.  Obsługa komputera i programów biurowych; 

3.  Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 

4.  Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 

5.  Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność; 

6.  Odporność na sytuacje stresowe; 

7.  Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną. 

8. Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu. 


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 


1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty); 

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny GOPS; 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

20) koordynacja realizacji gminnego programu wspierania rodziny i sporządzania sprawozdań w tym zakresie.  


Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania. 


Informacje dodatkowe:  


1) Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. 

3) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. 

4) Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie. 

5) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 

6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych. 

7) Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. 


Wymagane dokumenty: 


1. List motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku - asystent  rodziny; 

2. Życiorys (CV), 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia, 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności, 

5. Oświadczenie o niekaralności, 

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny, 

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych, 

8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, 

9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

10.Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu naboru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2012 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781)”. 


Informacje dodatkowe: 


Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy. 


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie (pok. nr 7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bolesławiu, ul. Główna 46, 32-329 Bolesław, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy gops@gminaboleslaw.pl do dnia 8 września 2022 r. z dopiskiem Asystent Rodziny. 


Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje/dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Anna Kruszak - Kołodziejczyk

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: