Aktualności GOPS

29.08.2023

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  W związku z wejściem w życie 24 sierpnia 2023 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1684)...czytaj więcej

Nowy wzór wniosku o...
25.08.2023

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

PROGRAM „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  Edycja 2024  Realizacja 01.01.2024 – 31.12.2024  Dla kogo?  1. Dzieci do 16-go roku życia, mieszkańcy Gminy Bolesław z orzeczeniem o...czytaj więcej

Program „Asystent osobisty osoby...
27.07.2023

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 04.09.2023 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
27.07.2023

Kampania PKDP pt. „Bezpieczne wakacje”

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 prowadzi kampanię pt. „Bezpieczne wakacje”. Jest to kolejna odsłona kampanii, która ma miejsce na Instagramie oraz Tik Toku. Państwowa...czytaj więcej

Kampania PKDP pt. „Bezpieczne...
12.07.2023

„CZAS NA AKTYWIZACJĘ (I)”

„CZAS NA AKTYWIZACJĘ (I)” to projekt niekonkurencyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie 6.1...czytaj więcej

„CZAS NA AKTYWIZACJĘ (I)”
09.06.2023

Wydawanie żywności z Podprogramu 2021 Plus

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Termin i miejsce wydawania artykułów spożywczych: 27...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
15.05.2023

Zaproszenie na webinaria CEDUR dla seniorów - 18.05.2023 r. i 21.06.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej...czytaj więcej

Zaproszenie na webinaria CEDUR...
08.05.2023

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

  W związku z wejściem w życie 3 maja 2023 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 838) zmieniającego rozporządzenie w...czytaj więcej

Nowy wzór wniosku o...
20.04.2023

Informacja

W dniu 02.05.2023 r. (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
24.08.2022

Zaproszenie do składania ofert kandydatów na stanowisko Asystenta Rodziny


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

ul. Główna 46, 32-329 Bolesław


zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu ul. Główna 46,

na stanowisku


Asystenta rodziny - wymiar czasu pracy 1 etat w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (umowa na zastępstwo).


Wymagania konieczne: 


1.  Obywatelstwo polskie; 

2. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: 

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 5-letni staż pracy  w tym co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 


Wymagania pożądane: 


1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych; 

2.  Obsługa komputera i programów biurowych; 

3.  Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 

4.  Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 

5.  Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność; 

6.  Odporność na sytuacje stresowe; 

7.  Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną. 

8. Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu. 


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 


1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty); 

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny GOPS; 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

20) koordynacja realizacji gminnego programu wspierania rodziny i sporządzania sprawozdań w tym zakresie.  


Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania. 


Informacje dodatkowe:  


1) Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. 

3) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. 

4) Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie. 

5) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 

6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych. 

7) Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. 


Wymagane dokumenty: 


1. List motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku - asystent  rodziny; 

2. Życiorys (CV), 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia, 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności, 

5. Oświadczenie o niekaralności, 

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny, 

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych, 

8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, 

9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

10.Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu naboru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2012 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781)”. 


Informacje dodatkowe: 


Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy. 


Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie (pok. nr 7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bolesławiu, ul. Główna 46, 32-329 Bolesław, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy gops@gminaboleslaw.pl do dnia 8 września 2022 r. z dopiskiem Asystent Rodziny. 


Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje/dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Anna Kruszak - Kołodziejczyk

Autor:

autor

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: