Aktualności GOPS

26.03.2024

Życzenia Wielkanocne

           czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne
26.03.2024

Informacja

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Jest to dodatkowy dzień wolny za święto 6 stycznia 2024 r. wyznaczony Zarządzeniem Nr 0050.163.2023 Wójta Gminy...czytaj więcej

Informacja
18.03.2024

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 24.04.2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
08.03.2024

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko – Opiekunka środowiskowa/Opiekun w GOPS w Bolesławiu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul....czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert...
07.03.2024

Targi Pracy Edycja 2024 - Olkusz 19 marca 2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza na Targi Pracy Edycja 2024 organizowane w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 1a w dniu 19 marca 2024 r....czytaj więcej

Targi Pracy Edycja 2024...
07.03.2024

Od 2.03.2024 r. nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z wejściem w życie 2 marca 2024 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 297) zmieniającego...czytaj więcej

Od 2.03.2024 r. nowy...
04.03.2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla JST - edycja 2024

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 Gmina Bolesław przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek...czytaj więcej

Program „Opieka wytchnieniowa” dla...
15.02.2024

Poszukujemy Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Poszukujemy Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością  do Programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024   Realizacja planowana 01.03.2024 r. – 31.12.2024 r.  Wymagania konieczne:  -...czytaj więcej

Poszukujemy Asystenta osobistego osoby...
02.02.2024

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko – Opiekunka środowiskowa/Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul....czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert...
09.01.2024

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów - 22.01.2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla...czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium dla...
02.02.2024

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko – Opiekunka środowiskowa/Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 46, 32 – 329 Bolesław – umowa zlecenie. 


Miejsce wykonywania pracy: praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki (teren Gminy Bolesław) 


Wymagania niezbędne:


a) obywatelstwo polskie; 

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 

c) nieposzlakowana opinia; 

d) niekaralność za przestępstwa umyślne; 

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku; 

f) wykształcenie min. zawodowe, 

g) doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki potwierdzone kursem lub szkoleniem opiekunki domowej, środowiskowej, opiekuna medycznego lub asystenta osoby niepełnosprawnej. 


Wymagania dodatkowe:  


1. Umiejętność organizacji pracy; 

2. Samodzielność; 

3. Wysoka kultura osobista; 

4.  Odporność na sytuacje stresowe;  

5.  Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;  

6.  Mile widziane prawo jazdy kat. B 


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku opiekunki:  


1. Usługi pielęgnacyjne i gospodarcze: 

a) zakup podstawowych artykułów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego, lekarstw; 

b) przyrządzanie posiłków i pomocy w ich spożywaniu; 

c) praniu, prasowaniu, zmianie pościeli i garderoby; 

d) utrzymaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Świadczeniobiorcę (w jednym pokoju i kuchni) oraz pomieszczeniach sanitarnych; 

e) palenie w piecu i przynoszenie opału; 

f) utrzymanie czystości osobistej Świadczeniobiorcy (mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych); 

g) wykonaniu pielęgnacji zaleconej przez lekarza. 

2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. 

3. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi. 


Wymagane dokumenty:  


a) CV i List motywacyjny własnoręcznie podpisany; 

b) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach; 

c) Kserokopia świadectw pracy; 

d) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku; 

e) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

f) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności);

g) Oświadczenie o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

h) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu podjęcia pracy – umowa zlecenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2012 r. o ochronie danych osobowych. 


Informacje dodatkowe:  


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. nr 7) GOPS w Bolesławiu, w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od 7.00 do 15.00 lub przesłać na adres: 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu ul. Główna 46, 32-329 Bolesław w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko – OPIEKUN w terminie do 16.02.2024 r. do godziny 13.00. 


Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 


O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. 


Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w GOPS w Bolesławiu zostaną dołączone do akt osobowych. GOPS w Bolesławiu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone po upływie dwóch tygodni od obsadzenia stanowiska.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Anna Gorochow

Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: