Aktualności Rady Gminy

03.12.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 07.12.2021 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
24.11.2021

Zawiadomienie 24-11-2021

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w...czytaj więcej

Zawiadomienie 24-11-2021
18.11.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 25.11.2021 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.11.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 22.11.2021 r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
18.11.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22.11.2021r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
29.10.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 05.11.2021r. o godz. 10.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
26.10.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia odbędzie się w dniu 27.10.2021 r. o godz. 9.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
26.10.2021

Informacja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. o godz. 8.00  w Centrum Kultury w Bolesławiu. Tel.: (32) 6424-501, wew. 104czytaj więcej

Informacja
22.10.2021

Informacja

dotycząca terminu przyjmowania interesantów przez  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bolesław Od dnia 25.10.2021 roku, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bolesław przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00, w Urzędzie...czytaj więcej

Informacja
08.10.2021

Informacja

dotycząca terminu przyjmowania interesantów przez  Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław Od dnia 13.10.2021 roku, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 11.00 do 13.00, w Urzędzie...czytaj więcej

Informacja
24.11.2021

Zawiadomienie 24-11-2021

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław.


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 • 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bolesław na 2021 rok,
  • b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  • d) uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla obszaru eksploatacji piasku zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/245/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 4 marca 2021 r.,
  • e) stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w zasięgu miejscowości Krzykawa, Małobądz i Krze nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,
  • f) uchwalenia częściowej zmiany, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w zasięgu miejscowości Krzykawa, Małobądz i Krze, 
  • g) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w obszarze miejscowości Krążek, Podlipie, Międzygórze,
  • h) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawka,
  • i) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesław,
  • j) diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolesław,
  • k) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Leśna Kraina” w Laskach i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
  • l) uchylenia uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej,
  • m) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
  • n) ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
  • o) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1618/95 o pow. 175 m2),
  • p) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. nr 1618/95 o pow. 40 m2),
  • q) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1618/95 o pow. 35,2 m2),
  • r) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1618/95 o pow. 180 m2),
  • s) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „Sitkowizna” część wsi Bolesław,
  • t) uchwalenia rocznego planu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r,
  • u) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Przewodniczący Rady

/-/ mgr Ewa Dychtoń
Wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy Bolesław informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Przebywając na sali podczas obrad, zgadzasz się na publikację swojego wizerunku i głosu.


Transmisja z obrad dostępna jest na żywo w sieci internetowej pod adresem: https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_boleslaw


Nagrania archiwalne z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,m,311715,2018-2023.html

Autor:

autor

Pogoda

6 grudnia Temperatura: 0°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: