Aktualności - czystsze powietrze

23.07.2020

Informacja

Informacja dotycząca reklamujących się na terenie Gminy Bolesław firm oferujących usługi montażu instalacji fotowoltaicznych (tzw. „elektrowni słonecznych”) W związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Bolesław ulotkami reklamowymi firm oferujących...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Konsultacje projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, iż Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz...czytaj więcej

Konsultacje projektu Programu ochrony...
07.07.2020

Ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania do wymiany kotła na ekogroszek i pellet !!!

Uwaga !!! Ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania do wymiany kotła na ekogroszek i pellet !!! Zakończenie realizacji projektu !!! Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Bolesław o zbliżającym się terminie zakończenia realizacji...czytaj więcej

Ostatnia szansa na uzyskanie...
07.07.2020

Program ‘Czyste Powietrze’, najnowsze zmiany

Program ‘Czyste Powietrze’, najnowsze zmiany. ‘Czyste Powietrze’ to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Od 15 maja br. zostały wprowadzone w nim zmiany. Poniżej znajdziecie Państwo...czytaj więcej

Program ‘Czyste Powietrze’, najnowsze...
12.05.2020

EDUKACJA EKOLOGICZNA ON-LINE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY BOLESŁAW

W dniach 30 kwietnia i 5 maja br. uczniowie szkół z terenu Gminy Bolesław na zaproszenie firmy Airly i fundacji Veolia, brali udział w bezpłatnej akcji edukacyjnej pod nazwą Powietrzna...czytaj więcej

EDUKACJA EKOLOGICZNA ON-LINE DLA...
07.05.2020

Masz pytania o Czyste Powietrze? Weź udział w webinarium!

Od 15 maja rządowy program „Czyste Powietrze”, w ramach którego można uzyskać dotację do wymiany kotłów i innych działań sprzyjających oszczędności energii (termomodernizacja budynku, fotowoltaika) zaczyna działać na nowych, prostszych...czytaj więcej

Masz pytania o Czyste...
28.01.2020

Raport z kontroli palenisk na terenie Gminy Bolesław

W województwie małopolskim kontrolowanie palenisk jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza. Dla województwa małopolskiego została podjęta Uchwała antysmogowa, która weszła w życie 1 lipca 2017 r. Obejmuje...czytaj więcej

Raport z kontroli palenisk...
28.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 27.01.2020 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowepyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
27.01.2020

Informacja

WÓJT GMINY BOLESŁAW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW do Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu) przy ul. Głównej 55 NA SPOTKANIA INFORMACYJNE 30 stycznia 2020 r. o godz. 17.00...czytaj więcej

Informacja
24.01.2020

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 24.01.2020 r. godz. 8.00 Przewidywany czas trwania ryzyka...czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia...
02.12.2019

Kontrole spalania odpadów na terenie Gminy Bolesław


Informujemy, że na terenie Gminy Bolesław przeprowadzane są kontrole dotyczące przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej, na podstawie przepisów: Ustawy prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz tzw. „Uchwały antysmogowej".


Kontrole mogą być przeprowadzane rutynowo lub ‘na zgłoszenie’ (także przez formularz pn. „Ekointerwencja” dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/ 


Co ważne, także w przypadku ogłoszenia komunikatu dla drugiego i trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM 10, władze gminy są zobligowane do podjęcia kontroli zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.


Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Gminy w Bolesławiu, posiadających legitymacje służbowe podpisane przez Wójta Gminy Bolesław. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności pełnoletniego domownika. Kontrolujący mogą wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących zakupionego opału. Stosowane do ogrzewania drewno może zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci. W przypadku podejrzenia spalania odpadów, może zostać pobrana próbka popiołu, która zostanie przebadana przez certyfikowane laboratorium, celem potwierdzenia/wykluczenia spalania odpadów. Podczas kontroli sporządzony zostanie protokół.


Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 . Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. . Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.Ważne !

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 2017.787 z 27 stycznia 2017r.) mają prowadzić w szczególności:

• wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych, na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska,

• Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 355 z późn. zm.),

• Inspektorzy nadzoru budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 686 z późn. zm.).


Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja i Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Autor:

autor

Pogoda

4 sierpnia Temperatura: 21°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: