Aktualności - czystsze powietrze

24.01.2020

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 24.01.2020 r. godz. 8.00 Przewidywany czas trwania ryzyka...czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia...
20.01.2020

WYMIEŃ PIEC!

W związku z występującymi na terenie Gminy Bolesław przekroczeniami szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych, powstałych w wyniku palenia w niskosprawnych kotłach tzw. ‘kopciuchach’, ponownie zachęcamy mieszkańców do wymiany starych kotłów na węgiel...czytaj więcej

WYMIEŃ PIEC!
17.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 16.01.2020r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
16.01.2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 15.01.2020r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
15.01.2020

1 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla Małopolski zachodniej od godz. 0 do 24 w dniu 15.01.2020r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby...czytaj więcej

1 stopień zagrożenia dla...
13.01.2020

Spotkania konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną...czytaj więcej

Spotkania konsultacyjne w sprawie...
06.01.2020

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m 3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 6.01.2020 r. godz. 8.00 Przewidywany czas trwania ryzyka...czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia...
19.12.2019

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 17.12.2019 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu...czytaj więcej

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...
13.12.2019

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 13.12.2019r. od godz. 0 do 24

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
13.12.2019

Komunikat dla Małopolski zachodniej na dzień 12.12.2019r. od godz. 0 do 24

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³). Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25...czytaj więcej

Komunikat dla Małopolski zachodniej...
02.12.2019

Kontrole spalania odpadów na terenie Gminy Bolesław


Informujemy, że na terenie Gminy Bolesław przeprowadzane są kontrole dotyczące przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej, na podstawie przepisów: Ustawy prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz tzw. „Uchwały antysmogowej".


Kontrole mogą być przeprowadzane rutynowo lub ‘na zgłoszenie’ (także przez formularz pn. „Ekointerwencja” dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/ 


Co ważne, także w przypadku ogłoszenia komunikatu dla drugiego i trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM 10, władze gminy są zobligowane do podjęcia kontroli zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.


Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Gminy w Bolesławiu, posiadających legitymacje służbowe podpisane przez Wójta Gminy Bolesław. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności pełnoletniego domownika. Kontrolujący mogą wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących zakupionego opału. Stosowane do ogrzewania drewno może zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci. W przypadku podejrzenia spalania odpadów, może zostać pobrana próbka popiołu, która zostanie przebadana przez certyfikowane laboratorium, celem potwierdzenia/wykluczenia spalania odpadów. Podczas kontroli sporządzony zostanie protokół.


Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 . Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. . Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.Ważne !

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 2017.787 z 27 stycznia 2017r.) mają prowadzić w szczególności:

• wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych, na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska,

• Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 355 z późn. zm.),

• Inspektorzy nadzoru budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 686 z późn. zm.).


Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja i Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Autor:

autor

Pogoda

25 stycznia Temperatura: -4°C Wiatr: 9 km/h,

Kalendarz

imieniny: