Pozostałe

08.11.2023

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Wszyscy zobowiązani...czytaj więcej

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ...
31.10.2023

Odstrzał redukcyjny dzików

Na wniosek Wójta Gminy Bolesław, wskazujący na zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, a przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia powodowanego przez zwierzęta łowne, w...czytaj więcej

Odstrzał redukcyjny dzików
18.08.2023

OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I USUWANIA CHWASTÓW NA GRUNTACH ROLNYCH

Przypominamy właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów rolnych o obowiązku wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od...czytaj więcej

OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I...
13.07.2023

Informacja

W dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie...czytaj więcej

Informacja
06.07.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 1.07.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 w gospodarstwie przyzagrodowym, niekomercyjnym, utrzymującym łącznie 141 szt. drobiu zlokalizowanym w miejscowości Dojazdów gmina...czytaj więcej

Informacja
26.05.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 24.05.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N 1 u ptaków dzikich - mewa śmieszka na terenie miasta Krakowa w dzielnicy Podgórze,...czytaj więcej

Informacja
06.04.2023

Komunikat

KOMUNIKATMAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar...czytaj więcej

Komunikat
08.02.2023

Informacja

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław 1 stycznia 2023 roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, uchwalony uchwałą nr...czytaj więcej

Informacja
04.01.2023

Informacja

W związku z potwierdzonym nowym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 u drobiu na terenie gminy Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadomienia...czytaj więcej

Informacja
19.04.2022

Komunikat - szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa  małopolskiego w  dniach  od  25 do 29 kwietnia  2022  r.  zostanie  przeprowadzone  ochronne  szczepienie  lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
08.02.2023

Informacja

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław


1 stycznia 2023 roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, uchwalony uchwałą nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.


Ważne zmiany
dotyczące właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej


Obowiązkiem właściciela każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej jest:
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
- udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Obecnie właściciel każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, realizując obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych, czy to z wykorzystaniem zbiornika bezodpływowego czy też przydomowej oczyszczalni ścieków, zobligowany jest zawrzeć stosowną umowę z przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.


Natomiast obowiązkiem wójta jest kontrolowanie (cyklicznie, raz na dwa lata), czy właściciele rzeczywiście tę umowę posiadają i czy usługa pozbywania się nieczystości ciekłych jest świadczona zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, tj.:

Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej 1 raz na pół roku, jednocześnie nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, a także niedopuszczenie do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.

Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielenia informacji związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawiania do wglądu dokumentów i dowodów uiszczania opłat za te usługi, a także do ich przechowywania przez okres dwóch lat.


Gmina jest obowiązana przepisami ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 6 i 7) do wykonania obsługi zastępczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w/w umów (wywóz zastępczy, z wykorzystaniem maksymalnej ceny za świadczone usługi).

Autor:

autor

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: