Pozostałe

26.05.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 24.05.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N 1 u ptaków dzikich - mewa śmieszka na terenie miasta Krakowa w dzielnicy Podgórze,...czytaj więcej

Informacja
06.04.2023

Komunikat

KOMUNIKATMAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar...czytaj więcej

Komunikat
08.02.2023

Informacja

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław 1 stycznia 2023 roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, uchwalony uchwałą nr...czytaj więcej

Informacja
04.01.2023

Informacja

W związku z potwierdzonym nowym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 u drobiu na terenie gminy Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadomienia...czytaj więcej

Informacja
19.04.2022

Komunikat - szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa  małopolskiego w  dniach  od  25 do 29 kwietnia  2022  r.  zostanie  przeprowadzone  ochronne  szczepienie  lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
23.03.2022

Informacja

NFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY BOLESŁAW Firma TAXUS UL. Sp. z o. o., realizująca na zlecenie Powiatu Olkuskiego zadanie pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania...czytaj więcej

Informacja
25.02.2022

Informacja

W związku z potwierdzonym w dniu 18.02.2022r. przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie województwa małopolskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności...czytaj więcej

Informacja
11.02.2022

Terminy sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,       Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki...czytaj więcej

Terminy sprawozdań dotyczących opłat...
05.01.2022

Informacja

W związku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju oraz pojawiające się nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N...czytaj więcej

Informacja
18.11.2021

Informacja

W zawiązku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji...czytaj więcej

Informacja
08.02.2023

Informacja

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław


1 stycznia 2023 roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, uchwalony uchwałą nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław.


Ważne zmiany
dotyczące właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej


Obowiązkiem właściciela każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej jest:
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
- udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Obecnie właściciel każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, realizując obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych, czy to z wykorzystaniem zbiornika bezodpływowego czy też przydomowej oczyszczalni ścieków, zobligowany jest zawrzeć stosowną umowę z przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.


Natomiast obowiązkiem wójta jest kontrolowanie (cyklicznie, raz na dwa lata), czy właściciele rzeczywiście tę umowę posiadają i czy usługa pozbywania się nieczystości ciekłych jest świadczona zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, tj.:

Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej 1 raz na pół roku, jednocześnie nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, a także niedopuszczenie do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.

Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielenia informacji związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawiania do wglądu dokumentów i dowodów uiszczania opłat za te usługi, a także do ich przechowywania przez okres dwóch lat.


Gmina jest obowiązana przepisami ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 6 i 7) do wykonania obsługi zastępczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w/w umów (wywóz zastępczy, z wykorzystaniem maksymalnej ceny za świadczone usługi).

Autor:

autor

Pogoda

9 czerwca Temperatura: 17°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: