Pozostałe

16.04.2024

Komunikat

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie...czytaj więcej

Komunikat
08.11.2023

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Wszyscy zobowiązani...czytaj więcej

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ...
31.10.2023

Odstrzał redukcyjny dzików

Na wniosek Wójta Gminy Bolesław, wskazujący na zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, a przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia powodowanego przez zwierzęta łowne, w...czytaj więcej

Odstrzał redukcyjny dzików
18.08.2023

OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I USUWANIA CHWASTÓW NA GRUNTACH ROLNYCH

Przypominamy właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów rolnych o obowiązku wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od...czytaj więcej

OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I...
13.07.2023

Informacja

W dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie...czytaj więcej

Informacja
06.07.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 1.07.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 w gospodarstwie przyzagrodowym, niekomercyjnym, utrzymującym łącznie 141 szt. drobiu zlokalizowanym w miejscowości Dojazdów gmina...czytaj więcej

Informacja
26.05.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 24.05.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N 1 u ptaków dzikich - mewa śmieszka na terenie miasta Krakowa w dzielnicy Podgórze,...czytaj więcej

Informacja
06.04.2023

Komunikat

KOMUNIKATMAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar...czytaj więcej

Komunikat
08.02.2023

Informacja

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław 1 stycznia 2023 roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, uchwalony uchwałą nr...czytaj więcej

Informacja
04.01.2023

Informacja

W związku z potwierdzonym nowym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 u drobiu na terenie gminy Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadomienia...czytaj więcej

Informacja
08.11.2023

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne.

Wszyscy zobowiązani są do segregacji odpadów. Segregacja odpadów jest obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Taki stan rzeczy podyktowany jest przede wszystkim troską o środowisko naturalne.


Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia wymaganego za dany rok poziomu odzysku i recyklingu, na który składa się poziom recyklingu odpadów odebranych od mieszkańców oraz poziom recyklingu odpadów odebranych przez indywidualne firmy od podmiotów gospodarczych.


Selektywnie zbierane odpady to:

 • - papier i tektura,
 • - metal,
 • - tworzywa sztuczne,
 • - szkło,
 • - odpady opakowań wielomateriałowych,
 • - bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • - przeterminowane leki,
 • - chemikalia,
 • - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • - zużyte baterie i akumulatory,
 • - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • - odpady wielkogabarytowe,
 • - odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, stanowiące odpady komunalne,
 • - zużyte opony, stanowiące odpady komunalne,
 • - odpady tekstyliów i odzieży.

Pojemniki i worki na odpady:

– worek żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

– worek zielony przeznaczony na szkło,

– worek niebieski przeznaczony na papier i tekturę,

–worek brązowy przeznaczony na bioodpady.


Do pojemników z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie możemy wyrzucić do pozostałych pojemników/worków (wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu), a co nie jest odpadem niebezpiecznym. A zatem do pojemnika z odpadami zmieszanymi nie wrzucamy: np. butelek PET, puszek po napojach, butelek szklanych, przeterminowanych leków i chemii, baterii i akumulatorów, jak również odpadów budowlanych.


Popiół - Właściciel nieruchomości może dodatkowo wyposażyć nieruchomość w pojemniki w kolorze szarym na popiół.


Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane są bezpośrednio z nieruchomości w podanych terminach, 2 razy w roku.


Opony - odbierane są bezpośrednio z nieruchomości w podanych terminach, 1 raz w roku.


Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy zbierać w kontenerach lub workach udostępnionych od przedsiębiorcy odbierającego odpady.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

W PSZOK mieszkańcy gm. Bolesław, legitymujący się aktualnym dowodem potwierdzającym uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, tj.:

papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, odpady tekstyliów i odzieży.


PSZOK znajduje się w Ujkowie Starym przy składowisku odpadów i czynny jest w poniedziałek w godz. 13.00-19.00, wtorek-piątek w godz. 7.00-15.00 i soboty w godz. 7:00-14:00.


Ponadto:

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnym pojemniku w aptekach:Apteka Zdrowie ul. Główna 46 Bolesław oraz Apteka Tęczowa Bolesław ul. Laskowska 4A.


Baterie zbierane są w oznakowanym pojemniku w Urzędzie Gminy, placówkach oświatowych.

Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać również do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2 , do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.


Odpady tekstyliów i odzieży można wrzucać do oznakowanych pojemników na odzież używaną, rozmieszczonych na terenie Gminy.


Bioodpady nie są odbierane od właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady, w kompostownikach przydomowych i korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Kontrola segregacji śmieci

Zgodnie z treścią art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organem kontrolnym w zakresie segregacji odpadów na terenie gminy jest właściwy wójt.

Władze gminy mają prawo do kontrolowania poprawności segregacji śmieci na posesjach wszystkich jej mieszkańców.

Brak segregacji (lub jej zła jakość) jest także kontrolowana przez firmę odbierającą odpady komunalne. Informacje o braku segregacji będą przekazywane do Urzędu Gminy. W przypadku utrzymującej się złej jakości segregowania właściciel nieruchomości może zostać obciążony podwyższoną opłatą za odbiór nieselektywny tj. 50,00 zł/osobę.

Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: