Urząd Gminy

24.11.2023

Badania rezonansem magnetycznym na NFZ w Nowym Szpitalu w Olkuszu

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Przeglądzie Olkuskim informujemy, że Gmina Bolesław pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup rezonansu w wysokości 3 500 000,00zł, które przekazała w ramach...czytaj więcej

Badania rezonansem magnetycznym na...
15.11.2023

Krzysztof Dudziński z wizytą u Wójta Gminy Bolesław

Do niezwykłego spotkania dwóch samorządowców doszło 14 listopada. Wizytę Wójtowi Gminy Bolesław złożył radny Będzina, do niedawna przewodniczący Rady Miasta. Dwaj panowie Krzysztofowie rozmawiali o wyzwaniach, z jakimi mierzą się...czytaj więcej

Krzysztof Dudziński z wizytą...
13.11.2023

Dla Niepodległej…

„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał. Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały, które nam po przodkach w spuściźnie zostały...” Listopad,...czytaj więcej

Dla Niepodległej…
13.11.2023

Kondolencje

Wyrazy najszczerszego  żalu i współczucia dla Rodziny i Przyjaciółczytaj więcej

Kondolencje
09.11.2023

Zaproszenie

Uroczyste Obchody Święta Niepodległości  11.11.2023r.  godz. 13.00 Park w Bolesławiu.czytaj więcej

Zaproszenie
08.11.2023

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  Z inicjatywy Wójta Gminy Bolesław 30 października 2023 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące wyzwań związanych z podnoszeniem się wód podziemnych w związku zlikwidacją Kopalni...czytaj więcej

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu...
07.11.2023

Konsultacje

Konsultacje w sprawie nadania nowych statutów sołectw Gminy Bolesław Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1  w związku z art. 35 ustawy z dnia 8...czytaj więcej

Konsultacje
06.11.2023

Konsultacje

Bolesław, dnia 06.11.2023 r. Protokółz przeprowadzonych konsultacji społecznych 1. Cel konsultacji :Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi...czytaj więcej

Konsultacje
28.10.2023

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ...czytaj więcej

Kondolencje
20.10.2023

Przebudowa ulicy Leśnej w Laskach – rozpoczęcie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej

Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław”, której głównym celem jest przede wszystkim uporządkowanie i odprowadzenie wód opadowych, które - szczególnie...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w...
01.03.2023

Obwieszczenie

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW


 Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.)


podaje się do publicznej wiadomości informację


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki”.


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 w.w. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.


Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 i art. 58 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla w/w projektu.


Pismem znak: OO.410.10.2.2023.AZ z dnia 15 lutego 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu.


Pismem znak: NNZ.90830.4.2023  z dnia 22.02.2023 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu.


Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Głowna 58, pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław.

Autor:

autor

Pogoda

30 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: