Urząd Gminy

15.03.2023

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego MERCEDES-BENZ model 1019AF, nr rej. KOL 22AG znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2249160,ogloszenie-o-przetargu-pisemnym-na-sprzedaz-samochodu-specjalnego-pozarniczego-mercedes-benz-model-1.htmlczytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym...
15.03.2023

Informacja

W roku 2022 doposażono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesław w umundurowanie, sprzęt i wyposażenie, na które Gmina Bolesław otrzymała darowiznę od firmy ArcelorMittal Poland z siedzibą w...czytaj więcej

Informacja
09.03.2023

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.czytaj więcej

Ogłoszenie
09.03.2023

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Odwołano przetarg na sprzedaż MERCEDES-BENZ model 1019AF, nr rej. KOL 22AG na podstawie §1 Zarządzenia nr 0050.63.2023 Wójta Gminy Bolesław z dnia 15.03.2023r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż...czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym...
07.03.2023

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość...czytaj więcej

Kondolencje
01.03.2023

Obwieszczenie

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...czytaj więcej

Obwieszczenie
21.02.2023

Razem dla Pokoju

W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz pozostałych organizatorów, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wydarzeniu pod hasłem „Razem dla Pokoju”. Niech będzie on wyrazem naszej solidarności z Narodem Ukraińskim...czytaj więcej

Razem dla Pokoju
20.02.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE BOLESŁAW NA 2023 ROKczytaj więcej

Ogłoszenie
09.01.2023

Informacja o możliwości zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Informujemy, że zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bolesław...czytaj więcej

Informacja o możliwości zakupu...
23.12.2022

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym

Jak wskazano w ww. piśmie Ministerstwa, cyt. „Nowe przepisy, wprowadzone ustawąz dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwdomowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozwalają...czytaj więcej

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy...
01.03.2023

Obwieszczenie

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW


 Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.)


podaje się do publicznej wiadomości informację


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki”.


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 w.w. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.


Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 i art. 58 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla w/w projektu.


Pismem znak: OO.410.10.2.2023.AZ z dnia 15 lutego 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu.


Pismem znak: NNZ.90830.4.2023  z dnia 22.02.2023 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu.


Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Głowna 58, pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław.

Autor:

autor

Pogoda

25 marca Temperatura: 10°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: