Urząd Gminy

03.01.2022

Informacja

W dniu 07.01.2022r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław  będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
27.12.2021

Informacja

W dniu 31 grudnia 2021r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław  będzie czynny do godz. 12.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
23.12.2021

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Mimo trudnej codzienności, życzymy Państwu, aby Święta Bożego Narodzenia były pięknym czasem wytchnienia i oderwania się od życiowych trosk. Niech w naszych domach nie zabraknie ciepłej, rodzinnej atmosfery  oraz radości...czytaj więcej

Życzenia Świąteczno-Noworoczne
21.12.2021

Informacja

W dniu 24 grudnia 2021r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
03.12.2021

Informacja dla par obchodzących w 2022 roku Jubileusz 50 – lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław,którzy w...czytaj więcej

Informacja dla par obchodzących...
03.12.2021

Orkiestra ZGH „Bolesław”

Orkiestra ZGH „Bolesław” zawitała przed urząd Orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie – jak co roku zawitała przed Urząd Gminy Bolesław, by w przeddzień górniczego święta uczcić pamięć wszystkich...czytaj więcej

Orkiestra ZGH „Bolesław”
18.11.2021

„ZŁOTE GODY” W GMINIE BOLESŁAW

Po raz kolejny w dniu 16 listopada 2021r. świętowaliśmy w naszej Gminie Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Dbając o zdrowie naszych Jubilatów, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego przekazaliśmy im życzenia i...czytaj więcej

„ZŁOTE GODY” W GMINIE...
15.11.2021

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
03.11.2021

Informacja

W piątek 5 listopada od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą...czytaj więcej

Informacja
02.11.2021

Informacja

W dniu 12 listopada 2021r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
27.08.2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bolesław


Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Uchwały XXIV/240/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w zasięgu miejscowości Krzykawa, Małobądz i Krze


z a w i a d a m i a m


o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Krzykawa, Małobądz i Krze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 3 września 2021 r. do 24 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 7 ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 17 września 2021 r. o godz. 15.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykawie.


Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl.


Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul.Główna 58, 32-329 Bolesław lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.


Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w.


Wójt                  

/-/ Krzysztof DudzińskiInformuję, że:

  • 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  • 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
  • 3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).
  • 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  • 6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie, w tym poprzez mail: iod@gminaboleslaw.pl.
  • 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy Bolesław.


Projekt UCHWAŁY RADY GMINY BOLESŁAW w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław w zasięgu miejscowości Krzykawa, Małobądz i Krze


Załącznik graficzny


Prognoza oddziaływania na środowisko


Załącznik graficzny do prognozy


Oświadczenie

Autor:

autor

Pogoda

17 stycznia Temperatura: 2°C Wiatr: 46 km/h,

Kalendarz

imieniny: