Aktualności GZZK

26.09.2023

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 27.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: - Laski - ul. Cegielska cała, ul. Główna od nr 2 do nr 14A i od nr 5 do nr 21, - Laski - ul. Bolesławska nr 10-18 i 17-29, ul. Główna, Remiza, sklep k/ remizy. Przyczyną planowanej przerwy jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej.czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
12.09.2023

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 14.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: - Laski, ul. Cegielska - cała ulica, - Laski, ul. Główna od nr 2 do nr 14A i od nr 5 do nr 21. Przyczyną planowanej przerwy jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej.czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
28.07.2023

ZGH „Bolesław” informuje o badaniach geofizycznych na cmentarzu w Bolesławiu

ZGH „Bolesław” S.A. informuje, że w ostatnim czasie pozyskało archiwalne mapy górnicze rejonu Bolesławia. Wynika z nich, że w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej, mogła być prowadzona eksploatacja górnicza pod południową częścią cmentarza w Bolesławiu. Mając na uwadze społeczne znaczenie tego miejsca, Zakłady, w uzgodnieniu z Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Bolesławiu (administratorem cmentarza), zleciły wykonanie badań geofizycznych w tej części cmentarza. Badania winny dać odpowiedź na pytanie, czy w górotworze występują anomalie i ewentualnie jakiego są typu. Umożliwi to podjęcie dalszych działań. Dodajemy, że nie jesteśmy następcą...czytaj więcej

ZGH „Bolesław” informuje o...
05.07.2023

Tymczasowe ograniczenie ruchu w obrębie jezdni drogi powiatowej w Bukownie

Na podstawie art. 20 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645) w związku z §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem   na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784) w związku z przeprowadzeniem badań geofizycznych w rejonie deformacji terenu w obrębie jezdni drogi powiatowej nr 1069K - ul. Kolejowa w rejonie skrzyżowania z ul. Tłukienka w miejscowości Bukowno i otrzymaną analizą wykonanych pomiarów Zarząd Drogowy w Olkuszu od dnia 06.07.2023r.,...czytaj więcej

Tymczasowe ograniczenie ruchu w...
04.07.2023

Oznakowanie terenów – przypomnienie

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu przypomina o zakazie wchodzenia, bądź wjeżdżania na tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych, wygrodzonych przez ZGH „Bolesław” i oznakowanych specjalnymi tablicami. Jednocześnie zgodnie z pismem ZGH „Bolesław”, GZZK w Bolesławiu informuje o oznakowaniu terenu za budynkami mieszkalnymi w Bolesławiu (ul. Główna), wygrodzeniu taśmami i oznaczeniu tablicami o zakazie wstępu. Zachowanie rozwagi i daleko idącej ostrożności uchroni wszystkich przed potencjalnym zagrożeniem.czytaj więcej

Oznakowanie terenów – przypomnienie
03.07.2023

Zakłócenia w dostawie wody

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławiu na podstawie telefonogramu  od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:  Krze ul. Główna, ul. Słoneczna, ul. Krótka, Małobądz ul. Miła, ul. Kmieca, w dniu: 06.07.2023r.  od godz. 7:00 do godz. 15:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody. Za utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Zakłócenia w dostawie wody
05.05.2023

Komunikat - "ptasia grypa"

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie Nadleśnictw czy Powiatowych lekarzy weterynarii wszelkich informacji o ewentualnych zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa. Działanie to jest istotne...czytaj więcej

Komunikat - "ptasia grypa"
08.03.2023

Oznakowanie terenu

Oznakowanie terenu dawnej eksploatacji kopalni „Bolesław” Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z pismem ZGH „Bolesław” - informuje o oznakowaniu terenu w granicach byłej kopalni „Bolesław” tablicami informacyjnymi o możliwości powstania zapadliska. Poniżej treść pisma i mapa wygrodzonego terenu: „Podczas prac posiedzenia zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej oraz powstałych w wyniku tej eksploatacji deformacji nieciągłych po byłych kopalniach „Olkusz-Pomorzany”, „Olkusz” i „Bolesław”, przeanalizowano materiały kartograficzne, dane hydrogeologiczne rejonu dawnej eksploatacji kopalni „Bolesław”. Zakłady Górniczo – Hutnicze w Bukownie S.A., informują, że w związku z trwającym procesem likwidacji kopalni „Olkusz –...czytaj więcej

Oznakowanie terenu
08.03.2023

Wspólne oświadczenie

Wspólne oświadczenie w sprawie sprawozdania z badań przeprowadzonych na obwodnicy Bolesławia Poniżej publikujemy wspólne oświadczenie Zarządu Drogowego w Olkuszu, Powiatu Olkuskiego, Gminy Bolesław i ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie w spawie sprawozdania z badań przeprowadzonych na zlecenie Spółki 15 lutego 2023 roku na odcinku obwodnicy Bolesławia, w pobliżu którego zlokalizowano wystąpienie deformacji nieciągłej.czytaj więcej

Wspólne oświadczenie
28.02.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287). Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla Zespołów Ratownictwa Medycznego i Straży Pożarnej. W związku z powyższy apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją...czytaj więcej

Informacja

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: