Urząd Gminy

15.11.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa części wschodniej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A. do wysokości +370 m n.p.m.”czytaj więcej

Zawiadomienie
15.10.2019

Obwieszczenie

O B W I E S Z CZ E N I E Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
05.04.2019

Włączenie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2019 roku nieruchomości niezamieszkałe będą włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Bolesław Rada Gminy Bolesław podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na...czytaj więcej

Włączenie do systemu gospodarowania...
01.02.2019

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)

Informujemy, że na potrzeby badania realizowanego przez Urząd Statystyczny, Gmina Bolesław jest zobowiązana do przekazania danych do GUS w zakresie adresów zbiorników bezodpływowych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt...czytaj więcej

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników...
08.01.2019

Obwieszczenie

OŚ.6220.6.2017 Bolesław, dnia 07.01.2019r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz....czytaj więcej

Obwieszczenie
18.12.2018

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców zbierających frakcje odpadów komunalnych

Obowiązek sprawozdawczyprzedsiębiorców zbierających frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Przedsiębiorca zbierający odpady komunalne w oparciu o zezwolenie na zbieranie odpadów, jest zobowiązany do składania wójtowi, w terminie...czytaj więcej

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców zbierających...
08.10.2018

Obwieszczenie

OŚ.6220.8.2018 Bolesław, dnia 08.10.2018r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz....czytaj więcej

Obwieszczenie
11.09.2018

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 11.09.2018r. OŚ.6220.8.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...czytaj więcej

Zawiadomienie
11.09.2018

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 11.09.2018r. OŚ.6220.8.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie...czytaj więcej

Zawiadomienie
23.08.2018

Prawo łowieckie - szacowanie szkód

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1507) informuję, że...czytaj więcej

Prawo łowieckie - szacowanie...
13.04.2017

Uchwały Rady Gminy Bolesław, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


1) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław:

- uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 marca 2019r.


2) Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 marca 2019r.


3) Określenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty:

- uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019r. (obowiązuje od 01.07.2019r. do 30.09.2019r.)

- uchwała Nr X/91/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 sierpnia 2019r. (obowiązuje od 01.10.2019r.)


4) Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

- uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015r.


5) Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019r.


6) Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty:

- uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019r.


7) Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:

- uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 2019r.


8) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

- uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 06 marca 2019r.

Autor:

autor

Pogoda

19 listopada


Chwilowy brak prognozy

Kalendarz

imieniny: