Urząd Gminy

12.12.2017

Informacja dla Par obchodzących w 2018 roku Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław, którzy...czytaj więcej

Informacja dla Par obchodzących...
30.11.2017

Remont dróg na terenie Gminy Bolesław

Dojdzie do skutku porozumienie Starosty Olkuskiego z Wójtem Gminy Bolesław podpisane w 2015r. dotyczące remontu dróg na terenie Gminy Bolesław. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2017 w ramach...czytaj więcej

Remont dróg na terenie...
27.11.2017

Informacja o wynikach konsultacji

Bolesław, dn. 24.11.2017r. Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na...czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
24.11.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 24.11.2017r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na...czytaj więcej

Ogłoszenie
31.10.2017

ZŁOTE GODY – 50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Bolesław

W dniach 27 i 28 października 2017 roku obchodziliśmy w naszej Gminie w pięknej jesiennej scenerii Bolesławskiego Dworu uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. „Złote Gody” – to niezwykłe...czytaj więcej

ZŁOTE GODY – 50-lecie...
30.10.2017

Informacja

W dniu 31.10.2017r. (wtorek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 14.00. Kasa Urzędu Gminy Bolesław będzie czynna do godz. 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
23.10.2017

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarządzeniem Nr 0050/136/2017 z dnia 23.10.2017r.  Wójt Gminy Bolesław ogłosił przeprowadzenie  konsultacji projektu uchwały, w sprawie uchwalenia rocznego  program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność...czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
20.10.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 20.10.2017r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r....czytaj więcej

Ogłoszenie
19.10.2017

Bezpieczna Małopolska 2017

Podczas uroczystości rocznicy 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu, 30 września 2017r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego zakupionego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”. Sprzęt zakupiony w ramach pomocy...czytaj więcej

Bezpieczna Małopolska 2017
22.09.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...czytaj więcej

Ogłoszenie
11.08.2017

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 10.08.2017r.

OŚ. 6220.2.2017


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Bolesław na odcinku od skrzyżowania DK94 z DP1068K do skrzyżowania DK94 z DP1073K oraz odcinka DP1071K”.

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu

Pełnomocnik inwestora: Piotr Nowak

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesławw pok. nr 6.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
DECYZJA.pdfCHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA.pdf

Autor:

autor

Pogoda

14 grudnia Temperatura: 4°C Wiatr: 42.8 km/h,

Kalendarz

imieniny: