Urząd Gminy

20.10.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 20.10.2017r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r....czytaj więcej

Ogłoszenie
19.10.2017

Bezpieczna Małopolska 2017

Podczas uroczystości rocznicy 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu, 30 września 2017r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego zakupionego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”. Sprzęt zakupiony w ramach pomocy...czytaj więcej

Bezpieczna Małopolska 2017
22.09.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.09.2017

DIAMENTOWE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniu 8 września 2017 roku obchody „Diamentowych Godów” świętowali Państwo Helena i Wincenty Kadłuczka zam. Krzykawka, Państwo Helena i Lucjan Kluczewscy zam. Kolonia, Państwo Zdzisława i Stanisław Mucha zam....czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY W GMINIE...
25.08.2017

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert
25.08.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert dotyczy postępowania konkursowego na realizacje zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław"...czytaj więcej

Ogłoszenie
24.08.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 24.08.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U....czytaj więcej

Ogłoszenie
11.08.2017

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 10.08.2017r. OŚ. 6220.2.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.,...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.08.2017

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz....czytaj więcej

Ogłoszenie
08.08.2017

Nowy sprzęt dla OSP - „Bezpieczna Małopolska 2017”

W środę, 2 sierpnia 2017r. w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” organizowanego przez Województwo Małopolskie, przekazano umowę gwarantującą przyznanie dotacji dla 2 jednostek OSP z Gminy Bolesław – OSP Bolesław...czytaj więcej

Nowy sprzęt dla OSP...
11.08.2017

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 10.08.2017r.

OŚ. 6220.2.2017


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Bolesław na odcinku od skrzyżowania DK94 z DP1068K do skrzyżowania DK94 z DP1073K oraz odcinka DP1071K”.

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu

Pełnomocnik inwestora: Piotr Nowak

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesławw pok. nr 6.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
DECYZJA.pdfCHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA.pdf

Autor:

autor

Pogoda

21 października Temperatura: 13°C Wiatr: 6.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: