Urząd Gminy

18.06.2018

ekoLIDER 2018 i ekoLIDER 25-lecia WFOŚiGW w Krakowie

Tytuł ekoLIDERA 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymało porozumienie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław działające w ramach spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkusz. W...czytaj więcej

ekoLIDER 2018 i ekoLIDER...
28.05.2018

Informacja

Na podstawie art. 24e ust. 2  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ...czytaj więcej

Informacja
28.05.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie
24.04.2018

„Małopolskie boiska” – Krzykawa, to też Małopolska!

„Małopolskie boiska” to projekt Województwa Małopolskiego mający na celu dofinansowanie remontów boisk przyszkolnych. Dzięki tym środkom w 58 małopolskich gminach boiska szkolne zmienią się nie do poznania. Gmina Bolesław pozyskała...czytaj więcej

„Małopolskie boiska” – Krzykawa,...
23.04.2018

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój...czytaj więcej

Ogłoszenie
13.04.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z...czytaj więcej

Ogłoszenie
13.04.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW, OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KRĄŻEK, PODLIPIE i MIĘDZYGÓRZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 17...czytaj więcej

Ogłoszenie
30.03.2018

Informacja

W dniu 30.03.2018r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 13.00. Kasa Urzędu Gminy Bolesław będzie czynna do godz. 12.00. Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2017 Wójta...czytaj więcej

Informacja
28.03.2018

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w terminie do  30 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Bolesław można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,...czytaj więcej

Informacja
26.03.2018

Informacja

Znak sprawy: IR.271.4.2018 Dokumentacja podstawowych czynności ROZPOZNANIA CENOWEGO przekraczającej kwotę 6 000 euro i nie przekraczającej 30 000 euro Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień...czytaj więcej

Informacja
11.08.2017

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 10.08.2017r.

OŚ. 6220.2.2017


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Bolesław na odcinku od skrzyżowania DK94 z DP1068K do skrzyżowania DK94 z DP1073K oraz odcinka DP1071K”.

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu

Pełnomocnik inwestora: Piotr Nowak

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesławw pok. nr 6.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
DECYZJA.pdfCHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA.pdf

Autor:

autor

Pogoda

25 czerwca Temperatura: 14°C Wiatr: 11.2 km/h,

Kalendarz

imieniny: