Urząd Gminy

11.08.2017

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 10.08.2017r. OŚ. 6220.2.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.,...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.08.2017

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz....czytaj więcej

Ogłoszenie
08.08.2017

Nowy sprzęt dla OSP - „Bezpieczna Małopolska 2017”

W środę, 2 sierpnia 2017r. w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” organizowanego przez Województwo Małopolskie, przekazano umowę gwarantującą przyznanie dotacji dla 2 jednostek OSP z Gminy Bolesław – OSP Bolesław...czytaj więcej

Nowy sprzęt dla OSP...
18.07.2017

Zawiadomienie

Bolesław, dnia 18.07.2017r. OŚ.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14...czytaj więcej

Zawiadomienie
23.06.2017

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 23.06.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z...czytaj więcej

Ogłoszenie
22.06.2017

Informacja

Bolesław, dnia 21.06.2017r. OŚ.6220.2.2017   POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...czytaj więcej

Informacja
19.06.2017

Informacja o wynikach konsultacji

Bolesław, dn.13.06.2017r. Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XXV/220/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy...czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
13.06.2017

Informacja

W dniu 16.06.2017r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
06.06.2017

Ekspozycja kolejki wąskotorowej

Gmina Bolesław w historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej zajmuje miejsce szczególne, stanowiąc kolebkę małopolskiego górnictwa kruszcowego. Eksploatacja złóż rud ołowiu, srebra i cynku, rud żelaza – pirytu i limonitu...czytaj więcej

Ekspozycja kolejki wąskotorowej
06.06.2017

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu...
11.08.2017

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 10.08.2017r.

OŚ. 6220.2.2017


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Bolesław zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Bolesław na odcinku od skrzyżowania DK94 z DP1068K do skrzyżowania DK94 z DP1073K oraz odcinka DP1071K”.

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu

Pełnomocnik inwestora: Piotr Nowak

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesławw pok. nr 6.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
DECYZJA.pdfCHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA.pdf

Autor:

autor

Pogoda

23 sierpnia Temperatura: 10°C Wiatr: 15.1 km/h,

Kalendarz

imieniny: