Nieruchomości

06.03.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Bliższe informacje można uzyskać...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
21.02.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
29.01.2020

Informacja

Bolesław, dnia 29.01.2020r. G.6840.12.2019 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 17.01.2020r. na sprzedaż nieruchomości położonej...czytaj więcej

Informacja
10.12.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii,...czytaj więcej

Informacja
06.12.2019

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy. 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 703/7 o pow. 0,0238 ha, opisana...czytaj więcej

I przetarg pisemny nieograniczony...
06.12.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
18.10.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 703/7 w Kolonii). Bliższe informacje...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
30.08.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
31.07.2019

Informacja

Bolesław, dnia 31.07.2019r. G.6840.9.2019 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 19.07.2019r. na sprzedaż nieruchomości położonej...czytaj więcej

Informacja
05.07.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
07.06.2019

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Wójt Gminy Bolesław
ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy.1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1249/2 o pow. 0,1421 ha, opisana w KW Nr KR1O/00057618/3.
2. Opis nieruchomości: działka niezabudowana, położona w Bolesławiu przy ulicy Kluczewskiej w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna Ø 176. W odległości ok. 56 m od zachodniej granicy przecina działkę sieć kanalizacyjna Ø 150. Przy granicy północno-zachodniej znajdują się 2 słupy energetyczne.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w planie zagospodarowania przestrzennego:

- MNi 24 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - intensywnej.

Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 7.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 85.000,00 zł netto + 23% VAT = 104.550,00 zł brutto.
5. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.
6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: bez zobowiązań.
7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Przetarg – Bolesław działka nr 1249/2” należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 1, do dnia 16 lipca 2019r., do godz. 15:00.
Pisemna oferta powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b. datę sporządzenia oferty,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e. kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).

Oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
8. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00zł w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia 16 lipca 2019r.
Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.
9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) przystępują  razem do przetargu.
10. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 19 lipca 2019r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 22.
11. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
12. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
13. Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
16. Informacja o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ukaże się w prasie o zasięgu obejmującym powiat olkuski.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać w UG pok. nr 6, telefon 32-642-45-01 wew. 227.

Autor:

autor

Pogoda

30 marca Temperatura: 2°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: