Nieruchomości

03.04.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
06.03.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Bliższe informacje można uzyskać...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
21.02.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
29.01.2020

Informacja

Bolesław, dnia 29.01.2020r. G.6840.12.2019 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 17.01.2020r. na sprzedaż nieruchomości położonej...czytaj więcej

Informacja
10.12.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii,...czytaj więcej

Informacja
06.12.2019

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy. 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 703/7 o pow. 0,0238 ha, opisana...czytaj więcej

I przetarg pisemny nieograniczony...
06.12.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
18.10.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 703/7 w Kolonii). Bliższe informacje...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
30.08.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
31.07.2019

Informacja

Bolesław, dnia 31.07.2019r. G.6840.9.2019 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 19.07.2019r. na sprzedaż nieruchomości położonej...czytaj więcej

Informacja
07.06.2019

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Wójt Gminy Bolesław
ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy.1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1249/2 o pow. 0,1421 ha, opisana w KW Nr KR1O/00057618/3.
2. Opis nieruchomości: działka niezabudowana, położona w Bolesławiu przy ulicy Kluczewskiej w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna Ø 176. W odległości ok. 56 m od zachodniej granicy przecina działkę sieć kanalizacyjna Ø 150. Przy granicy północno-zachodniej znajdują się 2 słupy energetyczne.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w planie zagospodarowania przestrzennego:

- MNi 24 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - intensywnej.

Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 7.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 85.000,00 zł netto + 23% VAT = 104.550,00 zł brutto.
5. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.
6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: bez zobowiązań.
7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Przetarg – Bolesław działka nr 1249/2” należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 1, do dnia 16 lipca 2019r., do godz. 15:00.
Pisemna oferta powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b. datę sporządzenia oferty,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e. kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).

Oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
8. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00zł w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia 16 lipca 2019r.
Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.
9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) przystępują  razem do przetargu.
10. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 19 lipca 2019r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 22.
11. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
12. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
13. Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
16. Informacja o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ukaże się w prasie o zasięgu obejmującym powiat olkuski.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać w UG pok. nr 6, telefon 32-642-45-01 wew. 227.

Autor:

autor

Pogoda

8 kwietnia Temperatura: 9°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: