Nieruchomości

02.06.2020

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bolesławiu,...czytaj więcej

Informacja
27.05.2020

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy. 1.    Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 1500/2 o pow. 1,2404 ha położona...czytaj więcej

I przetarg pisemny nieograniczony...
08.05.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
03.04.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
06.03.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Bliższe informacje można uzyskać...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
21.02.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
29.01.2020

Informacja

Bolesław, dnia 29.01.2020r. G.6840.12.2019 I N F O R M A C JAo wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 17.01.2020r. na sprzedaż nieruchomości położonej...czytaj więcej

Informacja
10.12.2019

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii,...czytaj więcej

Informacja
06.12.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
06.12.2019

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Bolesławul. Główna 58, 32-329 Bolesławogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy. 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 703/7 o pow. 0,0238 ha, opisana...czytaj więcej

I przetarg pisemny nieograniczony...
05.10.2018

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy.

  1. 1. Oznaczenie nieruchomości:

- działka nr 1206/3 o pow. 0,2266 ha położona w Laskach, zapisana w KW Nr KR1O/00061888/7.

2. Opis nieruchomości:

- działka położona w Laskach w rejonie ul. Cichej w Kolonii, niezabudowana.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- MNe34 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ekstensywnej - część działki o pow. ok. 940 m2,

- R Tereny rolnicze - część działki o pow. ok. 1326 m2.

Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 7.

4. Cena wywoławcza nieruchomości - 85.260,00 zł., w tym:

- cena wywoławcza za część rolną: 9.000,00 zł

- cena wywoławcza za część budowlaną: 62.000,00 zł netto + 23% VAT =  76.260,00 zł brutto.

5. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.

6. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: wolna od zobowiązań.

7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

„Przetarg – Laski działka nr 1206/3”, należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 1, do dnia 13 listopada 2018r., do godz. 1500.

     Pisemna oferta powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b. datę sporządzenia oferty,

c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e. kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).

Oferowane ceny powinny być wyższe od poszczególnych cen wywoławczych.

Wzór oferty dostępny na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 6.

8. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia 13.11.2018r.

Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu.

10. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 16 listopad 2018r. godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 22.

11. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

13. Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

15. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

16. Informacja o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ukaże się w prasie o zasięgu obejmującym powiat olkuski.

17. Dodatkowe informacje można uzyskać w UG pok. nr 6, telefon 32-6424501 wew. 227.

Autor:

autor

Pogoda

5 czerwca Temperatura: 16°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: