Nieruchomości

05.07.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
28.05.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o...czytaj więcej

Ogłoszenie
17.05.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza  I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy.     1.    Oznaczenie nieruchomości:- działka nr 1717 o...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.04.2024

Informacja

Bolesław, dnia 12.04.2024r. G.6840.3.2023 I N F O R M A C JA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonegoprzeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 12.04.2024r.na sprzedaż nieruchomości położonej w...czytaj więcej

Informacja
05.04.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – część działki nr 672/22 w Bolesławiu....czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
22.03.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – działka...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
01.03.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki 1121, 1122, 1123, 1124, 1125,...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
28.02.2024

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o...czytaj więcej

Informacja
16.02.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.01.2024

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeńwywieszono: wykaz nieruchomości lokalowych (komórki lokatorskie) przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych...
17.05.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław
ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
ogłasza  I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,

położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy.

   
1.    Oznaczenie nieruchomości:
- działka nr 1717 o pow. 0,0062 ha położona w Kolonii, zapisana w KW Nr KR1O/00058386/4.


2.    Opis nieruchomości:
- działka położona w Kolonii przy ul. Poręba; działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej; nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jest niezabudowana i niezagospodarowana; porośnięta samosiejkami; działka nie jest ogrodzona. W północno-zachodniej części działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej Ø200. Wodociąg bezpośrednio  w ul. Poręba. Wzdłuż ul. Poręba nad działką przebiega sieć energetyczna.


3.    Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- 32MN1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (~84%),
- 4KDL Tereny dróg publicznych lokalnych (~16%).
Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 7.


4.    Cena wywoławcza nieruchomości – 8.000,00 zł netto + 23% VAT =  9.840,00 zł brutto.


5.    Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.


6.    Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: wolna od zobowiązań.


7.    Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
„Przetarg – Kolonia działka nr 1717”, można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 15, do dnia 9 lipca 2024r., do godz. 15.00.
    

Pisemna oferta powinna zawierać:
a.    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b.    datę sporządzenia oferty,
c.    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d.    oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e.    kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).

Oferowana cena winna być wyższa od ceny wywoławczej.


8.    Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia 9.07.2024r.
Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.


9.    Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu.


10.    Termin i miejsce części jawnej przetargu: 12 lipca 2024r. godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Główna 58, 32 - 329 Bolesław, pok. nr 22.


11.    Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


12.    Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.


13.    Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


14.    Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.


15.    Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


16.    Informacja o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ukaże się w prasie o zasięgu obejmującym powiat olkuski.


17.    Dodatkowe informacje można uzyskać w UG pok. nr 6, telefon 32-6424501 wew. 227.

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: