Polski ŁAD

12.10.2023

Kolejne środki finansowe dla gminy Bolesław

7 października 2023 roku ogłoszono wyniki naboru, a 12 października gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS). Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to...czytaj więcej

Kolejne środki finansowe dla...
27.09.2023

Kolejne zabytki w gminie Bolesław zostaną odrestaurowane

Znamy wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Tym razem dofinansowanie otrzymają dwa złożone przez Gminę Bolesław zadania: 1. Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce...czytaj więcej

Kolejne zabytki w gminie...
31.07.2023

Wójt Gminy Bolesław ogłasza nabór kart projektów

Wójt Gminy Bolesław ogłasza nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę Bolesław wniosku o dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I.                   Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania ...czytaj więcej

Wójt Gminy Bolesław ogłasza...
28.07.2023

Zabytkowe organy w bolesławskim kościele zostaną wyremontowane

Zadanie p.n. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” znalazło się na liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie...czytaj więcej

Zabytkowe organy w bolesławskim...
19.04.2023

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz

W dniu 14.02.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz w Gminie Bolesław, zlewnia P5 –...czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w...
24.01.2023

Ogłoszenie

Ogłoszenie: w związku ze zmianą terminu składania wniosków o dofinansowaniew ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- został przedłużony do 24.02.2023 r. termin składania kart projektów dlazabytków z terenu Gminy Bolesław Wójt...czytaj więcej

Ogłoszenie
17.01.2023

Wójt Gminy Bolesław ogłasza nabór kart projektów

Wójt Gminy Bolesławogłasza nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę Bolesław wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I.    Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania1)    Rządowy Program...czytaj więcej

Wójt Gminy Bolesław ogłasza...
28.06.2022

Modernizacja energetyczna

W dniu 02.06.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Bolesław, wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” w ramach...czytaj więcej

Modernizacja energetyczna
02.06.2022

Kolejne inwestycje gminne z dofinansowaniem

W drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Bolesław otrzyma dofinansowanie na dwie ważne i wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje: - budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i...czytaj więcej

Kolejne inwestycje gminne z...
12.05.2022

Zgłaszasz i budujesz#DomBezFormalnoś

Dom bez formalności, czyli jaki? dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy:- jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący- dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje- dom, który w całości mieści się...czytaj więcej

Zgłaszasz i budujesz#DomBezFormalnoś
24.01.2023

OgłoszenieOgłoszenie: w związku ze zmianą terminu składania wniosków o dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- został przedłużony do 24.02.2023 r. termin składania kart projektów dla
zabytków z terenu Gminy Bolesław
Wójt Gminy Bolesław
ogłasza nabór kart projektów
w celu złożenia przez Gminę Bolesław wniosku o dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
I.    Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania
1)    Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  
2)    Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3)    Podmiot uprawniony (Gmina Bolesław) może złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w jednej z trzech kategorii:
a.    do 150 000 złotych,
b.    do 500 000 złotych,
c.    do 3 500 000 złotych.
4)    Ogłoszony nabór kart projektów stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Bolesław, po dokonaniu oceny przez Komisję - zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
5)    Złożenie  karty projektu  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji –  jest jedynie propozycją do zgłoszenia  do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6)    W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania (promesy wstępnej) zostanie wszczęta dalsza procedura, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7)    Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulamin tego Programu znajdują się pod adresem:    https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rz...II.    Beneficjenci dotacji

1)    O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, które są położone na terenie Gminy Bolesław.
2)    Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków dostępny jest pod adresem: https://www.gminaboleslaw.pl/urzad-gminy/wazniejsz...
3)    Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego dostępny jest pod adresem: https://www.wuoz.malopolska.pl/rejestrzabytkow/
III. Zasady składania propozycji projektów  do dofinansowania:  
1)    Karty projektu należy składać na biurze podawczym lub sekretariacie Urzędu Gminy Bolesław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Dopuszcza się również przesłanie kart projektu pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu (32-329 Bolesław ul. Główna 58).
2)    Zasady wyboru projektów i wzór karty projektu – znajduje się pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2218589,woj...
3)    Karta projektu musi być opieczętowana i podpisana przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
4)    Karty projektu, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym w pkt. 1, nie będą rozpatrywane.
Autor:

autor

Pogoda

30 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: