Urząd Gminy

15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Przedszkola w Laskach      Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.04.2021

Informacja

Zapraszamy na kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ul. Kopalnianej : 1 maja  i 2 maja 2021 r. w godzinach 15.00 - 21.00,od 4 maja do 7 maja 2021 r....czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

W okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do końca roku 2020 kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie czynny w godzinach od 16.00 do 21.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Ogłoszenie

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2020/2021czytaj więcej

Ogłoszenie
12.03.2020

Informacja

Informuję, że kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu jest nieczynny do odwołania. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
17.02.2020

Informacja

Ze względu na warunki atmosferyczne od 17 lutego 2020r. lodowisko będzie nieczynne. Zapraszamy do korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej w dni robocze w godz. 13.00-21.00,...czytaj więcej

Informacja
22.01.2020

Informacja

W związku z awarią agregatu zamrażającego taflę, lodowisko na kompleksie rekreacyjno-sportowym "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie nieczynne do piątku 24.01.2020 r. (włącznie). Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
06.11.2023

Konsultacje

Bolesław, dnia 06.11.2023 r.


Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych


1. Cel konsultacji :

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

2. Podstawa prawna:
- Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie:

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
- Zarządzenie nr 0050.141.2023 Wójta Gminy Bolesław z dnia 17.10.2023r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.


3. Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu dokumentu wraz z formularzem na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz tablicy ogłoszeniowej Urzędu. Do projektu uchwały podmioty mogły wnosić opinie i uwagi. Informacja o ogłoszeniu konsultacji została przesłana drogą mailową w dniu 18 i 19 października 2023 r. do 11 organizacji pozarządowych z terenu Gminy Bolesław. Uwagi należało zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy lub przesłać drogą listowną, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.


4. Zakres konsultacji:
Przedstawienie działań w sferze zadań publicznych określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności zadań przyjętych w/w programie.


5. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 zostały przeprowadzone w okresie od 17.10.2023r. do 02.11.2023r.


6. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji:

Komórką organizacyjną Gminy Bolesław wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego i Komunikacji. tut. Urzędu.


7. Wyniki konsultacji:
W wyznaczonym terminie organizacje nie wniosły uwag/opinii.


Na tym protokół zakończono.
Sporządziła:
Gabriela DziechciarzWójt Gminy                 
mgr inż. Krzysztof Dudziński

Autor:

autor

Pogoda

30 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: