Urząd Gminy

10.06.2020

Informacja

W dniu 12.06.2020r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Urząd...czytaj więcej

Informacja
28.05.2020

Centrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy Kids”

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności w Bolesławiu  przy ulicy Głównej 46 powstałoCentrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy Kids” Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” w Partnerstwie z Gminą Bolesław....czytaj więcej

Centrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy...
27.05.2020

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie
30.04.2020

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 61 ust. 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz....czytaj więcej

Zawiadomienie
30.04.2020

Budowa nowej drogi (od DP1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław

Budowa nowej drogi (od DP1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesławczytaj więcej

Budowa nowej drogi (od...
24.04.2020

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...czytaj więcej

Ogłoszenie
03.04.2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW DLA OBSZARU EKSPLOATACJI PIASKU ORAZ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOczytaj więcej

Ogłoszenie
03.04.2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOczytaj więcej

Ogłoszenie
07.02.2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podsadzkowni polowej wraz z rurociągiem przesyłowym wody, na terenie przyległym do szybu „Dąbrówka”, Kopalni „Olkusz...czytaj więcej

Obwieszczenie
23.01.2020

Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił do strażaków

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl W dniu 3 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Bolesław odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –...czytaj więcej

Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił...
19.02.2010

Obwieszczenie

Wójta Gminy Bolesław
z dnia 15.02.2010 r.


o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Stosownie do art. 39 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o  przystąpieniu w styczniu br. przez Urząd Gminy Bolesław do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:


1. Projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolesław na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”            
2. Projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bolesław na lata 2010-2013”


Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolesław na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bolesław na lata 2010 - 2013” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozy oddziaływania na środowisko w/w projektów.


- Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ
- Prognoza oddziaływania na środowisko PGO


W terminie do 12.03.2010r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, pok Nr 6, w godz. 8.00-15.00, nr tel (32) 64 24 501.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej email: bolesław@gminaboleslaw.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków jest Wójt Gminy Bolesław. Uwagi i  wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszych opracowań wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40 - 053 Katowice.


Z-ca Wójta Gminy

mgr inż. Ewa Muszyńska

Autor:

autor

Pogoda

6 lipca Temperatura: 25°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: