Urząd Gminy

01.07.2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - lipiec 2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - lipiec 2024czytaj więcej

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik...
06.06.2024

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu lub indywidualnego dowozu dzieci/uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o składanie wniosku...czytaj więcej

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych
28.05.2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - Czerwiec 2024

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik - Czerwiec 2024czytaj więcej

Harmonogram zajęć Aktywny Orlik...
30.04.2024

Informacja

Program Aktywna Szkoła jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa a nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki . W Gminie Bolesław został złożony wniosek na „Zadanie Aktywny Orlik”. Celami programu...czytaj więcej

Informacja
25.03.2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W związku z licznymi zapytaniami rodziców dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zamieszczam zebrane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu dane dotyczące szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat...czytaj więcej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
25.03.2024

Informacja

W związku z naprawą i renowacją powierzchni, boisko do piłki siatkowej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Orlik" jest nieczynne do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
18.03.2024

Informacja

Dyrektor Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania informuje, że od 23.03.2024r. Kompleks Sportowy Orlik jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-21:00 oraz w soboty w godzinach 14:00-18.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
31.01.2024

Informacja

Zakończył się program Lokalny Animator Sportu pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z powyższym kompleks sportowo - rekreacyjny Orlik przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu od 1 lutego 2024r....czytaj więcej

Informacja
15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.06.2023

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 02.06.2023


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bolesław


Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/412/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,


z a w i a d a m i a m


o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 12 czerwca 2023 r. do 3 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 27.06.2023 r. o godzinie 1500 w siedzibie Centrum Kultury (Dworek) Bolesław, ul. Główna 55.


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl.


Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2023 roku.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany studium, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w.Wójt              

       
/-/ Krzysztof Dudziński


Informuję, że:

  1. 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
  2. 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
  3. 3. Dane są podawane w celu składania uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  4. 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2405).
  5. 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  6. 6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Projekt studium - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2289754,ogloszenie-wojta-gminy-boleslaw-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-oraz-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z.html

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: