Urząd Gminy

15.12.2022

Informacja

Informuję, że w sezonie zimowym 2022/2023 "Biały Orlik" będzie nieczynny. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.05.2022

Ogłoszenie 12-05-2022

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie   Krzykawa 54   32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy...czytaj więcej

Ogłoszenie 12-05-2022
12.05.2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesławogłasza konkurs na stanowiskodyrektora Przedszkola w Laskach      Laski ul. Błędowska 13;  32-329 Bolesław             I. Do konkursu przystąpić może osoba, która: 1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł...czytaj więcej

Ogłoszenie
29.04.2021

Informacja

Zapraszamy na kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ul. Kopalnianej : 1 maja  i 2 maja 2021 r. w godzinach 15.00 - 21.00,od 4 maja do 7 maja 2021 r....czytaj więcej

Informacja
22.12.2020

Informacja

W dniu 24.12.2020 r. (czwartek) Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu będzie nieczynny.  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
27.11.2020

Informacja

W okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do końca roku 2020 kompleks rekreacyjno-sportowy "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie czynny w godzinach od 16.00 do 21.00. Dyrektor SZOiW...czytaj więcej

Informacja
16.07.2020

Ogłoszenie

Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Bolesław oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2020/2021czytaj więcej

Ogłoszenie
12.03.2020

Informacja

Informuję, że kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu jest nieczynny do odwołania. Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
17.02.2020

Informacja

Ze względu na warunki atmosferyczne od 17 lutego 2020r. lodowisko będzie nieczynne. Zapraszamy do korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej w dni robocze w godz. 13.00-21.00,...czytaj więcej

Informacja
22.01.2020

Informacja

W związku z awarią agregatu zamrażającego taflę, lodowisko na kompleksie rekreacyjno-sportowym "Orlik" w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej będzie nieczynne do piątku 24.01.2020 r. (włącznie). Dyrektor SZOiW w Bolesławiuczytaj więcej

Informacja
12.06.2023

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 02.06.2023


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bolesław


Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/412/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław,


z a w i a d a m i a m


o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 12 czerwca 2023 r. do 3 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w godzinach pracy urzędu.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 27.06.2023 r. o godzinie 1500 w siedzibie Centrum Kultury (Dworek) Bolesław, ul. Główna 55.


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl.


Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres boleslaw@gminaboleslaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2023 roku.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bolesław.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany studium, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w.Wójt              

       
/-/ Krzysztof Dudziński


Informuję, że:

  1. 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
  2. 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
  3. 3. Dane są podawane w celu składania uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  4. 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2405).
  5. 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  6. 6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Projekt studium - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2289754,ogloszenie-wojta-gminy-boleslaw-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-oraz-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z.html

Autor:

autor

Pogoda

25 września Temperatura: 17°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: