Urząd Gminy

30.12.2019

Informacja

W dniu 31.12.2019r. (wtorek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7.00 do 13:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 10:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
17.12.2019

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
16.12.2019

Informacja

W dniu 24.12.2019r. (wtorek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny w godz.  7.00 do 13:00. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 11:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
02.12.2019

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...czytaj więcej

Kondolencje
29.11.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945...czytaj więcej

Ogłoszenie
26.11.2019

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji
26.11.2019

ZŁOTE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniach 15 i 16 listopada 2019 roku obchodziliśmy w naszej Gminie uroczystość Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. Dostojni Jubilaci pół wieku temu wypowiedzieli sakramentalne „tak” i...czytaj więcej

ZŁOTE GODY W GMINIE...
12.11.2019

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy Bolesław, szczególnie miejscowości Małobądz, Laski, Ujków Nowy i Krzykawa o rozpoczęciu przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław: S.A. prac inwentaryzacyjnych, dotyczących potencjalnych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię...czytaj więcej

Informacja
12.11.2019

"Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie"

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE Z LEKARZEM PANIĄ ANNĄ KSIĘSKĄ, KTÓRA WYGŁOSI WYKŁAD WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ZDROWIE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLESŁAWIU (Bolesław, ul. Główna...czytaj więcej

"Wpływ zanieczyszczeń powietrza na...
28.10.2019

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość...czytaj więcej

Kondolencje
17.05.2019

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW OBEJMUJĄCEJ MIEJSCOWOŚCI BOLESŁAW, LASKI, KOLONIA I HUTKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zmiana planu sporządzana będzie w szczególności zakresie:

1)       Zmiany układu redakcyjnego tekstu;

2)       Wskaźników zagospodarowania terenu;

3)       Złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych;

4)       Zbiornika wód podziemnych;

5)       Aktualizacji zapisów dotyczących obiektów zabytkowych;

6)       Uwzględnienia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń;

7)       Dopuszczenia funkcji mieszkaniowej w terenie UP1 w centrum Bolesławia;

8)       Korekt zasięgu terenów przeznaczonych do zainwestowania


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.


                Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019r.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.

                                                                                                        

Wójt

mgr inż. Krzysztof DudzińskiInformuję, że:

 1. 1.    Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2.    Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Gmina Bolesław z siedzibą ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, tel. (32) 642-45-01, mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl.
  3.    Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4.    Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
  5.    Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  6.    Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się osobiście i korespondencyjnie ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, przez tel. (32) 642-45-01, mail: iod@gminaboleslaw.pl
  8.    Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław.

Autor:

autor

Pogoda

22 stycznia Temperatura: -1°C Wiatr: 33 km/h,

Kalendarz

imieniny: